Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Technika běhu a joggingu v detailu

Aleš Tvrzník | 08.02.2007 | přečteno: 33094×

Přinášíme další díl celoročního seriálu Aleše Tvrzníka o technice běhu. Dnes si ukážeme na videu konkrétní rozdíly mezi během a joggingem. Ukázky z minulého dílu jsme rozfázovali a zastavili v momentech, které si blíže popíšeme a vysvětlíme, jak tělo v daný moment pracuje.

B?h

1. moment vertikály (okamžik, kdy se t?žišt? t?la nachází nad st?edem došlapující nohy)

Dochází k lehkému pokr?ení stojného kolena, trup je v mírném p?edklonu, zadní noha se pohybuje sm?rem k hýždím, p?i?emž se dostává pom?rn? vysoko a následn? se sbaluje pod trup. 

2. dokon?ení odrazu:

Charakteristický je dokon?ený odrazový nápon ve všech 3 kloubech (kotník, koleno, ky?el). Koleno švihové nohy se aktivn? dostává pom?rn? vysoko (stehno n?kdy i rovnob?žn? se zemí). Trup je stále v mírném náklonu vp?ed. Paže za trupem svírají úhel 90 stup??, mezi pažemi a trupem je viditelná skulina. 

3. letová fáze:

V tomto moment? se t?žišt? t?la nachází v nejvyšším bod?. Vlivem delšího kroku trvá letová fáze mnohem déle než u joggingu. Bérec se za?íná vykyvovat vp?ed, b?žec si aktivn? „jde pro odraz“.

4. došlap:

P?i prvním kontaktu nohy s podložkou se bérec nachází šikmo k zemi a více p?ed trupem než u joggingu. V tomto okamžiku je velmi d?ležité mírné pokr?ení kolena, které pomáhá tlumit náraz (neda?í se p?i p?íliš dlouhém kroku). Vlastní došlap probíhá p?es patu, špi?ka není p?íliš p?itažená k bérci.

Jogging

1. moment vertikály (okamžik, kdy se t?žišt? t?la nachází nad st?edem došlapující nohy):

Pro jogging je typické výrazn?jší pokr?ení stojného kolena a sou?asn? i v?tší vysazení pánve, což vede k „sezení“. I v tomto p?ípad? se trup dostává do mírného p?edklonu. Zanožená noha se dostává jen nízko nad zem. 

2. dokon?ení odrazu:

U joggingu nedochází k tak výraznému odrazovému náponu, což se projevuje pokr?eným kolenem, k úplnému propnutí nedochází ani v ky?li, mén? se zapojují hýžd?. V tomto moment? se chodidlo p?ední (švihové) nohy nachází jen t?sn? nad zemí a mírn? p?ed trupem. Švihové koleno se rozhodn? nedostává tak vysoko a dop?edu p?ed trup jako u b?hu, pasivn?jší je i zapojení bérce. 

3. letová fáze:

Nedochází k tak výraznému vertikálnímu pohybu t?žišt? t?la (b?žkyn? tolik neská?e) a proto je letová fáze jen velmi krátká. Švihové koleno se dostává pouze mírn? vp?ed. Paže se ve všech fázích pohybují jen v o n?co menším rozsahu než u b?hu. 

4. došlap:

Probíhá prakticky pod trupem (tém?? v momentu vertikály) p?es patu a u velmi pomalého b?hu i p?es špi?ky s vyšším náklonem trupu vp?ed. Vzhledem k pom?rn? malým náraz?m v d?sledku nízké rychlosti b?hu nemusí mít ani tato varianta nutn? negativní dopad na pohybové ústrojí.


Aleš Tvrzník
Odborný pracovník V?deckého a servisního pracovišt? t?lesné výchovy a sportu CASRI Praha. Zabývá se diagnostikou, metodikou a evidencí zatížení ve vrcholovém sportu a p?enosem takto získaných poznatk? do oblasti rekrea?ního sportu, resp. fitness. Je autorem celé ?ady metodických materiál? a publikací. Poslední dobou se v?nuje biomechanice b?žeckého kroku a konzulta?ní ?innosti p?i výb?ru správné b?žecké obuvi.