Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Alternativy běhu - cyklistika I

Alternativy běhu - cyklistika I

Radovan Fišer | 09.02.2008 | přečteno: 14674×

Tak jako běh, i cyklistika je vytrvalostní individuální sport, ve kterém hrají prim nohy. Přesto jsou tyto dva sporty odlišné. Triatlon a duatlon je však důkazem, že kolo a běh lze bezbolestně kombinovat, a zvýšit tolik potřebnou rozmanitost tréninku.

Každý cyklista, který kdy vyzkoušel b?h, vám ?ekne, že se p?i n?m využívají trochu jiné svaly. ?ada z nich dále dodá, že jim to po n?kolika b?žeckých trénincích „moc nejezdilo“. A n?kte?í z nich ješt? zamra?en? dodají, že si v b?žeckých botách ud?lali puchý?e a že tretry za b?žecké boty už nikdy nevym?ní.

B?žci na tom budou z?ejm? stejn?. Vzpomínám si, jak mi jeden zkušený b?žec vypráv?l o svých nových silni?ních tretrách, které ho však b?hem tréninku za?aly trochu tla?it… a pak si dva m?síce nezab?hal, jelikož se mu zanítil nehet.

Jsou však i takoví š?astlivci, kte?í tvrdí, že ?ím více b?hají, tím lépe jezdí na kole, a naopak. Každá aerobní aktivita je pro vytrvalostního sportovce prosp?šná, a? už je to kolo, b?žky, b?h ?i cokoliv jiného. Rekrea?nímu sportovci nic špatného z kombinace kolo – b?h nehrozí, ale trénovaný a pravidelný b?žec by si m?l dát pozor, aby mu kolo nezk?ížilo plány v jeho primárním sportu. Ke každé zm?n? tréninkového procesu je t?eba p?istupovat s opatrností.

Co b?žci nabízí kolo

B?žec se na kole podívá na místa, kam nedob?hnou ani maratonci. P?itom si odpo?ine od bežeckého stereotypu a dostane se mu možnosti vyplavit více adrenalinu než obvykle. Když na kole nepojede úpln? odpo?inkov?, zvýší si výdrž a p?i b?hu mu to nejspíš pom?že. Ale pozor, cyklisté jsou známí tím, že p?i „tréninku“ ?asto zamí?í i do hosp?dky… a to rozvoji aerobní vytrvalosti ur?it? nepomáhá ;-).

Má osobní zkušenost je ta, že v?tšinu b?žc? v závod? p?edb?hnu do kopce. Cyklistika totiž m?že pomoci zejména p?i rozvoji síly v nohou, kterou lze na kole budovat – zejména p?i jízd? do kopce a jízdou na horském kole v terénu – rychlým to?ením nohou na t?žký p?evod. Rád bych upozornil na nutnost rychle to?it nohama – odborn? se po?tu otá?ek nohy za minutu ?íká kadence. V?tšina amatérských cyklist? a všichni výletní cyklisté nohama to?í p?íliš pomalu, ale i v profipelotonu jsou závodníci, kte?í oto?í pedálem t?ikrát za odpoledne a jsou v cíli jako první. Lance Armstrong byl znám tím, že nohama kmital jako kolib?ík (nap?íklad oproti Janu Ullrichovi).

Radovan FišerTrené?i doporu?ují 100 otá?ek za minutu, ale kup?íkladu p?i tréninku síly doporu?ené tempo klesá zhruba na 57 otá?ek s tepem v horní ?ásti aerobního pásma. Až tedy na kole pojedete, klidn? zvolte leh?í p?evod a to?te rychleji. Myslím, že pocitov? rychlé kmitání odpovídá b?hu více než t?žkopádné to?ení t?žkých p?evod? (cyklisté tomu ?íkají „jet pilu“).

D?ležitým rozdílem mezi b?hem a cyklistikou je jiný zp?sob p?enosu síly „na podložku“. Já sám tomu ?íkám tak, že b?h je tvrdý sport, kdežto cyklistika je tlumená. P?i b?hu se pohybujete po svých (chodidlech, kloubech), na kole ale sedíte na sedle, to?íte nohama a pruží za vás bicykl. Problémovým místem cyklisty je ale zadek. Závodníci, co na kole sedí p?i závod? i šest hodin, mají sedla všech typ? a tvar?. Od t?ch pohodlných až k t?m, co jsou z karbonu a jsou potažená milimetrovou vrstvou látky. Jinými slovy, zvyknout se dá na vše. Citlivé oblasti si cyklisté mažou mastí, která je b?žn? k dostání v lékárnách. Pokud vás na kole bolí záda, je t?eba zm?nit posed, posunout sedlo, nato?it ?idítka, oto?it p?edstavec. B?žec na kole si tedy m?že odpo?inout od svého tvrdého denního chleba a uvolnit svým kon?etinám a zárove? si udržovat nebo i zvyšovat fyzi?ku. 


Pokra?ování zahrnující podrobnosti o technice jízdy a vybavení bude následovat v dalším dílu.

Radovan Fišer, magazín bikeri.cz.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

administrator 03.04.2010 13:32:21

Tak jako běh, i cyklistika je vytrvalostní individuální sport, ve kterém hrají prim nohy. Přesto jsou tyto dva sporty odlišné. Triatlon a duatlon je však důkazem, že kolo a běh lze bezbolestně kombinovat, a zvýšit tolik potřebnou rozmanitost tréninku.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.