Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

KUCHAŘKA: Husa – lahůdka, nebo hřebíček do rakve?

Pavlína Hanušová | 14.11.2007 | přečteno: 20098×

V dnešním článku se odchýlím od trendu zdravých potravin a zahrnu vás trochou národopisu. V neděli bylo sv. Martina. V tento den se každý rok sejde naše běžecká parta. Dopoledne si společně zaběháme a pak zasedneme k bohaté hostině, při které si užijeme tradiční pochoutky. 

Blíží se zima, je konec b?žecké sezóny a spole?né posezení u prost?eného stolu je p?íležitostí k setkání i s našimi partnery, kte?í nám ten ujetý koní?ek po celý rok tolerují a podporují nás. Tradi?ní husa, kterou v tento den podávám, pat?í k pokrm?m, které jedni vyzdvihují na piedestal kuliná?ských zážitk? a druzí odsuzují jako odpudivou sádelnatou bombu. Jak to je doopravdy? 

Svatomartinská tradice

Svatý Martin p?sobil jako voják v ?ímském vojsku a byl známý lidským p?ístupem k obyvatel?m okupovaných území. Na obraze bývá Martin vypodobn?n, jak me?em rozsekává sv?j pláš? a jeho polovinu p?edává polonahému žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, od?ný práv? do poloviny jeho plášt?. Martin cht?l odejít z legií, ale nebylo mu to umožn?no. P?ed jednou z bitev se odmítl zú?astnit boje a byl prohlášen za zrádce. Nabídl se, že p?jde proti nep?íteli jen s k?ížem. A tak se i stalo. 

K boji v?bec nedošlo a navíc protistrana p?išla s návrhem na mír. Martin byl poté z vojska propušt?n a dal se na církevní studium. Pozd?ji byl jmenován biskupem. Avšak tuto hodnost necht?l p?ijmout a schoval se p?ed vyslanci do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Odtud tak vznikla tradice Martinských hus. 

Husí sádlo – „olivový olej“ živo?išných tuk? 

Sádlo z husy (a dr?beže obecn?) je vysoce hodnoceno pro vysoký obsah nenasycených mastných kyselin. Nasycené mastné kyseliny jsou v husím sádle v objemech do 30g/100 g sádla, nenasycené mastné kyseliny v objemech cca 67–68 g/100 g. Je to o mnoho více než u sádla vep?ového. 

Pro po?ádek uvádím, že obsah cholesterolu je 70–110 mg. Nenasycené mastné kyseliny však snadno podléhají oxida?ním zm?nám a tak je pot?eba dbát na správný zp?sob uskladn?ní. Mají p?íznivý ú?inek z hlediska prevence ?ady civiliza?ních chorob, p?edevším kardiovaskulárních. Jsou d?ležité pro nervovou ?innost a vývoj mozku. 

Pro vás, kte?í nejste odp?rci živo?išné stravy, je tedy husí sádlo mnohem zdrav?jší než sádlo vep?ové. V kuchyni je cen?né nejenom pro nutri?ní hodnoty, ale zejména pro svoji delikátní chu? a v?ni. M?žete ho použít na chleba. Zkuste ho p?idat do t?sta na váno?ku nebo s ním vymazat peká? nap?. p?i zapékání t?stovin. Není pot?eba používat ho ve velkém. Pokud nechcete kupovat husu, m?žete sádlo koupit i v obchodech. Podle mých zkušeností je ovšem dosti drahé. 

Husa a její p?íprava husa

Osobn? jsem toho názoru, že jednou do roka tohle jídlo sta?í. Husa má velmi chutné, ale zárove? dost mastné maso. Obsah tuku ve svalovin? je u ní nejvyšší ze všech druh? u nás prodávané dr?beže. Husí maso je bohaté na draslík, fosfor a železo. Je zdravé stejn? jako jiné dr?beží maso. 

Pokud se rozhodnete si husu p?ipravit, mám pro vás n?kolik tip?, jak na to: Husu si kupte pokud možno 4 dny p?edem, doporu?uji koupit chlazenou, nikoliv mraženou. Z husy vyndejte sádlo. Také dr?bky, u?ízn?te krk a dva ?lánky k?ídel. To použijte na polévku. Husu omyjte, osušte, uvnit? i zvenku nasolte, posypte kmínem a uložte alespo? na 24 hodin do chladu. Jeden den p?ed podáváním ji p?edpe?te. P?i pe?ení podlévejte horkou vodou a sbírejte sádlo, které se drží na povrchu výpeku. Pozd?ji vám m?že p?ijít k chuti. 

V den podávání husu dope?te. Ke konci pe?ení m?žete p?idat do peká?e snítku rozmarýnu. Pokud si chcete pe?ínku zpest?it, napl?te p?ed za?átkem pe?ení b?icho husy jablky. Ovoce dodá huse sv?žejší chu?. P?ed dope?ením m?žete p?idat i sušené švestky a hrušky. Jako p?ílohu m?žete zvolit tradi?ní knedlíky a zelí, ale také nap?. bramborové placky, které se obzvlášt? dob?e hodí k k úprav? s ovocem. Svatý Martin letos na bílém koni p?ijel a zima tedy m?že za?ít. P?eji všem, aby byla hezká. A neodsuzujte husu, prosím. Dobrou chu?, p?átelé.