Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Brněnský ultramaratonský svátek se blíží

Sváťa Sedláček | 09.02.2007 | přečteno: 11136×

Na víkend uprostřed března se řada běžců chystá na svátek ultramaratonců v Brně. Pavilón Z výstaviště poskytne 16.-18.3. útočiště i kolbiště běžcům domácím i zahraničním, a to jak na hlavní závod (běh na 48 hodin), tak i na další závody, mezi nimi i šestihodinovku a dvanáctihodinovku. Bude pokořena hranice 400 km?

M?žeme bez nadsázky hovo?it již o tradi?ní ultramaratónské akci. Vždy? letos to bude už 12. opakování od roku 1996, kdy ultramaratónci (a také vynikající maratónci) Tomáš Rusek a Jaroslav Kocourek tento závod poprvé uspo?ádali. Není proto od v?ci p?ipomenout, že držitelem tra?ového rekordu 48-hodinového b?hu v brn?nské Zetce je práv? Jaroslav Kocourek (423,262 km), což je sou?asn? nejlepší sv?tový výkon v hale. 

Favorité lo?ské 48-hodinovky: Vpravo ve žlutém Ivan ?urkovský, za ním ve žlutém Michaela Dimitriadu a v ?erném s ?íslem 23 Jan Ondruš.Co m?žeme o?ekávat od letošního ro?níku 48-hodinovky?“ Japonec Kenji Okiyama bude chtít zvít?zit stejn? jako v r. 2005, a navíc vylepšit sv?j „brn?nský“ asijský rekord 407,343 km. Zabránit mu v tom budou chtít vít?z 2004 a 2006 Slovák Ivan ?urkovský, a p?edevším Vlasta Dvo?á?ek, ov?n?ený vít?zstvími na sv?tových kolbištích, v Brn? však v??n? druhý.

Budeme zv?davi na výkon skv?lé ultrab?žkyn? na vzestupu Michaely Dimitriadu – lo?ský výkon 331,228 km ješt? vylepšila na ja?e na otev?ené dráze ve Francii a v Itálii se na podzim stala vicemistryní Evropy v b?hu na 24 hodin za Irinou Koval, s níž bude v Brn? bojovat o vít?zství. I další naši ultramaratónci Jan Ondruš, Jirka Hofman, Mirek Osladil, Dan Orálek (a jiní) budou bojovat nejen o tituly národních mistr? v b?hu na 24 i 48 hodin, ale i o ú?ast na ME v b?hu na 24 h v Madridu a MS na 24 h v Kanad?. Vp?edu Jan Ondruš. Loni suverénn? zvít?zil prvou 24-hodinovku, o prvenství v 48-hodinovce ho n?kolik hodin p?ed koncem p?ipravil Ivan ?urkovský.Jako kvalifikaci mají závod i b?žci z Velké Británie, Norska, Švédska a velmi po?etní Rusové.

Pro n?které ultravytrvalce je p?itažlivý závod na 12 hodin. Probíhá p?es noc, ale to se ur?it? pro jednou dá p?ežít i pro za?ínající ultrab?žce. Je ovšem dost možné, že tento závod letos nebude tak siln? obsazen, jako loni, snad proto, že mnozí z t?ch, co ho loni b?želi, zkusí spíše 48 hodin. Vždy? tento závod je jakýmsi p?edstupn?m k delším ultramaratón?m, a? již k 24 nebo k 48-hodinovce.

Na stran? druhé lze o?ekávat docela siln? nabitou startovní listinu 6-hodinovky (start v pátek ve?er ve 21:00), která p?ilákala „oby?ejné b?žce“. Tedy ty, kte?í se za ultramaratónce nepokládají, a pouze cht?jí zkusit b?h o n?co delší než klasický maratón. Možnost nechat si zm??it mezi?as na maratónu a na 50 km m?že být také zajímavá.

B?h na 6 hodin byl také nazván „Memoriál Aloise Plcha“ a bude tak p?ipomínat skute?nost, že se tohoto závodu Lojza pravideln? zú?ast?oval. Lojza Plch a jeho dcera Katka na lo?ské 6-hodinovceNa tohoto skv?lého ?lov?ka, b?žce a triatleta vzpomeneme i nesout?žní Štafetovou 6-hodinovkou pro týmy o 2 až 6 ?lenech, která bude probíhat po celou dobu 6-hodinovky jednotlivc?.

Podobn? je naplánován i 12-hodinový štafetový b?h (štafety o 2, 3–6 a 7–12 ?lenech) na sobotu p?es den, zatímco 12-hodinovka jednotlivc? startuje zase až v sobotu ve?er po vyhlášení výsledk? štafet.

N?koho napadne otázka: jaké to asi je, kroužit po oválu 250 nebo 280 m stále dokola po tvrdém betonovém povrchu? Mohlo by se zdát, že je to skoro na zblázn?ní. Kdybyste se ale zeptali t?ch, kte?í to zkusili, zjistíte n?co jiného. B?h po tvrdém povrchu samoz?ejm? p?ináší ur?ité problémy, ale jeho výhodou jsou minimální energetické ztráty p?i došlapu a odrazu.

B?žci snižují ot?esy p?i dopadu úsporným b?žeckým stylem s malým zvedáním kolen, stylem spíše podobným bruslení, což si vzhledem k hladkému povrchu bez nerovností mohou dovolit. V pavilónu Z bývá stabilní teplota okolo 17 °C bez v?tru a dešt?, což jsou pro takový závod ideální podmínky. Sm?r b?hu se po každých ?ty?ech hodinách m?ní, aby se nohy nezat?žovaly jednostrann?.

B?žci, kte?í zde b?ží, se ?asto pohrouží do svého vnit?ního sv?ta, n?kdy jim v tom pomohou sluchátka, jindy ani ta nepot?ebují. Vnímají své myšlenky, své t?lo, mezi?asy, pr?m?rné rychlosti, své soupe?e, b?žce sou?asn? probíhající na soub?žné dráze a vd??né diváky.

Pokud si netroufnete stát se aktivními ú?astníky této ultramaratónské události, m?žete p?ijít povzbudit závodníky v kteroukoliv denní ?i no?ní hodinu, podívat se na start nebo záv?r n?kterého ze závod?. Také m?žete závod sledovat on line na po?íta?i nebo mobilu prost?ednictvím Real Time Internet Video Streaming spolu s aktuálními výsledky na www.championchip.cz.