Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: Excel zvládne hodně

behej.com | 08.11.2006 | přečteno: 67983×

Pokud jste někdy pocítili potřebu si své běžecké výkony zaznamenat, jistě jste jako první nejjednodušší řešení zvolili blok a tužku. Tento způsob záznamu má určitě své kouzlo, obzvláště když po letech narazíte na svůj starý sešit a s nostalgií ho můžete prolistovat a zhodnotit tak své minulé výkony. 

STÁHN?TE SI POPISOVANÝ TRÉNINKOVÝ DENÍK

Nicmén? v dnešní po?íta?ové dob? a pro ú?ely dalšího zpracování asi v?tšina p?ivítá n?jaký jednoduchý zp?sob elektronického zaznamenávání trénink?. Jednou z možností je vedení tréninkového deníku v Excelu. Jeden vám Behej.com p?ináší zdarma.

Soubor vám umožní vedení deníku i následné kochání se sou?ty, zm?nami a p?ír?stky oproti minulému období. Toto kochání se je pro mne osobn? jednou z motivací, pro? se jít zrovna dneska prob?hnout, když doma u televize by bylo tak hezky. Ovládání deníku je intuitivní a dovolím si ?íct, že kdo umí klikat myší a používat numerickou klávesnici, tak zvládne i tento deník.

Za?n?me od za?átku, tedy vedením deníku den po dni. V tomto ohledu je nejd?ležit?jší list „NovyZaznam“, který vám jednoduše umožní p?idat poslední trénink. List obsahuje formulá? na zadání základních a dopl?ujících tréninkových dat. Datum lze vybrat ze seznamu ?i vypsat ru?n?, stejn? tak si lze aktivitu a tra? bu? jednoduše vybrat z p?eddefinovaného seznamu nebo je stejn? tak jednoduše vepsat do p?íslušných kolonek. 

Jelikož každý z nás b?há jinde a máme i r?zné dopl?kové aktivity, lze si obojí nadefinovat a nap?íšt? si už vybírat ze svého seznamu. Je to velmi jednoduché a jak na to poradí list Napoveda. Po vypln?ní údaj? m?že formulá? tedy vypadat n?jak takto:

 

Klikni pro detail

Výsledný záznam si lze prohlédnout v tomtéž listu:

Klikni pro detail 

Pokud jste si dneska nem??ili tepovku a tudíž nestojíte o to údaje o ní zaznamenat, lze odkliknout volbu „P?idat do deníku“ u p?íslušného údaje ve vstupním formulá?i. Efekt je okamžit? z?ejmý a záznam by pak vypadal takto:

Klikni pro detail 

Pokud jste se záznamem spokojeni, použijte tla?ítko „P?idat záznam“ a je hotovo. I zde je jedna volba – v p?ípad? zaškrtnutí okénka „Dopl?ovat v deníku volné dny“ se v deníku mezi poslední trénink a dnešní trénink vloží záznamy s údajem „Volno“. Je to ale spíše optická záležitost a na nic dalšího nemá vliv.

Poslední, co zde zmíním, je formulá? pro volbu aktivity „Tempa“. Tento formulá? se nachází taktéž v listu „NovyZaznam“ a vypl?ují se do n?j údaje o po?tu, délce a ?asech jednotlivých ú­sek?:

Klikni pro detail 

Celý záznam by pak vypadal takto:

Klikni pro detail 

Procházení a úpravy v deníku

Po p?idání záznamu jste dotázani, zda chcete p?ejít do deníku ?i z?stat v aktuálním listu a zadat tak nap?. další záznam. P?i zvolení první možnosti se ocitnete v samotném deníku. Do n?ho se samoz?ejm? m?žete kdykoliv dostat kliknutím na list „Denik“. 

V deníku je pro p?ehlednost každé pond?lí zvýrazn?no oranžov? (nebo je to sv?tle hn?dá?) a každý první den v m?síci tmav? mod?e. Samoz?ejm? p?edpokladem je, že jsou dopln?ny i dny volna nebo že každé pond?lí a každého prvního trénujete, a tedy pro tyto dny existuje záznam. 

Deník lze upravovat jako každou jinou excelovskou tabulku, jednotlivé záznamy m?žete p?ímo editovat v dané bu?ce, mazat celé ?ádky ?i ?ádky p?idávat a chronologicky t?ídit (pokud došlo k n?jaké nehod? p?i zadávání, jako nap?íklad že jste nejprve zadali nov?jší trénink a pak teprve n?jaký starší). Více je op?t popsáno v nápov?d? v samotném souboru.

Klikni pro detail

Statistiky

Soubor obsahuje i n?kolik tabulek sumarizujících Vaše výkony, nazývejme je vznešen? statistikami. Tyto listy se tedy nazývají „Statistika-XYZ“, kde XYZ více ?i mén? výstižn? specifikuje ú?el dané statistiky. P?edstavím jen mn? nejbližší tabulku a tou je týdenní sledování objemu nab?haných kilometr?. 

Týden je doba dostate?n? dlouhá, aby m? to ?íslo co tam vidím ned?silo svou malostí, a zárove? krátká na to, aby m? motivovala. M?sí?ní statistika m? v p?lce m?síce nep?esv?d?í, že si mám jít zab?hat, ale když v pátek vidím, že tento týden mi chybí ješt? deset kilometr? do mého nejhoršího týdenního výkonu, tak se v?tšinou protáhnout jdu. Statistiku najdete v listu „Statistika-SumT“.

Tabulka obsahuje jak týdenní objem nab?haných kilometr? tak i údaj o tom, kolik minut jsme ten týden b?háním strávili. Mezi ob?ma údaji je samoz?ejm? p?ímá úm?rnost a tudíž pro v?tší p?ehlednost je v grafu reprezentován jen údaj o km. 

Samoz?ejm? si m?žete p?idat vlastní graf s minutami nebo p?idat tento údaj do sou?asného grafu. Pak ovšem doporu?uji zm?nit typ grafu na graf obsahující dv? osy Y. Graf zobrazuje i lineární interpolaci Vašich týdenních výkon? a 4 týdenní klouzavý pr?m?r – obé se dá vyložit jako trend Vašich objem?.

Klikni pro detail

Listy se statistikami, které nebudete používat, m?žete klidn? vymazat a tím si celý deník ješt? více zp?ehlednit.

Funkce navíc – výpo?et TF

Soubor obsahuje také list, na n?mž si m?žete vypo?ítat své vlastní hodnoty tréninkových tepových frekvencí (TF). Po zadání datumu narození a své klidové TF se spo?ítá v?k a z n?j maximální TF. Pokud máte ur?enou svoji maximální TF jiným zp?sobem, pak vypo?tenou hodnotu klidn? p?epište svou vlastní. Pokud jsou všechny vstupy zadány, pohledem níže snadno zjistíte hodnoty tréninkových hranic.

Na tomtéž listu je i výpo?et hodnot TF bez zapo?tení klidové TF. Tento údaj m?že být užite?ný pro majitele pulsmetr?, kde se pro výpo?et procentuálních hodnot TF max tento zp?sob využívá.

Funkce navíc – p?evad??e tempa

Pro ty z nás, kdo si ob?as jdeme zab?hat na pás a pak tápeme, jakou rychlost v kilometrech za hodinu si vlastn? nastavit, abychom b?želi své obvyklé tempo na kilometr, je ur?en poslední list „Prevadec“. 

Krom? tohoto obsahuje i další rychlé p?evody, nap?íklad pro Yass?v test nebo pro výpo?et maratonského tempa. Údaj ?i údaje jednoduše napíšete do zeleného polí?ka a výsledek se zobrazí pod tím.

Na záv?r

Níže je jenom pár nám?t?, co by se do budoucna mohlo p?ípadn? zapracovat:

- n?jaké jiné, další sou?ty/pr?m?ry/­grafy
- více uživatel? na jeden soubor (profily)
- zapracování plánu; porovnání plánu vs. skute?ný trénink
- formulá?e na další aktivity (posilovna? – b?žci nepodce?ovat!)

A? je vám deník k užitku!

Kamil Barák

STÁHN?TE SI POPISOVANÝ TRÉNINKOVÝ DENÍK

Komentáře (Celkem 16)

Nalezené položky: 17 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Němčice

Celkem 378 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:56:38 (2008)
půlmaraton: 2:04:01 (2009)
maraton: 5:12:18 (2009)

filve muž 13.03.2009 13:20:06

vyborny:-), jednoduche a jasne ovladani, solidni funkce… diky

Motto: Nejtezsi boje casto clovek svadi sam se sebou...

administrator 03.04.2010 13:32:49

Pokud jste někdy pocítili potřebu si své běžecké výkony zaznamenat, jistě jste jako první nejjednodušší řešení zvolili blok a tužku. Tento způsob záznamu má určitě své kouzlo, obzvláště když po letech narazíte na svůj starý sešit a s nostalgií ho můžete prolistovat a zhodnotit tak své minulé výkony. 


Odkaz na článek
avatar

koubin muž 25.05.2010 11:38:50

nezobrazujou se mi obrazky a treninkovy denik se taky neda stahnout. da se s tim neco delat? diky

avatar

Litoměřice,Brno

Celkem 690 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:44:23 (2010)
maraton: 3:28:23 (2007)

mr.pohoda muž 28.05.2010 11:49:52

>> koubin, 25. 05. 2010 11:38:50

Opravil jsem odkaz na tréninkový deník a také odkazy na fotografie v článku. Kdyby se ještě někde objevily nefunkční odkazy, prosím hlásit.

Motto: http://ski-map.net - nejlepší lyžařská mapa celé Evropy
avatar

PetrG muž 21.06.2010 18:31:49

Ahoj, přihazuji čerstvou aplikaci Tréninkový deník pro Facebook.

avatar

Kladno

Celkem 210 km
Minulý měsíc 0 km

koFolik muž 29.04.2011 06:57:38

Odkaz na Excelovsky denik opet nefunguje.

avatar

maraton: 3:41:56 (2013)

mariankn muž 04.08.2011 17:15:09

ahoj,odkaz na Excel denník nejde stiahnuť, nie je možnosť zaslať na e mail mariankn@azet.sk

avatar

Lukovany

10 km: 0:40:10 (2013)
půlmaraton: 1:25:11 (2013)
maraton: 3:14:14 (2013)

Hanča žena 29.10.2011 12:37:38

Vím, že odkaz na tréninkový deník je starý, ale nemáte ho někdo ještě v počítači…pop­řípadě odkaz na podobné záznamy? Předem děkuji za informace :)

avatar

Kolín/Praha

Celkem 8245 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:31:25 (2015)
půlmaraton: 1:09:53 (2013)
maraton: 2:28:34 (2021)

Mejla muž 29.10.2011 14:12:22

Posílám tréninkové sešity, co mi poskytl 12Honzade (http://12honzade.blogspot.com/). Snad se nebude zlobit :-)

http://www.uloz.to/…77/beham-zip

Motto: https://www.facebook.com/strekari.cz
avatar

Lukovany

10 km: 0:40:10 (2013)
půlmaraton: 1:25:11 (2013)
maraton: 3:14:14 (2013)

Hanča žena 29.10.2011 18:36:47

>> Mejla, 29. 10. 2011 14:12:22

Děkuju :)

avatar

Celkem 204 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 1:02:30 (2008)
půlmaraton: 2:03:00 (2012)

mk13 žena 20.12.2011 12:48:06

Ahojte. Neviete náhodou niekto, kde presne sa dá toto stiahnúť? resp mi to poslať na mail (mk13@atlas.sk)? Ďakujem pekne

avatar

Břeclav

Celkem 14142,4 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:38 (2007)
půlmaraton: 1:38:05 (2007)
maraton: 3:37:32 (2012)

Adamas muž 30.03.2012 18:50:06

Čaute, kdyby tento deník ještě někdo chtěl, tak ho používám a můžu ho mailem poslat. Mějte se. ;-) Adamas

avatar

Celkem 246 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:45:00 (2011)

Pavel79 muž 30.03.2012 19:24:15

Tak jsem si to stáhnul z ulozto.cz, super věc ten deník, je to hodně podrobný, to se mi líbí.:-P

Motto: Úspěšní lidé dělají věci, které neúspěšní odmítají. (Og Mandino)
avatar

Praha

Celkem 14588,46 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:55 (2013)
půlmaraton: 1:17:41 (2013)
maraton: 2:56:52 (2012)

marek27 muž 30.03.2012 21:34:38

>> Pavel79, 30. 03. 2012 19:24:15

A kde že ho najdu? :-)

Motto: www.marek27.cz
avatar

Celkem 246 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:45:00 (2011)

Pavel79 muž 31.03.2012 13:15:16

>> marek27, 30. 03. 2012 21:34:38

na http://www.uloz.to/…M5/beham-zip ;-)

Motto: Úspěšní lidé dělají věci, které neúspěšní odmítají. (Og Mandino)
avatar

Praha

Celkem 14588,46 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:55 (2013)
půlmaraton: 1:17:41 (2013)
maraton: 2:56:52 (2012)

marek27 muž 31.03.2012 14:28:52

>> Pavel79, 31. 03. 2012 13:15:16

Díky, už jsem si ho upravil k obrazu svému. Jen mi nějak blbne počítání týdenní průměrné TF.

Motto: www.marek27.cz
avatar

Dinji žena 03.10.2012 16:04:19

Ahoj, je možné deník ještě někde stáhnout? Odkazy se mi jeví jako nefunkční. Díky za info! Daniela

Nalezené položky: 17 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.