Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Běžecké boty PUMA Complete Phasis IV

TEST: Běžecké boty PUMA Complete Phasis IV

Radek Leszczynski | 31.01.2008 | přečteno: 44089×

Testovací team behej.com se tentokrát zaměřil na bežecké boty Puma Complete Phasis IV, které nahradily své předchůdce označené římskými číslicemi I, II a III. Na první pohled mají přitažlivý „čistý“ moderní design s jasně modrou popř. žlutou barvou, našli jsme však i ale…

PR?M?RNÉ TLUMIVÉ VLASTNOSTI

„Na první dojem na m? p?sobily velmi dob?e a celková stavba boty odpovídá jejímu ur?ení – stabilní tlumivá silni?ní bota. Co m? malinko znepokojilo, bylo tvrdé provedení svršku boty zvlášt? v oblasti paty. P?i prvním seznámení v praxi však bota na mou nohu sedla dokonale a tvrdost svršku u paty jsem nevnímal. Po prvních kilometrech jsem bez váhání botu p?irovnal k mým nejoblíben?jším Asics Gel Kayano,“ uvedl jeden z tester?.

S p?ibývajíPuma Complete Phasis IVcími kilometry se však postupn? lou?il s tímto p?irovnáním a musel konstatovat, že celkové tlumivé vlastnosti jsou nižší oproti Kayan?m, avšak vyšší ve srovnání nap?. s botou Mizuno Wave Creation.

„Phasis IV jsou výborn? odtlumené, mají nízkou hmotnost v absolutní mí?e, o to víc p?ekvapující p?i své robustnosti,“ ?ekl jiný z b?žc?. Funkci tlumení plní materiál Concave duoCELL v pat? a IdCELL pod p?ední ?ástí chodidla. 

Vzhledem k tomu, že tyto boty jsou ozna?ované jako neutrální, nepochopili jsme p?iliš inženýry z Pumy a jejich snahu vložit do tohoto modelu stabiliza?ní prvek ArchTech, který n?kolik našich b?žc? p?i rychlém b?hu poci?ovalo. „Jedná se o jedinou v?c, která mi na tomto modelu vyložen? vadila, ale za to podstatnou!“ uvedl velmi zkušený b?žec, který m?l za svou kariéru na nohou desítky b?žeckých bot.

Vyjád?ení Pumy: „Technologie ArchTec slouží ke stabilizaci boty, aby p?i b?hu nedocházelo k rotaci mezi p?ední a zadní ?ástí boty p?i nášlapu na špi?ku, což spl?uje. S ohýbáním p?i b?hu by nem?l být problém, protože zbytek podrážky je pružný (v p?ední ?ásti, kde dochází k nejv?tšímu ohybu).“

BRZKÉ OPOT?EBENÍ NA DOŠLAPU

Došlapová guma je bohužel z m?k?ího materiálu, stejn? jako nap?. u zna?ky Mizuno, a již po 170 km jsou patrné známky opot?ebení. „Jako b?žec s mírnou, p?irozenou supinací, obvykle spodek bot nadm?rn? neopot?ebovávám. Tudíž spodek boty Puma complete phasis IV 10 hodDetail od?enínotím jako slabší.“

Materiál použitý na vn?jší stran? podrážky je naproti tomu zase velmi odolný a trvanlivý – ani po vice než 300 kilometrech nejsou znát tém?? žádná opot?ebení na karbonové gum? (EverRide a EverTrack), ani na pat?, ani pod p?ední ?ástí podrážky.

Pohyb p?i b?hu na silnici a v terénu je tém?? bezchybný, trakce výborná i na sn?hu a dokonce i na led?. P?i našlápnutí na ko?en nebo kámen podrážka stále chrání od bolestivého naražení chodidla o tvrdý p?edm?t. Kvalitn? vyvážená podrážka chrání a p?itom ponechává dobrý kontakt s podkladem. Z toho vyplývá, že použití Puma Complete Phasis IV by mohlo být univerzální – jak na cestu rovnou a tvrdou, tak i do leh?ího terénu.

ZIMNÍ TEST

Vzhledem k tomu, že jsme testovali v zimním období, zajímalo nás, jak se boty chovají p?i teplotách kolem nuly. „Jednou jsem si je vzala do teploty mírn? pod bodem mrazu a docela mi foukalo na prsty. M?la jsem je i v dešti (resp. po dešti, tedy b?h p?es louže) a to v?bec nevadilo, protože mi p?ijde, že mají trochu vyšší podrážku, takže se mi do nich voda nedostala. Ovšem "sí?kou“ v p?ední ?ásti nohy (nad prsty) profukuje, proto je považuji za „jarní“ b?žecké boty."

Vyjád?ení Pumy: „Boty jsou látkové, nikoliv goretexové, proto jsou postaveny tak, aby byly prodyšné a poskytly b?žci pohodlí pro nohu. Prodyšnost naopak chápeme jako výhodu b?žeckých bot.“

ZauNetypické šn?rováníjal naopak nezvyklý šn?rovací systém. P?i zavazování boty je t?eba v?novat více ?asu správnému usazení nohy v bot? a nastavení správného tlaku p?sobícího na nárt, b?hem vlastního výkonu je však systém šn?rování velikou výhodou. Drží naprosto p?esn? po celou dobu b?hu a ploché tkani?ky se samy nerozvazují.

Nejv?tším zklamáním je provedení svršku v oblasti paty zmín?né v úvodu. Ob? boty se na identicky zrcadlov? oto?ených místech prod?ely. Teste?i boty st?idali se svými vlastními modely, a tak lze objektivn? soudit, že zpracování paty bot Puma je nevyhovující.

HODNOCENÍ

Celkov? bychom model Phasis IV ohodnotili známkou 8 z 10 a návrhá?e pochválili za výrazné zlepšení modelu ?. IV oproti jeho p?edch?dci. Pro lepší spokojenost by musel být odstran?n zbyte?ný stabiliza?ní prvek, ale i k tomu snad v dalším vývoji dojde.

Phasis IV m?žeme doporu?it bežc?m v širokém spektru hmotnostní kategoie od 50 do 90 kg a všech výkonnostných úrovní. Jsou to boty pro bežce s neutrálním došlapem až s lehkou pronací. Výrazn? supinujícím bežc?m bychom ur?it? odporu?ili jiný, více ohebn?jší model.

Svými kvalitami jako je nap?. šn?rování, komfort a tlumivé vlastnosti odpovídají pr?m?rné cen? na ?eském trhu.

CELKOVÉ HODNOCENÍ:
+ kopírují tvar nohy a dob?e sedí
+ design – moderní, „?istý“
+ dobrá tlumivost
+ nízká hmotnost
+ šn?rovací systém
+ stabilní na r?zných površích
+ odvod vlhkosti

- stabiliza?ní prvek ArchTech snižuje ohebnost boty
- prod?ení svršku v oblasti paty
- nevhodné do bláta
- nevhodné do velmi chladného po?así


 

HODNO?TE TENTO A DALŠÍ MODELY ZNA?KY PUMA 


 


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU POSKYTUTÉ VÝROBCEM:

Kolekce PUMA® Complete Running poskytuje každému b?žci a b?žkyni, bez ohledu na výkonnostní úrove?, cíle a sny, možnost mít tu nejlepší b?žeckou výstroj. Complete Running spojuje nejmodern?jší technologie založené na ortopedických, biomechanických a fyziologických poznatcích s inteligentním a dynamickým designem. Úkolem b?žecké kolekce Complete Running je co nejvíce zp?íjemnit zážitek z b?hu.

Obuv Complete Phasis IV spojuje výjime?nou konstrukci s d?myslnými materiály a poskytuje odolnost a nejlepší možné ochranné vlastnosti p?i b?hu.

Díky použití nejnov?jších technologií výroby, vylepšeným materiál?m a inovativní konstrukci lze nákup PUMA® Complete Phasis IV považovat za vynikající volbu. Obuv Complete Phasis IV je odpružený model designovaný s ohledem na výkonnostn? zdatné a náro?né b?žce a mírné pronátory . Boty obsahují ochranný prvek – vst?ikovanou lištu, která noze nedovolí nakláp?t se p?i dopadu a odrazu sm?rem dovnit?. Svrchní ?ást boty je vyrobena z odolné syntetické k?že, která je kombinována s velmi lehkou, prodyšnou sí?ovinou, zajiš?ující neustálé odv?trávání nohy p?i b?hu. Rychleschnoucí polstrování je samoz?ejmostí, stejn? tak jako dokonale tvarované vnit?ní klenutí boty, p?esn? kopírující p?irozený tvar chodidla, jež p?ispívá k optimálnímu uchovávání energie a poskytuje to nejlepší možné pohodlí. Použití m?k?ího ethylvinylacetátu (EVA) a polurethanu (PU) k výrob? podrážky zajiš?uje mnohem p?íjemn?jší pocit p?i b?hu, výrazn? lepší p?izp?sobivost a odpružení.

Ve sportovní obuvi PUMA® Complete Phasis IV s chutí zvládnete sv?j každodenní trénink i maratón.   Complete Phasis IV jsou boty, které si jednoduše zamilujete!

Použité materiály:
Svrchní ?ást:  – odolná syntetická k?že
– prodyšná sí?ovina
– reflexní vsadky na podporu bezpe?nosti
– podp?rné vst?ikované lišty zajiš?ující tvarovou stálost – bota má ochranný prvek (vst?ikovanou lištu), který noze nedovolí nakláp?t se p?i dopadu a odrazu sm?rem dovnit?
– dokonale tvarované vnit?ní klenutí zajiš?ující maximální ochranu nohou

Mezipodešev:  – je lehká, vyzna?uje se výbornými tlumicími ú?inky a je odoln?jší v??i sesedání díky použití za horka lisovaného ethylvinylacetátu, p?nového materiálu KMS lite CM-EVA s mikrobun??nou strukturou, leh?ího a ohebn?jšího než pryž
– v podpatí boty využita nová, m?k?í technologie mezipodešve duoCELL – technologie, jejíž konstrukce slu?uje odolné tlumení a maximální stabilitu. Vrstvy bun?k ze super elastomeru výrazn? snižují sílu nárazu p?i došlapu. Bu?ky podporují p?irozený pohyb chodidla, omezují stá?ení chodidla sm?rem dovnit? a tím p?ispívají k optimálnímu odrazu. Výsledkem je trvanlivé, m?k?í a citliv?jší tlumení, které napomáhá p?edejít zran?ním
– v celé délce boty využití technologie mezipodešve ldCELL s „inteligentní“ bu?kovou strukturou, tlumící nárazy p?i b?hu. Stability se dosahuje rozpínavostí a zm?nou tvaru bun?k. Ve srovnání s p?novou mezipodešví zaru?uje PUMA CELL tlumení, stabilitu a odolnost po více než dvojnásobnou vzdálenost.  
– použití podp?rného ArchTec systému – výztuhy klenby z TPU, která stabilizuje chodidlo p?i p?enosu váhy z patu na špi?ku a odleh?uje botu. Výztuha klenby z TPU prostupuje celou p?ední ?ástí chodidla (plást). Šlápnutí na jakoukoli nerovnost, kamínek, ko?en apod. není cítit p?ímo na chodidle, ale nerovnom?rnost zachytí a pohltí práv? TPU plást
– perforovaná p?nová vložka z materiálu KMS 100 CM-EVA s mikrobun??nou strukturou uvnit? boty
Podešev: – v celé délce podešve /boty použita technologie EverRide® – p?nová pryž, která zvyšuje tlumicí ú?inky celé podešve a snižuje hmotnost boty
– v podpatí podešve využití technologie EverTrack® – pryžové sm?si, registrované spole?ností PUMA a vyzna?ující se nadpr?m?rnou odolností v??i od?ru
Váha:    – 325 g

B?žecké boty PUMA® Complete Phasis IV z kolekce Complete Running jsou k dostání ve vybraných PUMA storech a prodejnách City Sport. Doporu?ená cena pánského modelu Complete Phasis IV, jakož i varianty pro dámy Complete Phasis IV,  je 3.490,– K?. Více také na www.puma.com. 

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Postrizin

Celkem 41 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:30 (2011)
půlmaraton: 1:13:56 (2011)
maraton: 2:39:32 (2011)

SlavoK muž 02.02.2008 17:07:44

Jestli nekoho zaujali, tak dnes jsem je videl v Outletu PUMA ve Sterboholech za cca. 1750,– Kc

administrator 03.04.2010 13:32:21

Testovací team behej.com se tentokrát zaměřil na bežecké boty Puma Complete Phasis IV, které nahradily své předchůdce označené římskými číslicemi I, II a III. Na první pohled mají přitažlivý „čistý“ moderní design s jasně modrou popř. žlutou barvou, našli jsme však i ale…


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.