Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů

behej.com | 25.04.2018 | přečteno: 18×

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto osobní údaje.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese redakce@behej.com. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší korespondenční adrese: Behej.com s.r.o. (dále jen Behej.com), Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8, IČ: 27634752.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je společnost Behej.com s.r.o., Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8, IČ: 27634752.

2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů. Behej.com nemusí jmenovat pověřence.

3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

1. a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

2. aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce data, fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. K tomu udělujete jednoznačný písemný souhlas.

3. ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován jednoznačný souhlas. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát registrovaným uživatelem služeb poskytovaných Behej.com s.r.o.

4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje a podpory sportu. V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11 tohoto informačního memoranda. V takovém případě mohou být Vaše práva na služby Behej.com významně omezena, jelikož by nebylo možno naplnit služby, které mají být registrovaným uživatelům poskytovány.

5. Jak byly osobní údaje získány

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněného registračního formuláře, ať už elektronickou registrací nebo papírovou registrací. Mohou být taktéž získány od pořadatelů běžeckých a jiných sportovních akcí.

6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných a obchodních povinností, k zajištění správného chodu členské základny a souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů v rámci registrovaného členství pro služby poskytované Behej.com.

základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, PSČ, rok narození, země, kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, sportovní výkony, preference při využívání služeb Behej.com;

fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl.6 odst. 1 písm. F) GDPR Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje maximálně po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem. Při fungování naší firmy a poskytování příslušných služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejich provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelům:

Beru na vědomí, že Správce může předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • České unie sportu, z.s., (dále jen „ČUS“),
 • Českému olympijskému výboru,
 • Sdružení sportovních svazů,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace a dary na základě §6b ZOPS.
 • zpracovatelům dat z řad firem nabízejících registrace na sportovní akce a následného zpracování výsledků
 • poskytovatelům specializovaných služeb typu vedení databází sportovních akcí
 • server hostingovým firmám a společnostem, jež tyto služby pro Behej.com zajišťují
 • pořadatelům závodů
 • společnostem pro správu předplatného
 • společnostem pro distribuci tiskovin
 • dodavatelům mobilních aplikací a podobných technologických slu­žeb
 • vývojářským firmám v oblasti IT

9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

V rámci poskytování služeb předává Behej.com nutné Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii v případě potřeby v souvislosti s přihlášením sportovce na závody, a to na základě požadavku sportovce. Behej.com předává taktéž nutné Osobní údaje mezinárodním sportovním organizacím. V případě potřeby může vybrané údaje předat i specializovaných marketingovým a obchodním společnostem pro účely poskytování kvalitních služeb souvisejících s předmětem podnikání Behej.com. V jiných případech Osobní údaje mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor nebude předávat.

10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu registrovaného členství. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 15 let od jejich získání. Některé osobní údaje uchováváme z důvodu veřejného zájmu a archivace ( zveřejnění výsledků, významné sportovní události, archivace fotografií, zachování historie sportu a osobností atd.). Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

11.1. Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu redakce@behej.com nebo zavoláním na telefonní číslo +420 602 111 3­18. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

11.2. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

11.3. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

11.4. Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

11.5. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

11.6. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

11.7. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

11.8. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

11.9. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky:https://www.uoou.cz/.

11.10. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, písemnou cestou zasláním na koresponděnční adresu správce nebo e-mailem: redakce@behej.com. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů nemohu nadále užívat některé služby Behej.com. Vyplněné kontaktní údaje jsou užity pouze za účelem plnění práv a povinností.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Ano, některé Osobní údaje mohou být automaticky (strojově) vyhodnocovány.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25. dubna 2018.