Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Mizuno Wave Elixir 3 - tréninková bota do pohody

TEST:  Mizuno Wave Elixir 3 - tréninková bota do pohody

Radek Leszczynski | 06.06.2008 | přečteno: 23190×

Téměř dva měsíce měl tým našich běžců a běžkyň na nohou tréninkové běžecké boty Mizuno Wave Elixir 3. Jsou určeny pro výkonnostní běžce s mírným vnitřním došlapem (pronací) a my jsme v nich naběhali stovky kilometrů, i mimo doporučovaný asfalt. Celkový pocit? Velmi lehká a měkká stabilní bota, která nenadchne, ani neurazí.

TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE

Seznamme se na úvod s informacemi výrobce o použitých technologiích: Bota je vyztužena zesílenou Wave deskou, která má zejména na vnit?ní stran? nohy zajistit lepší podporu pro b?žce ve váhové kategorii do 95 kg, v dámské verzi do 75 kg. Bota má poskytovat dokonalé odpružení pohlcováním tlaku nárazu po celé ploše povrchu podešve. Stabilita je zajišt?na rozdílnou ší?kou a výškou vlny na vnit?ní a vn?jší stran? podešve. Na vnit?ní stran? mezipodešve je amplituda desky v?tší než na vn?jší stran?, ?ímž poskytuje podporu prona?nímu b?žci. 

Mizuno Wave Elixir 3 (dámský model)Technologie SmoothRide byla vytvo?ena k co nejplynulejšímu p?echodu mezi prudkým zrychlením a zpomalením p?i b?hu. Novým výkonným prvkem podešve je technologie G3, což jsou pryžové body v p?ední ?ásti podešve zlepšující odraz a trakci. Prodlužuje životnost a umož?uje rychlejší, stabiln?jší a p?esn?jší pohyb. Lehkou a citlivou podešev tvo?í AP Midsole. Jde o p?izp?sobivý materiál pro maximální citlivost b?hem každého nášlapu na podložku.

Tolik slovník výrobce. Na základ? specifikace boty a jejího ur?ení pro výkonnostní b?žce pronátory jsme i vybrali šesti?lenný tým (?ty?i muže a dv? ženy) od subtilních až po st?ední váhové kategorie, všichni s m?sí?ním objemem nab?haných kilometr? nad 120 (jeden dokonce nakroutil 600 km).

DESIGN

Pánská verze obuvi má výrazný design s bílým svrškem v kombinaci s tmav? a sv?tle ?ervenou a žlutou vespod. Mezipodešev je bílá s kontrastní vlnovou deskou v ?ervené barv?. Bota podle údaj? prodejce váží pouhých 290 g. Model pro ženy je dokonce o 50 g leh?í a ?ervená je nahrazena modrou. Materiál AirMesh je na svršku obuvi a jeho ventila?ní systém má zajiš?ovat maximální prodyšnost.

Mizuno Wave Elixir 3 (dámský model)Na první pohled se bota se jeví jako velmi vzdušná díky prodyšnému materiálu Mesh, který se však b?hem testu rychle zašpinil. „Silné odv?trávání zep?edu p?es sí?ovinu je podle m? dobré na léto, mén? na zimu a do orosené trávy,“ uvedl jeden z testujících.

Tkani?ky fungovaly stoprocentn?, nebylo ani nutné použít druhou pojiš?ovací kli?ku. Ani p?i pevn?jším utažení netla?ily p?es jazyk na nohu. Jeden b?žec ale uvedl, že se mu ob? tkani?ky v záv?ru testu rozt?epily.

PRAKTICKÝ TEST

V p?ti párech obuvi jsme nab?hali mnoho stovek kilometr? na r?zných površích, ale p?edevším na silnici, na niž jsou boty ur?eny.

„Velmi jsem ocenila plynulý p?echod z paty na špi?ku a velmi dobrou stabilitu, dob?e se v nich drží tempo.“ B?žci vyhledávající rychlost naopak žehrali na nedostate?ný odraz ze špi?ky: „Mizuno se odráží od celé p?ední ?ásti plosky nohy.“

Mizuno Wave Elixir 3 (pánský model)Co se týká komfortu p?i b?hu, odpružení se obecn? jeví jako dosta?ující a zárove? není na úkor stability, jako tomu bylo u n?kterých d?íve testovaných robustn?jších a odpružen?jších model? zna?ky Mizuno. Ani p?i delších b?zích nikde nebyly cítit vnit?ní švy, nicmén? v?tšina tester? se shodla v tom, že boty jsou spíše ur?eny pro b?žce s širší nohou. Kdo nesnáší volnost v p?ední ?ásti boty, m?l by vyzkoušet jiný model nebo typ boty. 

Komplikovaný vzorek podrážky p?i b?hu na rozbit?jších cestách n?kdy zp?sobuje nabírání dalších gram? v podob? bláta a ?asto uvízne i v?tší kámen. Vlna v podrážce je navíc velmi obtížn? vymyvatelná, díky složité konstrukci mezipodešve, tradi?ní bolest všech Mizun.

Jestliže jsme pochválili stabilitu boty na silnici, je t?eba zmínit menší problém zaznamenaný na pískem pokrytém kraji vozovky, zejména ve v?tší rychlosti a p?i zm?n? sm?ru. Stejn? tak mimo zpevn?né cesty (kam ale Elixir nepat?í) je t?eba dbát maximální opatrnosti nebo volit jiné modely. 

„Na m?kkých površích se ovšem tento model zm?ní v obtížn? zvládnutelný a pocit jistého kroku se tém?? ztratí,“ uvedl jeden z tester?. Znovu podotýkáme, že na m?kké povrchy není Elixir ur?en.


BOTY DO TESTU POSKYTLA SPOLE?NOST TERM CZ, VÝHRADNÍ DOVOZCE B?ŽECKÉ OBUVI MIZUNO


Mizuno Wave Elixir 3 (pánský model)Horní ?ást boty z?stává na konci testu i p?es naše obavy nedot?ena, opot?ebení podrážky je p?im??ené nab?hanému objemu, akorát na jednom páru se objevily díry v patní ?ásti (poslední foto), patrn? zp?sobené ostrými kameny. 

?IŠT?NÍ A ÚDRŽBA

Výrobce doporu?uje prát boty p?i teplot? 30 °C a nepoužívat aviváž. Praní v automatické pra?ce taktéž výrobce nedoporu?uje. P?esto jsme boty zabalili do sí?ovaného sá?ku a prali p?i programu na velmi jemné materiály. To se nám osv?d?ilo. 

„Použila jsem prací prost?edek na funk?ní materiály Sport wash. Obuv se tak uspokojiv? vy?istila, materiály neztratily barevnost ani m?kkost a nesrazily se.“ Ru?ní vyjmutí kamínku z podrážky se stávalo samoz?ejmostí. Na bláto bylo nutné použít kartá?.

díry v podrážce u jednoho z testovaných model?ZÁV?R

Mizuno Wave Elixir 3 rozhodn? není univerzální botou na všechny povrchy. Na „mate?ském“ povrchu ?isté vozovky ale nabízí kvalitní stabilizaci, jistý krok i vnit?ní pohodlí. Obuv je sice velmi m?kká, ale s kvalitní prona?ní podporou. Vzhledem k celkové odleh?enosti obuvi se domníváme, že životnost asi nep?esáhne obvyklou hranici 800 km, což m?že být handicap z pohledu kapsy kupujícího. 

Za dobu testování nejsou na výrobku patrné žádné výrazn?jší známky opot?ebení, podrážka p?sobí tém?? „netknutým“ dojmem, tedy krom? zmín?ného defektu u jednoho páru. 

Mizuno Wave Elixir 3 je spíše obuv na st?edn? rychlé tréninky, která osloví asi více hobby b?žce než ryzí závo?áky a polyka?e kilometr?.

Radek Leszczynski a Radek Narovec 


PRO A PROTI

+ p?itažlivý design
+ m?kkost, lehkost
+ stabilní i na kluzkém asfaltu
+ ideální na st?edn? rychlé b?hy
+ dobrá prona?ní podpora
+ vysoce prodyšný svršek
+ p?ilnavost podrážky k povrchu


- botám chybí rychlost, odpich pro rychlejší trénink
- sí?ovina ve st?edu boty a v oblasti palce m?že být náchylná na roztržení
- krátká doba, po kterou si boty dle našeho názoru uchovávají p?vodní pružnost mezipodešve
- zanášení bláta a kamení do podrážky
- bota je stabilní jen na silnici
- široká p?ední ?ást není vhodná pro užší nohu


DISKUTUJTE O BOTÁCH MIZUNO NA FÓRU

ZAHRANI?NÍ TEST MIZUNO ELIXIR 3

KATALOG BOT MIZUNO S POPISEM TECHNOLOGIÍ

Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Brno

Celkem 11821 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:27 (2007)
půlmaraton: 1:35:43 (2010)
maraton: 3:29:54 (2007)

rk muž 06.06.2008 15:47:13

Škoda, že některého z testujících nenapadlo boty převážit během dlouhých dvou měsíců. Tvrzení:" Bota podle údajů prodejce váží pouhých 290 g.", budí nedůvěru v tento údaj.
Také tvrzení, že boty jsou pro bězce do 95kg, v závěru že životnost nepřesáhne obvyklých 800km, mi k sobě neladí. Mají tak malou životnost, nebo je testovací tým tak urostlý?
V takto obsáhlém článku by se mi líbilo, kdyby bylo krátké hodnocení od každého člena zkušebního týmu zvlášť, třeba i s ohledem na množství odběhaných km v této obuvi, hmotnost a výkonnost.
Takto má článek podobnou informační hodnotu jako jednotlivý příspěvek na fóru + odkaz na výrobce.
I tak se ale těším na další test :-)
 

avatar

Mk muž 07.06.2008 00:09:38

Myslím si, ža by v takovémto testu, pokud bychom měli pojmout test za dostatečně vypovídakící, mělo být více údajů i o běžcích, kteří boty testují a o podmínkách za jakých je testují a vzájemné porovnání výsledků. Hodnocení od různých běžcú na stejné boty, navích za nespecifikovaných podmínek může být zcela odlišné. Řekl bych, že je to spíše popis dílčích poznatků.

avatar

Liberec

Celkem 150 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:33:13 (2004)
půlmaraton: 1:11:31 (2004)

Xixao muž 07.06.2008 13:11:40

… botam chyby rychlost, odpich …
jestli tyhle vlastnosti spis nechybi osobe, ktera boty testovala. Tyto vlastnosti mi k bote nesedi

Motto: "Why should I practice running slow? I already know how to run slow. I want to learn to run fast. Everyone said, 'Emil, you are a fool!' But when I first won the European Championship, they said: 'Emil, you are a genius!'"
avatar

Pečky

Celkem 3518 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:33:05 (2005)
půlmaraton: 1:17:42 (2004)
maraton: 2:52:50 (2004)

Ttiimm muž 07.06.2008 16:57:19

>> Xixao, 7. 6. 2008 13:11:40

Xixao: tak to ale skutečně je těm botám chybý odpich a jako by tě neženou dopředu, jinak ale příjemná lehká botička na svižné úseky okolo 1km, rozhodně ne na dlouhé štreky v terénu
rk: zvážil jsem a má 292g/UK10/, k životnosti, urostlý nejsem(65kg) ale ten pocit když si je nazuješ tak poznáš že ta bota není určena pro dlouhou výdrž a 800km je standartní výdrž po které většina bot už neplní na 100% svou funkci. Osobně na mne dělala dojem jako vhodná bota na závody pro běžce s mírnou nadváhou.

Motto: Když nemůžeš tak přidej.

administrator 03.04.2010 13:32:30

Téměř dva měsíce měl tým našich běžců a běžkyň na nohou tréninkové běžecké boty Mizuno Wave Elixir 3. Jsou určeny pro výkonnostní běžce s mírným vnitřním došlapem (pronací) a my jsme v nich naběhali stovky kilometrů, i mimo doporučovaný asfalt. Celkový pocit? Velmi lehká a měkká stabilní bota, která nenadchne, ani neurazí.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.