Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Přichází v běhu doba technologická?

behej.com | 05.07.2006 | přečteno: 16808×

Běh jako sport nebyl po dlouhou dobu příliš ovlivňován elektronikou a počítačovými technologiemi. To se ovšem začíná měnit. Podívejme se na dvě nové technologie, u nichž se spojují dosud nespojitelní.

foto: www.inspiredsports.com

Veškerý zájem výrobc? se dlouho soust?edil na vývoj v oblasti b?žeckých bot a oble?ení. Ur?it? došlo ke zna?nému pokroku, ale ten není na první pohled tolik viditelný jako nap?íklad v cyklistice, kde rozdíl mezi bicyklem samotným (nebo dopl?ky typu cyklopo?íta?) te? a p?ed dvaceti lety je propastný a hlavn? viditelný.

To se ovšem možná za?íná m?nit. Je to dáno zejména tím, že kone?n? je možné jednoduše m??it rychlost b?hu a z ní odvozené parametry. Výrobci se nau?ili bezdrátov? p?enášet data a pracovat s ?idly p?esn? m??ícími zrychlení, které montují do snímacích za?ízení r?zným zp?sobem p?ipevn?ným na noze.

Jedním z pr?kopník? t?chto technologií je finská spole?nost Polar, která už leta vyrábí kvalitní m??i?e tepové frekvence a postupn? se p?esunula od profesionálního sportovního trhu až po opravdové sportující masy.  Sou?asn?  byl Polar tím, který významn? pomáhal v ší?ení evangelia znavého „nutnost m??ení tepové frekvence“. Poslední nejvyšší modely Polaru jsou kombinací sportovních hodinek m??ících tepovou frekvenci, cyklopo?íta?e a b?žeckého po?íta?e. Prost?ednictvím b?žeckého ?idla p?ipevn?ného na bot? po?íta? (hodinky na ruce) bezdrátov? sbírá data o rychlosti b?hu a z n?j odvozené parametry. Stejným zp?sobem vetšina model? umí sbírat data z cyklistických ?idel, tj. rychlost, frekvenci šlapaní, nebo dokonce m??it výkon šlapání.

To samo o sob? ale patrn? nev?ští, že by do b?hu vstupovala  doba technologická nebo elektronická. Ani Polar, ani jiní obdobní výrobci (Polar není sám, ale je patrn? nejznám?jší a nejdéle na trhu) totiž tradi?n? nemají zrovna nejsiln?jší marketing a ur?it? nedokážou „zbláznit“ opravdové masy. A p?iznejme si, ty nejsou o výkonnostních a závodících b?žcích.

K opravdovému zlomu by mohlo dojít když technologie za?nou aktivn? propagovat a prodávat giganti. A práv? k tomu za?íná docházet. Jednak je už dostate?n? známé spojení výše zmín?ného Polaru a Adidasu, kdy Adidas bude do svého b?žeckého oble?ení a patrn? i bot montovat technologické komponenty Polaru. Tam se zjevn? jedná o snahu rozší?it obchodní potenciál obou stran. Nemyslíme, že by to mohlo zna?ným zp?sobem zvednout prodej produkt? Adidas, ale ur?it? by to mohlo znamenat daleko širší rozší?ení technologických produkt? Polaru mezi b?žné b?žce.

 

Adidaspolar.jpg

 

Zatímco spolupráce Polaru a Adidasu je pochopitelná a ne až tak p?ekvapivá, to samé se nedá ?íci o nov? ohlášené a ne?ekané spolupráci mezi sportovním gigantem Nike a po?íta?ovým výrobcem Apple, známým svými módním mp3 p?ehráva?em iPod. Zatímco Polar a Adidas mí?í na segment sportovc?, pak to samé se nedá ?íci o Nike a Apple. Ti se zam??ují hlavn? na emoce, což umí zejména Apple. Jestliže Polar a Adidas nadále m??í tepovou frekvenci a rychlost b?hu, Nike a Apple jdou na v?c zcela jinak.

Nem??í tepovou frekvenci, ale využívají ?ist? ?idlo pro m??ení rychlosti b?hu a existující a velmi oblíbený produkt iPod Nano. ?idlo se vkládá do p?ipraveného prostoru do podešve b?žecké obuvi Nike, p?i?emž iPod Nano je rozší?en o malý zásuvný p?ijíma? na b?žecká data. Ta se zobrazují jednak na disleji iPodu a jednak se p?enášejí do sluchátek jako zvuková kulisa. Celý systém je ješt? obohacen o spoušt?ní motiva?ních skladeb (zde zvaných PowerSong). Data se ukládají a bude možné je sdílet na Internetu prost?ednictvím nov? vzniklého komunitního webu. Zkrátka a dob?e módní záležitost zasahující zase trochu jiný segment potenciálních uživatel?.

 

nikeipod.jpg

 

To všechno m?že (a pochopiteln? také nemusí) znamenat skute?ný za?átek pon?kud technologi?t?jší doby v b?hání. Pokud to bude znamenat více b?žc?, jedin? dob?e. Nicmén? asi každý z nás snad našt?stí chápe, že iPod ani tri?ko od Adidasu za nás nich nenatrénuje ;)

 

Poznámka redakce: s výše uvedenými výrobci nemá behej.com žádné nadstandardní vztahy a koneckonc? výše uvedená obchodní spojení jsou zatím na papí?e a na produkty se teprve ?eká. Stejn? tak i jiní výrobci (nap?íklad v poslední dob? výrobce GPS systém? Garmin) za?ínají do b?žeckého trhu vnášet další technologie. Pokud o n?kterých víte, napište nám prosím na behej@behej.com. Vaše názory rádi zve?ejníme.