Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Olomoucký půlmaraton zvedá zájem o běh. Už za tři týdny!

Olomoucký půlmaraton zvedá zájem o běh. Už za tři týdny!
foto: Zdeněk Krchák

Petr Kostovič | 27.05.2011 | přečteno: 4378×

Trasa závodu lemovaná nadšeně povzbuzujícími diváky. Tak si většina účastníků Volkswagen Olomouckého 1/2maratonu pamatuje loňský ročník. Ten letošní startuje v sobotu 18. června a zdá se jisté, že bude opět vyprodáno. Díky závodu se (nejen) na Olomoucku zvedá zájem o běh.

„O?ekáváme, že na start n?kterého ze závod? se postaví dva tisíce b?žc? a další tisícovka Olomou?an? se zapojí do nesout?žního b?hu,“ ?íká Ji?í Ne?ásek z po?ádající Tempo team Prague s.r.o.

M?síc p?ed konáním závodu po?adatelé p?ijali více než 1400 registrací do sout?žních b?h? a p?edpokládají, že vyprodáno bude letos v p?edstihu. Výše startovného z?stává na stejné úrovni jako loni. P?ihlásíte-li se on-line do 14. ?ervna, zaplatíte 350 K?, na míst? pak v den závodu o 150 K? více.

Olomoucký 1/2Maraton p?inesl zvýšený zájem o b?h v regionu a i letos narostl po?et b?žc?, kte?í jej volí jako sv?j první závod.

„Pokud se nic nepokazí, tak tohle bude m?j první organizovaný b?h. Ješt? 1. 1. 2011 jsem byl obézní 94 kg vážící balík. Te? mám 80 kilo a b?hám 15 kilometr? n?kolikrát do týdne. Držte mi palce!,“ píše na facebooku závodu Ji?í Dobrý.

„Byl jsem na tom obdobn?, 1. 1. 2011 87 kg, dnes 78 a v?era jsem dal poprvé 20km :),“ p?idává se na facebooku Petr Fischer a ve stejném duchu je i n?kolik dalších komentá??.

N?kterých zm?n dozná trasa závodu. „Mírné zm?ny jsou vynuceny plánovanými rekonstrukcemi silnic. Letos se vynechá t?ída 17. listopadu a Masarykova t?ída,“ vysv?tluje technický ?editel závodu Jan Dopita.

Op?t se pob?ží ve dvou okruzích, první bude o délce 10 kilometr?, druhý bude m??it 11 097,5 metru. B?žci si tak budou moci vybrat, zda mají kondici na desítku, celý p?lmaraton, ?i zda se zú?astní štafety na t?ikrát p?t kilometr? plus jednou 6 097,5 metru.

Závod usiluje o ud?lení st?íbrné známky Mezinárodní asociace atletických federací IAAF. Tu po?adatel závodu získává za kvalitu organizace po t?ech uskute?n?ných ro?nících. Kritéria p?edepisují krom? jiného i obsazení startovního pole kvalitními elitními závodníky.

„Co se tý?e elitních atlet?, chceme letos navázat na vysokou sportovní úrove? prvního ro?níku. Na start pozveme elitní atlety ze zahrani?í. Cílem je p?i dobrém po?así dosáhnout kvalitního ?asu na úrovni 1:01:00 – 1:02:00 v kategorii muž? a 1:10:00 – 1:12:00 v závod? žen,“ ?íká Jana Moberly, manažerka elitních atlet?. Ur?it? na startu op?t uvidíme olomouckou patriotku Petru Kamínkovou, která stále vládne ?eskému ženskému vytrvalostnímu b?hu.

Pam?tníci lo?ského ro?níku si pamatují, jak po?áte?ní nadšení ze skv?lého ?asu pod jednu hodinu rychle opadlo po zjišt?ní, že si t?i b?žci tmavé pleti z ?ela závodu p?i jedné z otá?ek v parku zkrátili tra?, když následovali místo vedoucí motorky s rozhod?ími motorku s kameramanem ?eské televize.

Jak cht?jí opakování této situace po?adatelé zabránit letos? „Posílíme v kritických místech po?adatelskou službu, zvýšíme po?et rozhod?ích a hodláme d?kladn? instruovat vozidla a motorky, která budou b?žce doprovázet,“ ?íká k tomu Carlo Capalbo, šéf po?ádajícího týmu.

Závod se uskute?ní stejn? jako loni v rámci tradi?ního m?stského festivalu. Ten však již v den závodu nebude probíhat na Horním nám?stí, na n?mž bude naopak op?t start a cíl závodu. Start je naplánován na 19 hodin ve?er.


MAPKA TRASY ZÁVODU

MAPKA TRASY RODINNÉHO B?HU

WEB ZÁVODU

Anketa

Poběžíte Olomoucký půlmaraton 2011?

ano
 
38 hl.
ne
 
10 hl.
Celkem hlasovalo 48 uživatelů.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 27.05.2011 12:17:14

Trasa závodu lemovaná nadšeně povzbuzujícími diváky. Tak si většina účastníků Volkswagen Olomouckého 1/2maratonu pamatuje loňský ročník. Ten letošní startuje v sobotu 18. června a zdá se jisté, že bude opět vyprodáno. Díky závodu se (nejen) na Olomoucku zvedá zájem o běh.
Odkaz na článek

avatar

Olomouc

Celkem 149328 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:54 (2001)
půlmaraton: 1:34:43 (2002)
maraton: 3:21:17 (2002)

321919 muž 27.05.2011 22:57:00

Souhlasím s autorem článku, že v Olomouci a okolí narostl v poslední době počet běžců. Při výbězích potkávám opravdu více běžců než dříve. Jen doufám, že po odběhnutí půlmaratonu nebo desítky u běhu zůstanou. Také se již těším, že atmosféra běhu bude alespoň taková loni. Jen ještě stále nevím zda poběžím. Vše záleží zda se mi podaří včas přesunout z Třebíče kde jdu ve 12:00 hod. chodecký závod na 10Km. Ale určitě se přijdu alespoň podívat a zafandit. :-)

Motto: Nepřestaneš běhat proto, že jsi zestárl. Zestárneš proto, že jsi přestal běhat.
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.