Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh a svět IT: změřte si délku běhu zdarma!

behej.com | 01.11.2006 | přečteno: 36199×

Dnes si ukážeme, jak lze velice snadno využít internet ke změření uběhnuté vzdálenosti. K tomu nám poslouží příhodně nazvaná stránka: MapMyRun, která světlo světa (či internetu?) spatřila roku 2005 a v současné době se těší velké popularitě.

Princip používání MapMyRun je velice snadný. Než za?nete m??it, je pot?eba zadat do vyhledávacího pole vlevo naho?e název m?sta, v n?mž žijete nebo b?háte. Systém používá GoogleMaps, které najdou snad vše i ve st?edu Evropy. 

Jakmile se dostanete tam, kam pot?ebujete, m?žete za?ít s po?ítáním kilometr?. Na map? jednoduše ozna?íte místo, z n?hož jste vyb?hli (start point); následn? si vaši trasu projdete pomocí tzv. bod? (points), které ozna?ují, kudy jste b?želi a kde váš b?h skon?il, a zadáte kone?ný bod (stop point). 

Vaše b?hy si m?žete ukládat, upravovat a sdílet s ostatními. Ti zase mohou vaše trasy komentovat a hodnotit. Navíc, v p?íprav? je MyTrainer, klasický b?žecký deník, v n?mž lze uchovávat informace o ?ase a vzdálenosti, ale také sledovat týdenní a m?sí?ní spot?ebu kalorií ?i si vést tréninkový program. Vše na jednom míst?, dostupné odkudkoliv a kdykoliv.

MapMyRun nabízí n?kolik dalších užite?ných funkcí, které ocení nejen nadšenci. Jediným kliknutím myši se vygeneruje výškový profil trasy v?etn? celkového stoupání. Automaticky se kalkuluje pr?m?rná rychlost a energetická spot?eba. Pokud byste se nap?íklad cht?li inspirovat b?hy ostatních, sta?í zadat název m?sta a státu a jsou-li n?jaké trasy k dispozici (pro Prahu bylo v dob? sepsání tohoto ?lánku dostupných celkem 65 tras, pro porovnání – New York jich nabízel p?es 800), zobrazí se a následný výb?r je jen na vás. Trasy lze také tisknout a p?eposílat ostatním.

A to nejlepší nakonec. Firma Google již byla zmín?na. N?kte?í z vás možná již používají Google Earth: program, který doslova „p?ináší planetu Zem? p?ímo k vám na plochu.“ (k ?emu v?bec slouží a co všechno umož?uje, najdete na oficiálních stránkách). Ale zp?t k MapMyRun. Pom?rn? nedávno p?ibyla možnost jednotlivé trasy stahovat ve formátu, který podporuje práv? Google Earth a které si pomocí n?j m?žete prohlédnout ?i prolet?t z pta?í perspektivy. 

Není to parádní? Nenabývá tím b?hání nových rozm?r?? To je možná trochu p?ehnané tvrzení, nicmén? služby typu MapMyRun dokáží mnohé usnadnit a zp?íjemnit. Pokud vás ?lánek zaujal, zaregistrujte se na mapmyrun.com a „zmapujte“ n?kolik svých tras, a? je z ?eho vybírat. 

P?EHLED TRAS V ?ESKÉ REPUBLICE


Jak se vám zamlouvá tento seriál? Oznámkujte  jej, komentá?e m?žete využít jak ke chvále, tak ke kritice. Pokud máte n?jaké nápady ?i p?ipomínky, napište nám. 

Petr Havlík