Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

JAK SE BĚHÁ V...: Po rovině v Bratislavě

Tomáš Rokos | 30.08.2007 | přečteno: 12052×

Rád bych se s vámi podělil o zážitek ze středně dlouhého výběhu, který začínal v centru Bratislavy, ale většinou byl ve stínu lesa. Možná byste čekali tento článek spíš od Maťa, ale pohled místního je vždy trošku jiný od návštěvníka. Abych co nejvíce přiblížil prostředí, pojmu to formou fotoreportáže.

Pár dní p?ed odjezdem jsem napsal Ma?ovi, aby mi doporu?il n?jakou p?knou trasu. Odepsal mi hned a podrobn? popsal hned n?kolik tras, v?etn? výškových profil? a co je na trase zajímavého k vid?ní. Možnost se zeptat místního b?žce je další velká výhoda našeho behej.com.

Vybral jsem si podle Ma?a nudnou rovinatou trasu, jenže já mám kopc? doma až nad hlavu, a tak jsem se t?šil na výb?h, kde budu moci vyzkoušet maratonské tempo na delší vzdálenosti.

Z hotelu, který se nachází asi 500 m od hradu, vybíhám sm?rem dolu k ?ece sm?rem k mostu SNP. Je to nep?ehlédnutelná dominanta Bratislavy. Most, který má na vrcholku UFO a je dvoupodlažní, naho?e je ?ty?proudá silnice a pod ní ?ty?proudá cyklostezka, je velmi rychlou cestou z business centra Bratislavy do místa sportovního vyžití.

Tento most také umož?uje se zastavit a kochat pohledem zp?t do centra. Na Bratislavský hrad z jedné strany a na hotel Danube a centrum z druhé strany mostu. Protože je umíst?ní cyklostezek z boku mostu, jedná se v podstat? o dv? dvouproudé cyklostezky, a tak doporu?uji b?žet tam a zp?t pokaždé po jiné stran?. Velké plus je, že lidí oble?ených do sportovního je kolem hodn? a tak ?lov?k není za exota.

Po zhruba dvou kilometrech od výb?hu jsem na naprosto klidné cyklostezce vedoucí podél lesa na jedné stran? a chvíli podél dálnice až do Rakouska. Na cyklostezce je zna?eno každých sto metr?. Na fotce je vid?t zna?ka 21,1km :), ale já to neb?žel od za?átku. V tuto chvíli mám za sebou slabých p?t kilometr?.

I když ob? fotky jsou vedle dálnice, tak ta cyklostezka podél ní vede jen necelý kilometr, aspo? co jsem m?l možnost vid?t. Je to však nejvýše postavené místo, navíc na rovin?, a tak jsem to vyfotil na ob? strany. Na to, že je sobota odpoledne, je tu hodn? prázdno, jen ob?as n?kolik Rakušan? na kolech. Já už se ale nebudu dál pa?it na sluní?ku a sbíhám do lesa.

Je velmi p?íjemné zab?hnout do lesa, kde se udržuje p?ijatelná teplota, i když na sluní?ku teplota leze ke t?icítce. Mám s sebou jen p?llitr vody a chu? dát n?co kolem dvaceti kilometr?. Kdybych si nepot?eboval odsko?it, tak bych si té cedule ani nevšiml. Tak takhle te? vypadá ta železná opona a p?ísn? st?ežená hranice, kterou se n?kte?í snažili p?ekonat ve skafandru nebo t?eba v ponorce.

Te? se tady prohání naprosto voln? kdekdo na kole nebo b?žmo. Je dost možné, že to, co já te? považuji za skv?lou a klidnou cyklostezku ve stínu lesa, byla poch?zková trasa pohrani?ník?. I p?es to, že se cesta klikatí v lese, podle hu?ení Dunaje se po?ád dá udržet p?edstava, kde se zhruba nacházím, a tak po deseti kilometrech to neotá?ím, ale zahýbám na nejbližší k?ižovatce a d?lám velký okruh zp?t k mostu SNP.

Celý b?h je zakon?en lehkých stoupáním k hotelu a tam dobíhám krásn? prob?hnutý a k údivu recep?ní v?bec ne upe?ený a vyprahlý. Podle návodu od Ma?a dám p?íšt? zas n?jakou jinou trasu a už te? se t?ším na další návšt?vu Bratislavy.