Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Boty - na velikosti záleží

BĚH PRO MANAŽERY: Boty - na velikosti záleží
foto: Radek Narovec

Mirek Kratochvíl | 29.10.2008 | přečteno: 12437×

Boty jsou nejdůležitější součástí výbavy každého běžce. Ještě nikoho nestálo zdraví, když napoprvé vyběhl jen v obyčejných teniskách. Pokud ale běh začnete opravdu brát vážně, nemine vás návštěva obchodu s běžeckou obuví. SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15

Výb?r b?žeckých bot je v sou?asné dob? obrovský. Na samý za?átek máme jedno varování pro ty, kte?í odmítají nákupy v klasických kamenných obchodech, preferují moderní technologie a nakupují zásadn? na internetu: botu je nutné fyzicky vyzkoušet. Žádná sebedokonalejší 3D prezentace to zatím nedokáže nahradit.

I když jste si stoprocentn? jisti velikostí vaší nohy, v ?íslování sportovní obuvi se vyskytují zna?né rozdíly i mezi renomovanými zna?kovými výrobci. Navíc n?které zna?ky nabízejí b?žecké boty nejen v klasických velikostech, ale také v r?zných ší?kách chodidla. V ?eských obchodech ovšem bohužel ?asto nebývá plný sortiment ší?ek k dostání.

A jaký typ tedy vybrat v tom nep?eberném množství zna?ek a model?? Cena m?že být pom?rn? dobrým vodítkem, ale ne vždy je pro vaši nohu nejlepší ta nejdražší bota. Zvolíte-li renomovanou zna?ku, rozhodn? neud?láte chybu, ale v segmentu b?žecké obuvi se už i u nás za?ínají prosazovat noví, progresivní výrobci, kte?í za?ínají zavedeným zna?kám šlapat na paty.

Nakupujte u specialist? 

Pro nákup bot byste se m?li držet jednoho pravidla. ?ím mén? o problematice víme, tím specializovan?jší obchod bychom si m?li zvolit. Pokud si zkušený matador jde kupovat sv?j dvacátý pár, je zbyte?né ho posílat do specializovaného obchodu, když ví naprosto p?esn?, co pot?ebuje. Za?áte?ník by ovšem m?l zamí?it za odborníky. Pokud s sebou vezme starý pár svých ošlapaných tenisek, poskytne odborník?m cenné vodítko pro hledání správného typu. Z toho, jakým zp?sobem máte ošlapanou podrážku, se totiž dá zjistit velmi mnoho.

V n?kterých prodejnách umož?ují novou botu vyzkoušet na b?hátku a ?asto navíc poskytnou analýzu došlapu, na jejímž základ? doporu?í vhodný typ boty.

P?i výb?ru bot jsou nejd?ležit?jší dv? hlediska. Postavíme-li se k b?žc?m ?elem, n?kte?í došlapují na vnit?ní (pronace), jiní na vn?jší (supinace) stranu chodidla. Osob s neutrálním došlapem (nemají sklon ani k pronaci, ani k supinaci) je mezi populací naprosté minimum. Každý z t?chto došlap? vyžaduje jiný typ boty. Zatímco pronáto?i by m?li volit botu stabilní (stability), pro b?žce se supinací je vhodn?jší bota s dostate?nou torzí a tlumením (torsion, cushion). 

Pata, špi?ka, celá noha

Další rozlišení získáme, pozorujeme-li b?žce z boku. V n?kterých p?ípadech je první ?ástí chodidla, která se p?i dopadu na zem dotkne podložky, pata. Je to styl, kterým b?há v?tšina vytrvalc?, zvlášt? t?ch, kte?í b?hají pro radost. Fyziologicky se jedná o zdravý zp?sob, maximáln? šetrný k pohybovému aparátu, zvlášt? v kombinaci s botou, která má dostate?né tlumení v patní ?ásti.

Krok v?tšiny vrcholových b?žc? (ale také n?kterých b?žc? rekrea?ních) je trochu jiný. První ?ástí chodidla, která p?ijde do styku se zemí, je špi?ka. V n?kterých p?ípadech se pata v?bec nedotkne podložky, obvykle však ano, aby se vzáp?tí znovu zvedla a noha se op?t odráží k dalšímu kroku ze špi?ky.
B?h p?es špi?ky je mnohem náro?n?jší na pohybový aparát a také na lýtkové svaly. Špi?kovým b?žc?m ale umož?uje v každém kroku ušet?it cenné setinky vte?iny. Pro b?žce p?es špi?ku je zbyte?né po?izovat si botu s propracovanými systémy tlumení paty. 

Dalším hlediskem pro výb?r správné boty je vaše hmotnost. Leh?í typy up?esnostní lehké boty, protože nepot?ebují tak silnou tlumící vrstvu. Naopak lidé s nadváhou by m?li sáhnout po hodn? tlumících botách, i p?es handicap vyšší váhy boty a tudíž pot?ebu „navzpírat“ p?i b?hu v sou?tu o n?kolik kilogram? více.

Pozor na závodní boty. Ty jsou konstruovány s ohledem na co nejnižší hmotnost a dynamický odraz, zatímco prvky šet?ící kloubní aparát jsou u nich potla?eny. Závodní bota se rozhodn? nehodí pro každodenní tréninky, obzvláš? jsou-li zam??ené na vysokou kilometráž, a sou?asn? její životnost je výrazn? nižší než u tréninkových model?. Na nižší cen? proto neušet?íte. 

V dalším díle si povíme základní informace o b?žeckém oble?ení.

 


Zden?k Šimek

?editel lidských zdroj?

?eská pojiš?ovna


Pro? jste za?al b?hat?

V minulém život? jsem byl asi gazela, cítím pot?ebu zevnit?, mám to n?kde zakódované v sob? jako nutkání.

Jak dlouho už b?háte?

Opravdické velké závody od 15 let (takže 37 let) – st?ední trat?, p?espoláky, kopce, pak dlouho orien?ák a nyní maraton.

Oblíbená trasa?

Kdekoliv – nejmilejší jsou lesy, ale b?hal jsem v pouštích, horách, po plážích… Ideální trasa je lesem mimo cesty, prodírat se prostorem, objevovat opušt?ná místa.

Kolik m?sí?n? nab?háte?

V tréninku kolem 200 km.

Máte sv?j ?as na b?hání?

Bohužel v?tšinou ve?er, ale nejkrásn?jší je pravé poledne.

Hobík nebo závo?ák?

Hobík, co musí mít své penzum závod? za rok, závody jsou odm?nou i motivací.

Sprinter nebo vytrvalec?

D?íve byly nejkrásn?jší rychlé st?ední trat?, dnes je totální vzrušení maraton.

B?háte s nebo bez sporttesteru?

B?hám s Garminem 305 a máme se rádi.

Výkon, na který jste hrdý?

Vždycky maraton, ale ty nejhez?í jsou t?i: 1999 b?h na Fuji (Japonsko, 3.700 m.n.m.), 2007 výb?h na Sinaj (Sinajská pouš?, Egypt, 2.100 m.n.m.), 2007 b?h na Masadu – symbol židovského státu (Mrtvé mo?e, Izrael – probíháte v totálním vedru hladinu mo?e).

Tajný b?žecký cíl?

Mám t?i: Maraton v Bostonu pod 3:30, Maraton dvou oceán? v JAR, ale absolutní sen je Ironman 2010 na Havaji s maratonem pod 3:45 – a v??ím, že se tam dostanu a dám to :-)))

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?

Jedin? New Balance – jsem patriot.

Je b?h zdravý sport?

Je to individuální, záleží na konstituci t?la, zdravotních dispozicích a hlavn? na moudrém zacházení s klouby.

Pro? byste doporu?il b?h dalším manažer?m?

M?žete kdykoliv, kdekoliv a nejste na nikom závislí (ale p?ipomínám, že ?ad? lidí m?že b?h i škodit).

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

jtvesely muž 07.11.2008 16:08:05

Smím se zeptat proč zde byla zablokována diskuze? To pro ten můj příspěvek o běžeckých botách? Stačí se začíst do diskuze o únavovém syndromu, bolavých kolenech a je jasné, že téměř všichni běhají nahodile a způsobují si jenom potíže když už ne zranění po celý další život. Je mi z toho trochu smutno, většina zde ventilovaných problémů se dá pohodlně odstranit tak, aby se běh pro všechny jeho příznivce stal skutečným potěšením.Ale to by rovněž fyzioterapie nesměla být achillovou patou české ortopedie. Konec konců, ony ty výsledky českých atletů a sportovců všeobecně také o něčem svědčí. Děkuji.Jan Veselý, www.jtvesely.txt.cz

administrator 03.04.2010 13:32:38

Boty jsou nejdůležitější součástí výbavy každého běžce. Ještě nikoho nestálo zdraví, když napoprvé vyběhl jen v obyčejných teniskách. Pokud ale běh začnete opravdu brát vážně, nemine vás návštěva obchodu s běžeckou obuví. SERIÁL VZNIKÁ VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM E15


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.