Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Ostravský maraton – úroda rekordů

Sváťa Sedláček | 12.09.2007 | přečteno: 10963×

V sobotu 8. září směřovala ze všech stran více než stovka běžců do Ostravy v očekávání běžeckého zážitku, a možná i osobního rekordu. Sportovní akce byla zároveň mistrovstvím republiky veteránů, takže nebylo třeba se divit, že například v kategorii 50–59 let byla přihlášena skoro třetina z celkového počtu závodníků.

P?i cest? z Brna jsem velmi pozorn? sledoval po?así, které mi v nedávné minulosti již n?kolikrát po sob? zhatilo úsilí o osobní rekord. V okolí Brna svítilo sluní?ko, obloha skoro jasná. V Hranicích na Morav? jsem však vjel do oblasti pod souvislými mra?ny a projel jsem úsekem s hustým dešt?m. To už ve mn? vzbuzovalo opa?né obavy: snad nepob?žím v zimním úboru s dlouhými kalhotami?

V Ostrav? u radnice se to již hemžilo b?žci s ?ísly, n?kte?í se družn? bavili, jiní pobíhali a do toho hudba a slova reportéra. Nepršelo, bylo pod mrakem, teplota podle mého pocitu a odhadu okolo 14 °C. Ideální. Vy?ídím vše nezbytné, obdržím startovní ?íslo, tašku, frontu na ?ipy zatím ignoruji a jdu do šaten vy?ídit další p?edstartovní nezbytnosti.

Vydávání ?ip? se pon?kud pozdrželo, takže start byl posunut na 10:15. Ne že by takové posuny byly b?žc?m p?íjemné, ale nevšiml jsem si, že by jim to n?jak výrazn? ubíralo na dobré mysli a nálad?. Jen si trochu zavtipkovali a pak již o?ekávali startovní výst?el.

P?ed startem

P?evážnou ?ást trasy jsem b?žel s jedním asi o 17 let mladším b?žcem. Když nás krátce po 30. kilometru p?edbíhal starší veterán, poznamenal: „Tak vás, chlapci, beru o kolo“. M?j spolub?žec odpovídá: „Jste opravdu borec!“ a já k tomu dodávám: „Možná se k takovému výkonu také jednou dopracujeme!“

I taková malá p?íhoda dokládá, že to bylo mistrovství veterán?. A p?idáme-li k tomu skute?nost, že brn?nská Ivana Martincová ve svých 44 letech postavila nový tra?ový rekord žen (2:54:23), že na druhém míst? v ženách se umístila 42letá veteránka Ewa Fliegert (2:59:18) a že teprve další pozice nechaly ženám mladším (Eva Münsterová, 3:14:24), není o tom pochyb.

Ivana Martincová si dob?hla pro vít?zství

V kategorii muž? sice vyhrál 27letý Damian Zawierucha (?as 2:27:23), ale mezi prvními 20 muži najdete 16 muž? ve veteránských kategoriích (od 35 let a výše) a shodou okolností se všech t?chto 20 muž? vt?snalo s jednovte?inovou tolerancí do t?íhodinového limitu. Takže již na druhém míst? je Ji?í Wallenfels (2:30:31) a na 3. míst? Petr B?tík (2:34:41), oba kategorie „M-35“.

Ze závodu si odnáším p?íjemné dojmy. Nesplnil jsem si sice vytoužených 3:30, ale vytvo?il jsem si osobní rekord. Tra? závodu, mírn? zm?n?ná oproti p?edchozím ro?ník?m, byla vedena p?evážn? podél ?eky a parkem – chvílemi mi p?ipomínala (kv?li tomu parku a ?ece) pražskou Stromovku – byla v podstat? rovinatá. Jeden neúplný a 7 okruh? po asi 5400 m. Kdyby neobsahovala v jednom míst? oto?ku kolem kužele, kde bylo nutné zbrzdit do nuly a op?t akcelerovat, a v jiném míst? výb?h prudšího svahu v délce asi 2,5 m, byla by ješt? o poznání rychlejší.

Vít?zové v celkovém po?adí, zleva: 2. Ji?í Wallenfels, 1. Damian Zawirucha, 3. Petr B?tík

Jak píšu v blogu, po?así po?adatelé nachystali výborné, sluní?ko bylo v?tšinou pod mrakem, jen na pár moment? vysvitlo a pak se zase schovalo, teplota se b?hem závodu nezvýšila na víc než asi 16 °C. V pr?b?hu trati povzbuzovali p?átelé b?hu i náhodní návšt?vníci parku. Atmosféra skv?lá, dotvá?el ji hlasatel v prostorách startu a cíle u radnice. Ob?erstvovací stanice byla ?ešena prakticky: jednotlivé stolky byly rozprost?eny v dél­ce více než 20 m, takže b?žec nemusel p?íliš zastavovat a m?l ?as si vybrat, zda chce vodu, ion?ák, nebo ?aj (nebo n?jaké „zobání“, rozinky, atd.). Není tedy divu, že za t?chto podmínek se dostavila že? výborných výsledk?, osobních rekord?, a dokonce i rekordu tra?ového.

Po?adatelsky byla akce zvládnuta velmi dob?e. Podobn? jako v Kladn? by se dalo ?íct „B?žci b?žc?m“. Ani ty malé vady na kráse, jako opožd?ný start, zm?na trati oproti informacím na internetu (a v propozicích), šatny vzdálené 400 m od místa startu, nemohou zkalit celkov? vynikající dojem ze sportovní akce, kterou charakterizuje fandovství profesionáln? si po?ínajících po?adatel?, p?átelství sportovc? spolu s jejich úsilím podat co nejlepší výkon.


Výsledky na slovenských stránkách 42195.sk

Neúplný vý?et rekord? podle blogu Rosti Bažanowského

Fotogalerie na behej.com

Fotogalerie na Raj?eti Rosti Bažanowského