Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Stočtrnácté Běchovice - Praha: Pořadatelé nesázejí jen na tradici

Stočtrnácté Běchovice - Praha: Pořadatelé nesázejí jen na tradici
foto: Dana Vozábová

Petr Kostovič | 10.08.2010 | přečteno: 3404×

Bílý patník s označením 13. km bude koncem letošního září svědkem startu závodu Běchovice – Praha již po stočtrnácté. Tradice, která bere dech. Pořadatelé však nechtějí sázet jen na ni. Přípravy závodu vrcholí. Jaké budou Běchovice letos? Více v rozhovoru s ředitelem závodu, Josefem Šamanem.

Závod probíhá ve dvou rovinách, první je souboj o mistrovské tituly, druhou soupe?ení kondi?ních b?žc?. S jakými novinkami p?icházíte letos pro kondi?ní b?žce?

Vždy jsme se snažili zvyšovat úrove? závodu na poli technickém i organiza?ním. Byli jsme mezi prvními po?adateli, kte?í zavedli elektronické m??ení ?asu i zasílání dosaženého ?asu do mobilních telefon?. Vyhov?li jsme p?ání veteránské komise a zavedli jsme vyhlašování kategorií po p?ti letech, u toho z?stáváme. Jiné novinky nechystáme.

Máme ale vizi internetového p?enosu závodu, což se nám pro technické obtíže neda?í zatím uskute?nit. Rádi si necháme poradit.

Loni se diskutovalo o dvou bodech. Šlo o ob?erstvení vodou b?hem závodu a zavazadla v cílovém prostoru. Ud?lali jste v tomto ohledu pro letošek n?jaké zm?ny?

?ídíme se pravidly ?eského atletického svazu, která nep?edpisují ob?erstvovací nebo osv?žovací stanici na tratích do deseti kilometr?. Pro v?tší pohodlí závodník? jsme ?ást pití p?esunuli do cíle. Ob?erstvení vodou v lahvích na trati vzniklo spontánní akcí záchraná??, kte?í m?li p?ehnané obavy z dehydratace závodník?. Vznikly z toho dva problémy. Jednak úklid PET lahví na trati a zdánlivý nedostatek pití v cíli. Chceme upozornit závodníky, že v jídeln? základní školy je ?aje vždy dostatek. Po?ítáme s podáváním houbi?ek pro osv?žení.

Snažíme se o zm?ny p?i vydávání zavazadel. B?chovice nejsou závodem na okruhu. Zavazadla se musí p?evážet a na t?íd?ní tak nezbývá ?as. Pro letošní rok p?edpokládáme, že budou zavazadla umíst?na za plotem v areálu základní školy ve st?eženém prostoru, kam budou mít p?ístup jen závodníci se startovním ?íslem.

Jak to bude s vyhlašováním vít?z? podle v?kových kategorií? Loni docházelo ke zdržení, když b?žci nebyli v prostoru vyhlašování v?as. Chystáte pro letošek zm?ny pro urychlení vyhlášení vít?z??

To je dlouholetý problém. V minulých letech vznikal problém tím, že nebývaly v?as výsledky. V posledních ro?nících tomu tak není. Ano, zdržení p?i vyhlašování vzniká a je zap?í?in?no jen a jen malou kázní vyhlašovaných. Výsledky máme tém?? bezprost?edn?, jsme schopni vyhlásit vít?ze velmi rychle. Vyhlašovatelé jsou trp?liv? na míst?, ale v jednotlivých kategoriích p?íchozích a veterán? vždy tu a tam n?kdo chybí, a proto musíme ?ekat.

V letošním ro?níku budeme vyhlašovat p?íchozí a veterány pr?b?žn? jako loni, mistrovské kategorie po dob?hnutí muž? od 12:45. Pokud ?tete tyto ?ádky, prosím, neodcházejte vyklusávat, p?evlékat se. P?ij?te v uvedený ?as zatleskat t?m na bedn?. A pokud jste kandidáty na p?ední umíst?ní, bu?te v?as p?ipraveni.

Víte o n?kterých osobnostech, které se závodu zú?astní letos?

Záštitu tradi?n? p?evzal primátor hlavního m?sta Prahy Pavel Bém. P?ítomni budou zástupci radnice M?stské ?ásti Praha 3 a B?chovic.

Nechystáte se pozvat n?které vít?ze z minulosti? Rozhovory s nimi by oživily atmosféru v cílovém prostoru a snad i pobavily diváky p?i ?ekání na vít?ze. Možná by byl zájem i o autogramiádu s nimi.

Je to dobrá myšlenka, pokus rozhodn? u?iníme, snad to vyjde.

Pokud jde o sportovní úrove?, s jakým pr?b?hem letošního závodu byste byl spokojen?

B?chovice rozd?lme na dv? ?ásti. V mistrovských závodech bychom rádi p?ivítali vít?ze a další v po?adí v co nejrychlejších ?asech. Snad vít?z mužské kategorie zab?hne kone?n? pod t?icet minut a Petra Kamínková najde zdatnou soupe?ku, i když p?ípadné další vít?zství jí samoz?ejm? p?ejeme.

Tou druhou ?ástí jsou B?chovice za ú?asti p?íchozích a veterán?. Tady si p?ejeme, aby ú?ast byla co nejpo?etn?jší, všichni b?žci a b?žkyn? m?li radost ze svých výkon?, aby odjížd?li ze 114. ro?níku s dobrými pocity a p?i plném zdraví se t?šili na 115. ro?ník.

Má podle vás n?kdo z našich sou?asných b?žc? na to, aby prolomil zmi?ovanou hranici t?iceti minut?

Pokud bude ze strany b?žc? zájem b?žet rychle, bez svázanosti taktikou, tak asi ano. Honza Kreisinger a možná i další by na to mohli mít. Vypíšeme prémii na zdolání této hranice. U žen taky stanovíme ?asovou hranici na p?id?lení prémie.

Opep?íte souboj o mistrovské tituly tím, že pozvete zahrani?ní závodníky?

Myslíte štiku v rybníku, aby prohnala kap?íky? To by se museli kap?íci podobat trochu štice. Ale te? vážn?. Nebudeme zvát zahrani?ní závodníky. Na startu budou ti, kte?í sami zájem o start projeví. P?i jubilejním 100. ro?níku jsme tak ud?lali a mimo jiné se tento krok setkal s kritikou našich špi?ek. B?chovice jsou ryze ?eský b?žecký závod s d?razem na masovou ú?ast a tam není t?eba nikoho ze zahrani?í shán?t.

Co si myslíte o úrovni sou?asného vytrvalostního b?hu u nás a co by mu podle vás pomohlo? Jak m?že pomoci závod B?chovice – Praha?

Pokusím se zformulovat subjektivní názor. Naši b?žci se málo soust?edí na získání rychlosti související se závod?ním na dráze. ?asto tedy vidíme vytrvalce, jak v jedné sezón? absolvují dráhu, silnici, p?espoláky, b?hy do vrchu a n?kdy t?eba i triatlon. T?ch p?í?in je víc, je to na delší rozbor. Úrove? je slabá, slabou?ká. B?chovice samy o sob? v?c nevy?eší. To je v?c systému, zp?sobu tréninku, kvality trenér?.


PROPOZICE 114. RO?NÍKU ZÁVODU

WEB ZÁVODU B?CHOVICE – PRAHA

ÚDAJE O ZÁVOD? V TERMÍNOVCE NA BEHY.CZ

?TENÁ?I BEHY.CZ P?IHLÁŠENÍ K ZÁVODU

Anketa

Která z uvedených možností vás nejvíce láká na závodě Běchovice - Praha?

 
7 hl.
 
1 hl.
Celkem hlasovalo 131 uživatelů.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 09.08.2010 17:44:21

Bílý patník s označením 13. km bude koncem letošního září svědkem startu závodu Běchovice – Praha již po stočtrnácté. Tradice, která bere dech. Pořadatelé však nechtějí sázet jen na tradici. Přípravy závodu vrcholí. Jaké tedy budou Běchovice letos? Více v rozhovoru s ředitelem závodu, Josefem Šamanem.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.