Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Proč ženy neběhají

Proč ženy neběhají

Vanda Kadeřábková-Březinová | 11.10.2006 | přečteno: 27338×

Běhajících a závodících žen je na rozdíl od jejich silnějších poloviček stále málo. Proč tomu tak je? Tuto otázku si kladou pořadatelé běžeckých závodů i závodnice, které by jistě uvítaly více sparing-partnerek i soupeřek zároveň.

Na závodech je nás mezi chlapy v pr?m?ru sotva deset procent a v?tšinou se známe i s našimi výkony. P?edem tedy každá víme, jak dopadneme a veškerý smysl závod?ní, nejedeme-li p?ímo na konkrétní ?as a výkon, ztrácí smysl. 

Tady je p?t mýt? a výmluv, pro? je nás tak málo, a jak z toho:

1. Možná od p?írody nejsme tak sout?živé Foto: Aleš Tvrzník

Nemáme tolik touhy se p?edvád?t v tom, co umíme a o kolik jsme lepší než soupe?i. Kondi?ní b?hání a dokonce ani celá ?ada závod? však není ani tak o sout?živosti, jako spíše o zdraví a setkávání se s p?áteli.

Sout?živost p?ichází ke slovu, až když chceme honit body na lize nebo umíst?ní v první p?tistovce Pražského mezinárodního maratónu. Jinak je to skute?n? jen o radosti z pohybu. Ale mezi námi d?v?aty: kterou z nás by nepot?šilo také n?kdy dob?hnout nebo rovnou p?edb?hnout n?jakého toho chlapa?

2. Máme rodinu, práci nebo obojí

T?žko by se hledal ?as na pravidelný trénink. Je to pravda, ale i tento fakt lze považovat za pouhou výmluvu. Kdo mne zná, ví, kolik r?zných aktivit provozuji – a p?esto si ?as na trénink vždy najdu. 

Novina?ina, koncertní ?innost, klasický zp?v, výuka na kursech v ATVS Palestra, rovnání bolavých a pok?ivených páte?í, a do toho s manželem p?estavujeme domek za Prahou.

Pravda, d?ti zatím nemám, ale mám ve své skupin? v PIM RC Praha 5 sv??enkyni Jarmilu, která je matkou p?ti d?tí. Jarmila i se svým manželem Honzou trénují pravideln? a sv?domit?. Za?ali vloni na podzim, oba úsp?šn? dob?hli letos v kv?tnu maratón, stále se zlepšují a sami shodn? ?íkají, že také rodina a d?ti je motivují, aby za nimi nez?stávali pozadu – sportovali a drželi se tak sv?ží a mladí.

Tedy živý d?kaz toho, že to jde! A pro? by tedy jen pánové mohli mít své koní?ky, zatímco my se jich m?ly vzdávat, lítat kolem plotny, mít ze sebe špatný pocit a tloustnout?

3. Cvi?it v rytmu hudby, to ano…ale b?hat?!?

Zatímco na b?žeckých tratích je nás zmín?ná desetina, na aerobiku je pom?r obrácený. Je za tím týmový duch, teplo a bezpe?í t?locvi?ny, hudba „do kroku“, vidina zeštíhlení „problematických partií“, skrze n?ž provozovatelé aerobiku lákají do svých hodin další a další „mladou krev“?

foto: Hana ŠlegrováA? tak ?i tak, ani b?hání není sportem jen pro introvertní samorosty. Navíc, vyb?hnete –li ve skupin? nebo aspo? ve dvou, získáte nejen vzájemnou motivaci a nové p?átele, ale nemusíte se bát vyrazit na lesní cesty. P?i mén? intenzivním b?hu si m?žete také popovídat. Ostatn?, debatní kroužek na hodin? aerobiku také vzhledem k zát?ži a soust?ed?ní se na kroky povedete asi sotva.

A problematické partie? P?i b?hu dob?e posílíte svalstvo nohou a zade?ku natolik, aby v t?chto místech mohlo pomáhat spalování tuk? a vyhladit polštá?ky celulitidy. Vytrvalostní b?h navíc nenad?lá svaly tak jako sprint.

4. Budu zpocená, zchvácená a nic z toho

Ani toto nemusí být vždy pravda. To platí op?t až pro ty z nás, které závodíme vskutku na výkon a musíme ob?as vydržet trénink ?i závod na hranici možností. 

Kdo však chce b?hat skute?n? jen pro radost, nemusí se uštvat ani nep?kn? zpotit. Ostatn?, po aerobiku, spininku nebo squashi z vás leje také, ne? A v ?em je tedy rozdíl? 

5. Dob?e, když ale te? za?nu, budu se trapn? plácat na chvost?

Nebudete. Tedy p?esn?ji – žádný u?ený (ani trénovaný) z nebe nespadl a všechno je jednou poprvé. Nemusíte samoz?ejm? hned na závody, ale d?ležité je n?jak za?ít. 

Po ?ase se domluvte – t?eba ve skupince, že to zkusíte. Nejlepší je n?který z masových závod? jako Velká Kunratická, PIM Grand Prix na 5 km, p?lmaratón i celý maratón, kde je mnoho lidí a se svým pocitem, že na ty rychlejší nesta?íte, se mezi nimi úpln? v pohod? ztratíte. Pravda, mnoho lidí bude p?ed vámi, možná více než t?i ?tvrtiny startovního pole – s velkou pravd?podobností však bude mnoho dalších ješt? za vámi. 

Závody mají p?knou atmosféru, potkáte na nich spoustu zajímavých lidí a endorfiny, které se b?hem závodu ve vašem mozku vytvo?í, se už postarají o to, že se budete t?šit na další. A možná i o to, že p?íšt? budete chtít být ješt? o kousek rychlejší!

Tak to už za ten h?ích stojí, ne?

Vanda Kade?ábková-B?ezinová

Zkuste si najít partnerku pro b?h na fóru nebo v blízkosti svého bydlišt?.