Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: krosová obuv MIZUNO Wave Harrier WT

Radek Leszczynski | 20.11.2007 | přečteno: 25248×

Pro podzimní období, kdy není nouze o déšť a rozbahněné cesty, jsme obdrželi k důkladnému prověření kvalit či funkcí běžecké krosové boty MIZUNO Wave Harrier WT. Tato obuv je navržena v pánské variantě pro váhovou kategorii do 95 kg a pro běžkyně pak do 70 kg.

Ve srovnání se staršími modely je tato bota op?t vylepšena. Nap?. „AP midsole“, – lehká a citlivá podešev, pružná a p?izp?sobivá – pro maximální citlivost b?hem každého nášlapu. Nebo karbonová guma zvaná X10, která je umíst?na na patní nejzat?žovan?jší ?ásti podrážky. Má se tím prodloužit životnost a odolnost boty.

Nejvíce nás zajímala funkce tzv. vlnové desky. Podle výrobce má poskytovat dobré odpružení pohlcováním tlaku nárazu po celé ploše povrchu podešve. Stabilita má být z hlediska vlnové technologie zajištena konstrukcí odlišné venkovní a vnit?ní ?ásti boty. Dále by m?la zajiš?ovat neprostupování tlaku do vyšších vrstev a chránit tak nohu.

Tyto boty používala p?tice b?žc?. N?kte?í z nich mají zálibu spíše v b?zích t?žkým terénem, ale nab?hali jsme i n?kolik km na jiných površích. Vzhledov? boty v?tšinou zaujaly. ?erveno-šedý svršek p?sobí spíše minimalisticky. Je dob?e, že zde v podstat? nejsou žádné nefunk?ní r?znobarevné nášivky, ale nechybí reflexní prvky, a to hlavn? na pat?. Jazyk je do poloviny délky p?išit k bot?, takže zabra?uje vnikání drobných ne?istot, nap?. jehli?í. Zaujala nás v?tší ší?ka boty v p?ední ?ásti.

V rukách jde vcelku o poddajnou obuv. Je použit zajímavý a ur?it? funk?ní typ „kapkovitých“ tkani?ek pro krosové boty, které se samy nerozvazují. Ovšem nevýhodou m?že být, když je bota více stažena, a tkani?ky jsou pak p?íliš dlouhé. Relativn? ?ídký, ale za to hrubý vzorek podrážky umož?uje v ur?itém druhu bláta se „sám“ pro?istit. Jsou to celkem lehké boty s nízkým profilem na patní ?ásti.

„Myslím si, že vzhledem k velikosti textilního svršku a absenci n?jaké membrány je bota vzdušná jako normální silni?ní bota, možná lehký nadpr?m?r. Na mokrém hladkém asfaltu bota trošku ujíždí, ale p?ekvapiv? na ko?enech a kamenech nikoli. V mokru funguje rychlé odpa?ování, vzhledem k absenci n?jakých extra vystýlek uvnit? boty není bota nacucaná vodou ani po brod?ní potokem a udržela si i nadále svoje vlastnosti a funkce. Obuv schne ur?it? rychleji než silni?ní.“

Textilní svršek by mohl být asi nejzraniteln?jší ?ástí boty. Po závod? v orienta?ním b?hu byly znatelné jen lehké škrábance v textilu po ostružiní a roští (v této situaci by svršky n?kterých silni?ních bot už nevydržely). „Nab?hal jsem celkem dost kilometr? po asfaltu i kamenitých cestách, ale opot?ebení podrážky je minimální.“ Zeptali jsme se tedy, jak se b?halo v rozbitém terénu.

„Ovšem b?h po kamenitém povrchu byl pro m? doslova kamenem úrazu. V p?ední ?ásti boty je podrážka ne?ekan? tenká, což se negativn? projeví v b?hu po rozbité cest?. Od krosové boty jsem ?ekal tvrdší špi?ku. Takto b?žec cítí každý ost?ejší kámen. V zadní ?ásti je nízký profil, který zmenšuje riziko podvrtnutí kotníku. Bohužel špi?ka boty tém?? nemá chráni? prst?, takže okopané prsty o kameny nejsou výjimkou. Stabilní je bota ur?it? v seb?hu, p?i p?eskakování ko?en?, p?i b?hu v kamenitém terénu apod.“.

Celkov? jsme z poznatk? nabyli dojmu, že gumový lem výborn? zabra?uje vniknutí nízké vody (kaluž), stejn? tak i urychluje odpadávání bláta z kraje bot p?i b?hu. Podrážka se také sama ?istí od bláta, ale jen n?kdy. V deštivém po?así si ?lov?k bohužel ?ást b?žecké trasy odnáší dom? – n?který druh bláta se na podrážku lepí a nepustí. Nicmén? svrchní materiál se dob?e ?istí a rychle schne. Další testman však ?ekl, že tyto boty absolutn? nejsou vhodné na bláto, rychle ztratí svou hlavní p?edkrosová obuv MIZUNO Wave Harrier WTnost: podrážka p?ipomínající zimní pneumatiku se nabalí bahnem a b?h je tém?? nemožný. Na suchu nebo na listí však fungují spolehliv?.

„B?h po rovin? nebo do kopce je výborný. Zjištil jsem jen pon?kud zvýšenou klouzavost p?i b?hu po m?stské dlažb?. Problém také nastal u traverz? nebo šikmých stoupání,– to se bota chová naprosto neukázn?n?. Pom?že jen velmi d?kladné utažení tkani?ek i špi?ky (skoro na maximum). Ale i potom chodidlo dost "pluje“, jelikož je špi?ka široká."

Projevilo se také možné špatné ušití boty, protože švy v p?ední ?ásti boty zpo?átku párkrát sed?ely nohu naší b?žkyni, ale poddalo se to ?asem. „Kdyby to m?la být bota jen do terénu, tak u m? p?íliš neusp?la. Kdyby to m?la být bota jen na silnici, tak to má hodn? divnou podrážku“. ?íká jeden s testman? a dodává: „Vznikla tak n?jaká univerzální obuv, která se hodí k dob?hnutí do lesa po asfaltu, kde se potom nemusíte bát vyb?hnout mimo cestu. ?ist? "horská“ bota to není, musela by mít podrážku tvrdší, a to jak v podélném sm?ru, tak na torzi." B?h na sn?hu jsme bohužel díky podzimnímu po?así nemohli vyzkoušet.

Záv?rem lze ?íci, že tento letošní ?ervený model je oproti lo?skému modrému designov? poda?en?jší. Vylepšený je pro pohyb na silnici, kam však samoz?ejm? nepat?í, ale boty jsou velice pohodlné i na b?žnou ch?zi. Jako ryba ve vod? se cítí hlavn? p?i krosových závodech s mnohým m?n?ním sm?ru a profilu trati. Ocení je hlavn? b?žci lehké váhy, protože se tak snižuje riziko obalení boty bahnem. Jde rozhodn? o solidní krosovou obuv kvalitativn? vyšší kategorie. Po našem testování se u všech p?ti pár? neprojevily tém?? žádné známky opot?ebení.

Celkové hodnocení:

+ p?íjemný design

+ hrubý a ?ídký vzorek usnad?uje samo?išt?ní

+ karbonová guma v pat? prodlužuje životnost podrážky

+ stabilita odrazu i dopadu díky v?tší ší?ce podrážky

+ dob?e odpružená pata i špi?ka

+ nerozvazující se tkani?ky

+ jazyk ?áste?n? zabra?ující vniknutí ne?istot

+ dob?e ?istitelný a rychleschnoucí svršek

– kluzké na mokrém asfaltu

– m?kká tenká podrážka

– nedosta?ná ochrana prst?

– rychle promoknou