Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Regenerace jiným úhlem pohledu

Regenerace jiným úhlem pohledu

Vladimír Korbel | 12.07.2008 | přečteno: 9321×

Tahle otázka je asi výzvou pro každého z nás. Když se ráno probouzíme odpočatí a spokojení, je vše v pořádku. Když však musíme do sebe nalít litry kávy a spolykat tuny podpůrných prostředků, abychom se opravdu probudili, byli čilí, schopni pracovat a ještě trénovat, měli bychom se sebou něco udělat.

Tento problém trápí lidstvo odedávna. Již v Sírachovcov? spisu, který vznikl pravd?podobn? ješt? v dob? p?ed narozením Krista, se jako návod na zdraví a radost ze života uvádí:

„Nepoddávej se zármutku

a netýrej se starostmi.

Radost srdce je život ?lov?ka,

veselí prodlužuje v?k.

Dop?ávej si a pot?š tak své srdce,

daleko od sebe zapu? zármutek.

Vždy? zármutek mnohé zahubil

a žádný užitek z n?ho není.

Závist a hn?v ubírají dny

a starost p?ivádí p?ed?asn? stá?í.

Rozjasn?nému srdci dob?e chutná,

m?že pln? vychutnat to, co jí a d?lá“.

Moudrá koncepce nápln? života, vi?te. A asi kdyby se nám poda?ilo žít tímto zp?sobem, nepot?ebovali bychom ?adu doporu?ení, o kterých se budu dále zmi?ovat v následujících v?tách.

Pokud tedy chceme ovliv?ovat regenera?ní procesy, pot?ebujeme, krom? vyrovnané psychiky, ješt? další, v?tšinou pedagogické prost?edky, které si m?žeme rozd?lit podle svého charakteru do t?í základních sm?r?:

a) vytvo?ení takových tréninkových režim?, kdy spojujeme v celkovém tréninkovém režimu krátké n?kolikadenní cykly (mikrocykly) s mezocykly (týdenními a m?sí?ními cykly) a makrocykly (ro?ní a víceleté cykly). V celkovém tréninkovém plánu pak odlišujeme nutné individuální rozdíly, rozmanitost zatížení a tréninkové prost?edky (nejen b?žecké), zajiš?ujeme r?zné podmínky a tréninkové prost?edí, plánujeme speciální regenera?ní mikrocykly a prost?edky atd.

b) snažíme se zvolit správnou metodiku tréninku – nezanedbávat rozcvi?ení a posloupnost jednotlivých cvik?, v?etn? cvi?ení na uvoln?ní nejzatížen?jších svalových skupin, trénovat v prost?edí, které emocionáln? nabíjí a také uklid?uje.

– v tréninku si dop?át fáze ?i mikrocykly , kdy speciáln? zd?raz?ujeme regeneraci,

– používat speciální kompenza?ní programy a cvi?ení,

– promýšlet organizaci volného ?asu obecn?,

– vyhýbat se nesprávnému zatížení, neriskovat úrazy,

– ve strav?, pitném režimu a celkovém denním režimu být ukázn?ní,

– kontrolovat a hodnotit celkový proces regenerace jako problém zásadní d?ležitosti.

Asi na tisíc dalších v?cí jsem zapomn?l, ale i tenhle vý?et sta?í. A sami dob?e víte, jak napln?ní a rozpracování jenom jednoho jediného konkrétního bodu je složité a pokud ho chceme naplnit, co všechno pro to musíme ud?lat. Ale zde se dostáváme už k tajemství moudrosti samotného života. A na tomto poli nejsem obda?en žádnými schopnostmi. A tak bych doporu?oval p?idržet se moudrosti Jesuse Síracha a jeho doporu?ení získat t?lesnou sv?žest cestou radosti srdce.


?lánek voln? navazuje na text Umíme regenerovat?


Vladimír Korbel

P?sobí na kated?e atletiky FTVS v Praze. Profiluje se pro oblast techniky a tréninku dlouhých sprint? a st?edních a dlouhých tratí a p?ekážek, je autorem ?ady odborných publikací. Mezi jeho sv??ence pat?í a pat?ili Jan Strangmiller (mistr sv?ta v dlouhém triatlonu v r. 1999), Ji?í Mužík (mistr Evropy v b?hu na 4× 400 m v r. 2000), Denisa Kozáková (1. místo v maratonu žen do 22 let v r. 2003) a další. Spolupracoval rovn?ž s Veronikou Brychcínovou, jednou z nejlepších sou?asných ?eských vytrvalky?. 

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

apowell muž 12.07.2008 11:38:29

obecněji to už asi nešlo napsat :-))

administrator 03.04.2010 13:32:32

Tahle otázka je asi výzvou pro každého z nás. Když se ráno probouzíme odpočatí a spokojení, je vše v pořádku. Když však musíme do sebe nalít litry kávy a spolykat tuny podpůrných prostředků, abychom se opravdu probudili, byli čilí, schopni pracovat a ještě trénovat, měli bychom se sebou něco udělat.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.