Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pohár Behej.com: Pečky znovu rekordní

behej.com | 11.03.2007 | přečteno: 13837×

Polák Artur Blaszinski hájící barvy Demolexu Bardejova si v sobotu za čas 30:55 odnesl vítězství v 28. ročníku Pečecké desítky, když dokázal porazit českou jedničku Pavla Faschingbauera z AK Kroměříž (31:02). Třetí byl jihlavský Pavel Novák (31:13). Přidány celkové výsledky a fotky do fotogalerie, podrobnější reportáž

Mezi ženami si p?i neú?asti domácí špi?ky nejlépe vedla Marta Vl?ovská z AC Pardubice (37:41) p?ed druhou Petrou Fouskovou z AC ?áslav (38:03) a t?etí Mirkou Petronjukovou z AC Kovošrot (38:43). 

Na start se postavilo rekordních 229 závodník?, což p?edstavuje výrazný nár?st oproti lo?sku (tehdy 176). Letošní ?íslo mohlo být možná ješt? vyšší, nebýt dopoledního dešt?, který mohl n?které odradit od cesty do Pe?ek.

K favorit?m pat?ili krom? na Slovensku trvale žijícího Poláka Blaszinského p?edevším Pavel Faschingbauer a Pavel Novák, p?ekvapit mohl po dlouhém zran?ní znovu trénující talent Zden?k Hnilo a kdokoliv z týmu reprezenta?ního družstva muž? v orienta?ním b?hu.

Kvalita špi?ky byla tentokrát slabší v sout?ži foto: Jitka Narovcovážen, kde jsme marn? o?ekávali vít?zku nultého ro?níku Poháru Behej.com Janu Klimešovou. To postavilo do role jedni?ky pardubickou vytrvalkyni Martu Vl?ovskou.

Samotný pr?b?h závodu byl u muž? vcelku jednozna?ný. Držitele tra?ového rekordu Pavla Faschingbauera (29:26 z roku 2001) trápí dlouhodob? noha a podle slov jeho otce trénuje po?ádn? asi t?i týdny.

Již do obrátky m?l Polák zna?ný náskok a Pavel jej v záv?ru spíše stahoval. T?etí místo pat?ilo Pavlu Novákovi, na ?tvrté pozici dob?hl nejlepší z orienta?ních b?žc? Michal Smola, pod 32 minut se dostal ješt? pátý Daniel Fekl, spolu s Faschingbauerem zástupce b?žeckého superklubu AK Krom??íž.

„Ješt? v?era jsem nemohl kloudn? stoupnout na nohu, ale zkusil jsem p?ijet. Byl to m?j poslední testovací závod p?ed pražským p?lmaratonem,“ ?ekl Pavel Faschingbauer. „B?želo se mi dob?e, bolavou nohu jsem necítil, ale na Artura (Blasinského) jsem dnes nem?l. Nasadil po obrátce a náskok se mi již nepoda?ilo stáhnout.“

Lehce zvln?nou pe?eckou tra? lehce zkráp?l drobný déš? a tradi?n? ve druhé polovin? foukal nep?íjemný protivítr, který mnohým zma?il šance na osobní rekordy i p?es slibn? rozb?hnutý závod.

Do první desítky pronikl i nejrychlejší veterán Ivan ?otov s p?lminutovým náskokem na druhého ?ty?icátníka Viktora Petronjuka.

Uznání zaslouží i starší veteráni, p?edevším 52letý Miloš Smr?ka, suverénní vít?z kategorie „abraham?“, ale nelze zapomenout ani na ?erstvého sedmdesátníka (!) Ji?ího Libru z Nového M?sta nad Metují, který pot?eboval ke zdolání trati p?esn? 40 minut a dob?hl hluboko v první stovce borc?.

Závod žen odvážn? rozb?hla ?áslavská Petra Fousková, kterou teprve t?sn? p?ed obrátkou st?ídala na špici Marta Vl?ovská. Rovn?ž ona po závod? p?iznala, že jí letošní Pe?ky p?íliš nesedly, o to více si cení úsp?chu.

„Neb?želo se mi dnes dob?e, Petra Fousková byla zpo?átku p?ede mnou a už jsem si ?íkala, že jí nechám b?žet. Pak se mi ale na ?tvrtém kilometru podaMarta Vl?ovská (foto: Jitka Narovcová)?ilo ji dohnat a pak už jsem si držela mírný náskok. Nyní mne ?eká orien?ák a hlavn? maraton v Curychu,“ ?ekla Marta Vl?ovská.

Závodnice AC Pardubice pat?í k „trvalkám“ naší b?žecké scény a má krom? domácích úsp?ch? na kont? i reprezenta?ní start na ME v b?zích do vrchu. Marta krom? atletiky nedá dopustit na orienta?ní b?h a kv?li tomuto sportu vynechává i letošní kvalifikaci pro ME vrcha??.

„V tomto p?ípad? dám ur?it? p?ednost orien?áku, možná zkusím až závod v srpnu na Zadov? a pokusím se kvalifikovat na MS ve Švýcarsku,“ nastínila své letošní plány.

V kategoriích veteránek jsme vid?li na nejvyšším stupni Ivetu Fo?tovou a Karlu Mališovou. Iveta se k silni?ním b?h?m dostala od b?žeckého lyžování, kde pod dív?ím jménem Zelingerová dokonce p?sobila n?kolik let v reprezentaci. A Karla Mališová je silni?ní specialistka a n?kdejší výborná maratonkyn? s osobním rekordem pod 2:50 hod.

Dobrá nálada, panující v Pe?kách po celé dopoledne, se p?enesla i na záv?re?né vyhodnocení vít?z?, které p?edcházelo vskutku bohaté tombole. V podstat? každý druhý závodník si z ní odnesl n?jakou tu cenu.

Po?adatelé zvládli na výbornou tradi?ní nával závodník? na poslední chvíli (111 p?edregis­trovaných proti 229 startujících), po závod? nebyly žádné prostoje a výsledky byly okamžit? k dispozici v papírové i elektronické for­m?.

Negativem snad bylo nedostate?né zna?ení místa startu pro „p?espolní“ a hlavn? nebezpe?né kli?kování b?žc? mezi auty, protože závod probíhal za plného provozu. Organizáto?i nic­mén? p?islíbili do p?íšt? lepší spolupráci s Policií ?R vedoucí k v?tší bezpe?nosti závodník?.

I o p?íštím víkendu m?žete získat další body do Poháru Behej.com, musíte si ale pro n? dojet až na jižní Moravu. O silni?ní desítce Velká Morava v Mikul?icích budeme podrobn?ji informovat v nejbližších dnech.

Ivo Domanský a Radek Narovec 


Výsledky

Fotogalerie

Oficiální stránka po?adatele

Trasa závodu

Základní údaje o závodu z Termínovky

Oficiální propozice 

Diskuze o závodu na fóru

Pravidla poháru Behej.com

Sponzoring dosud p?islíbily tyto firmy:


Estimdrinks, EnervitV jednání jsou:
adidas
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com