Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Team Hoyt: příběh o hranici lidských schopností

Michal Frajer | 19.08.2007 | přečteno: 17504×

Odjakživa jsem měl rád lidské příběhy. Příběhy o lidech, co dokázali posunout hranice našeho poznání, hranice lidských schopností a zejména hranice své vlastní. Příběhy o lidech, co byli schopni jít za svým snem bez ohledu na úskalí a překážky, které se jim stavěly do cesty, bez ohledu na to, zda se jim sen nakonec podařilo splnit či nikoliv.

Cht?l bych vám jeden takový p?íb?h vypráv?t. Možná, že vám nebude úpln? neznámý. Je to p?íb?h plný lásky, ale i p?íb?h plný snahy o napln?ní života, p?íb?h, který jist? vyvolává mnoho protich?dných otázek, jak už to tak u p?íb?h? a osud? lidí, kte?í n?co „dokázali“, bývá.

Za?al se v roce 1962, když se manžel?m Judy a Dickovi Hoytovým narodil první syn Rick. Bohužel p?i porodu m?l obto?ený pupe?ník kolem krku a tak byl mírn? p?idušen. Došlo k poškození mozku s následnou diagnózou d?tská mozková obrna. Tehdy bylo rodi??m malého Ricka doporu?eno dát syna do ústavu, protože bude velmi siln? postižený.

Hoytovi se ale svého syna nevzdali. Snažili se mu pln? v?novat, dávat mu totéž, co jeho dv?ma mladším bratr?m. Rick má quadruspastickou formu DMO, není schopen volních pohyb?, ani artikulované ?e?i. Rodi?e se snaží, bojují za jeho práva a dosahují toho, že Rick m?že studovat normální školu. Jak ?íká jeho matka: podívejte, jaký má pohled – zkuste mu ?íct n?jaký vtip a uvidíte, že rozumí, a tak psycholog, který o Rickovi hovo?í jako o nevzd?latelném, posléze uznává, že mozek Ricka funguje normáln?.

A tak Rick chodí do normální školy, jeho matka se vzd?lává ve speciální pedagogice. A d?lá mnoho pro to, aby Rick posléze dostudoval na Bostonské univerzit?. Posléze se poda?í získat speciální po?íta?, díky kterému je Rick schopen komunikovat se sv?tem. Jeho první slova zn?la – Go Bruins!!! Píše se rok 1977 a ve finále Stanley Cupu jsou práv? Boston Bruins a Montreal Canadiens.

V roce 1977 se Dick na Rick?v popud poprvé ú?astní charitativních b?žeckých závod? na podporu dít?te ze školy, do které chodí Rick. Dick, do té doby ?ty?icetiletý nesportující p?íslušník Národní gardy, se s Rickem ú?astní b?hu na p?t mil. B?ží a p?ed sebou tla?í vozík, na kterém sedí jeho syn Rick. Jak sám vzpomíná, tehdy to byl on, kdo si p?ipadal jako postižený. Po závod? se mu dostává snad té nejsiln?jší motivace, jakou otec postiženého syna m?že dostat, když mu Rick ?íká, že b?hem závodu se cítil, jako by nebyl nijak handicapovaný. A od toho to data se pomalu rozvíjí v podstat? závratná sportovní kariéra, která trvá do sou?asnosti.

Kariéra, b?hem které se Hoytovi pod hlavi?kou Team Hoyt ú?astní stovek závod?, postupn? na delší trat?, prošlapávají si cestu na závody tam, kde je necht?jí pustit na start. T?eba oficiální ú?ast na Bostonském maratonu se jim da?í asi až na t?etí pokus – dvakrát se ú?astní „na?erno“ (mimochodem Dick musel s vozíkem p?ed sebou splnit limit, jako by b?žel jeho syn). Postupem ?asu p?ibírají další disciplíny a po ?ty?ech letech b?hání maraton? p?ijímají další výzvu, kterou je triatlon, v?etn? toho nejdelšího.

Dick plave a Rick je v malém gumovém ?lunu, který jeho otec táhne za sebou. Na kole Rick sedí ve speciální seda?ce na p?ední vidlici. V roce 1989 se prvn? vydávají na Hawai. A absolvují prvního havajského ironmana. V roce 1992 spolu absolvují b?žecko-cyklistický p?ejezd nap?í? Spojenými státy, kdy b?hem 45 dn? p?ekonávají 6042 km. Jezdí na b?žkách, lezou spolu po horách. Jsou v podstat? posedlí sportem.

I dnes, v dob?, kdy Rickovi je 45 a Dickovi o dvacet dva více, se aktivn? ú?astní závod?, v?nují mnoho ?asu své nadaci založené v roce 1992, jejímž cílem je zlepšení kvality života t?lesn? postižených, jejich integrace do b?žného života a osv?ta jejich život? a snaha o zm?nu jejich spole?enského vnímání. Dnes nám to p?ijde tak?ka normální, že postižení žijí samostatný život, navšt?vují b?žné školy, a myslím, že Hoytovi pro tohle ud?lali strašn? moc. Vím, že hlavn? ve Spojených státech, ale tenhle inspirující p?íklad p?ekoná každé hranice…

Rick v sou?asnosti žije sám ve svém apartmánu a pracuje v Bostonu, ob?as k n?mu dojíždí jeho otec, ob?as osobní asistent. Dick p?ekonal slabý srde?ní infarkt. Dle vyjád?ení léka?? jen díky tomu, že jeho srdce je tak trénované. Dick odešel z armády a po rozchodu s Judy žije v Massachusetts.

Co dodat na záv?r? Snad jen pro inspiraci motto Team Hoyt, které zní : YOU CAN!

Osobní rekordy


ironman 13:43:37


maraton 2:40:47 – 20 mil (32,2 km) 2:10:45


p?lmaraton 1:21:12 – 10 mil (16,1 km) 0:59:01


15 km 0:56:21 – 5 mil (8,05 km) 0:27:17


10 km 0:35:48


5 km 0:17:40


Celkem absolvovaných závod? ( 1979 – 2007 ) – 942


z toho 216 triatlon? (6× ironman), 65 maraton? (25× Boston marathon), 81 p?lmaraton?

Všechny b?žecké závody absolvovány tak, že Dick tla?í speciální vozík, v kterém Rick sedí (o celkové hmotnosti p?ibližn? 65 kg), u cyklistických ?ástí triatlonu sedí Rick na speciální seda?ce na p?ední vidlici Dickova kola, p?i plavání jej otec táhne v malém gumovém ?lunu.