Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Mizuno Wave Creation 8

Miloš Škorpil | 10.08.2007 | přečteno: 30280×

Testovali jsme boty Mizuno Wave Creation 8, model prodávaný s vychloubačným přívlastkem „nejodolnější a nejúčinnější odpružení“. Do testu bylo zapojeno sedm běžců s různými zkušenostmi s běháním. Pouze jeden dosud neměl zkušenost s žádným modelem běžecké obuvi Mizuno.

T?i z hodnotitel? již d?íve m?li zkušenost s typem Creation, všichni hodnotili model Creation 8 jako lepší oproti p?edchozím model?m.

Pokud jde o odv?trávání a odvod potu prost?ednictvím svrchního materiálu, hodnotili jej všichni jako velmi dobrý, s tím, že je samoz?ejm? nutné obuv ob?as vyprat, jinak se pr?duchy uzav?ou a odvod potu respektive odv?trávání obuvi se zpomalí.

To samé se týká odv?trání ve spodní ?ásti boty (p?es podrážku). Tam je ale t?eba zd?raznit, že pokud b?žec používá jiné vložky do bot, než ty, které jsou k nim dodány, tato funkce je v podstat? vylou?ena.

Na oMizuno Wave Creation 8tázku „Jakému typu b?žce byste tento model doporu?ili?“ p?evládala odpov??, že tento model je vhodný zejména pro t?žšího b?žce, se silov?jším pojetím b?hu. Dále pak pro b?žce, kte?í nab?hají v rámci tréninku více jak 300 km m?sí?n?, respektive jejich trénink obsahuje tréninkové jednotky, p?i nichž nab?hají více jak 20 km v souvislém volném b?hu. Tedy pro maratonce a ultramaratonce, p?ípadn? triatlety. 

V porovnání s elitními modely jiných výrobc? tento model trochu zaostal v hodnocení odrazových vlastností; jako špi?kové jsou naopak hodnoceny jeho tlumivé vlastnosti.

P?i testu jsme si uv?domili, že nejen pro hodnocení vlastností tohoto modelu, ale v?bec pro výb?r b?žecké obuvi se ukazuje jako velmi d?ležitý údaj porovnání váhy a výšky b?žce. Ne tedy jen samotná váha nebo samotná výška b?žce, ale i jejich pom?r. Testovaný model nejlépe vyhovuje b?žc?m, kte?í mají pom?r výšky a váhy blízký 2.

Poslední otázka pak zn?la: „Jak byste svými slovy model Wave Creation popsal, kdybyste jej cht?l doporu?it jiným?“. Tady jsou odpov?di jednotlivých hodnotitel?:

„P?estup do vyšší t?ídy, jak komfortem p?i b?hu, tak zpracováním a použitým materiálem. Pokud n?kdo tuto obuv poprvé vyzkouší, málokdy bude chtít b?hat v n??em jiném, což je i m?j p?ípad.“

„Výborn? tlumí a je stabilní. Pro hodn? t?žké b?žce asi není ideální. Jinak všem doporu?uji.“

„B?háš-li více jak 300 km m?sí?n?, b?háš-li dlouhé souvislé b?hy, jdi do toho.“

„B?žecká obuv s vynikajícím odpružením, s podrážkou z kvalitního materiálu, která hodn? vydrží. S p?íjemným chlazením (odv?tráním) nohy. Obuv ur?ená pro každého, který si chce b?h užít a vychutnat, aniž by si „zrasoval“ nohy.“

„Dobré na vyzkoušení nebo když chci maximáln? odleh?it nohám p?i výklusu.“

„Docela t?žké kopyto, které sice dob?e tlumí, je pohodlné, ale pro leh?ího b?žce asi nemá smysl.“

„Top model firmy Mizuno rozhodn? není botou do terénu a na závody. Obecn? má horší tlumivé vlastnosti než konkuren?ní Kayano. Na druhou stranu ale déle vydrží a p?i delších b?zích (vyzkoušeno nad 50 km) šet?í díky odrazovým schopnostem b?žcovu energii. Creation je více sportovní botou s dostate?nými tlumícími schopnosti než ba?korou pohlcující veškerou energii b?žce.“


Hodno?te model Mizuno Wave Creation 8 na fóru


Výrobek pro testování poskytla firma Term CZ

(kontaktujte redakci na redakce@behej.com, máte-li zájem o recenzi a testy vašich výrobk? a služeb ur?ených pro b?žce)