Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ME v běhu do vrchu: běžecký svátek se blíží

Ivo Domanský | 03.07.2006 | přečteno: 3610×

Ve dnech 7.-8. července se sejdou v Malých Svatoňovicích reprezentanti 27 evropských zemí na 5.oficiálním ME v běhu do vrchu. Česká republika je tak po Portugalsku, Itálii, Polsku a Rakousku pátým hostitelem nejlepších evropských vrchařů. 

P?ed rokem 2002 se uskute?nilo osm neoficiálních mistrovství formou Evropského poháru, ?esko je pravidelným ú?astníkem této sout?že až od roku 1997.

?eská republika pat?í v této mladé atletické disciplín? k nejlepším evropským zemím. Ze všech ?ty? dosavadních mistrovství p?ivezli ?eští vrcha?i medaile. 

Nejv?tšího úsp?chu dosáhla mistryn? republiky a vít?zka letošní kvalifikace Anna Pichrtová (X-AIR Ostrava), která získala  v roce 2004 v polském Korbielow? titul mistryn? Evropy. Pichrtová vlastní kompletní sadu medailí z ME; krom? zlaté z Polska si p?ivezla bronz z Madeiry (2002) a st?íbro z Heiligenblutu (2005). Ženský tým byl druhý v letech 2002 a 2003 (vždy za Itálií), loni obsadily naše ženy t?etí místo.

Mezi muži byl zatím nejúsp?šn?jší  nositel bronzové medaile z italského Trenta Robert Krupi?ka, který však bude letos na startu chyb?t pro zdravotní potíže.

FAVORITÉ: ITALOVÉ A BRITKY

K nejv?tším favorit?m letošního ro?níku m?žeme po?ítat muže Itálie a ženy Velké Británie. Italští profesionálové budou mít ve svém st?edu pravd?podobn? dva mistry Evropy z let 2003 a 2004, Marca Gaiarda a Marca De Gasperiho a v družstvech t?žko najdou soupe?e, takže z?ejm? ke ?ty?em zlatým z p?edchozích ME p?ibude i pátá.

V Malých Svato?ovicích se pob?ží zp?sobem nahoru – dol?, což p?íliš nevyhovuje n?kterým b?žc?m z alpských zemí, snad s výjimkou Itálie a Švýcarska. O p?ední umíst?ní tedy budou krom? Ital? asi bojovat b?žci z britských ostrov? spolu s jednotlivci z dalších zemí.

Loni v Heiligenblutu p?erušily Angli?anky dlouholetou hegemonii b?žky? z apeninské- ho poloostrova a vzhledem k tomu, že styl nahoru – dol? je pro Britky ideální, jsou považovány za velké favoritky v sout?ži družstev.

SILNÁ ?ESKÁ SESTAVA

Skute?nost, že se ME koná na domácím území, p?isp?la k v?tšímu zájmu o reprezentaci mezi p?edními b?žci. Týmovou jedni?kou bude jednozna?n? Ani?ka Pichrtová, která vynechává letošní maratonskou  sezónu a soust?e?uje se jen na kopce. Také na další t?i závodnice je spolehnutí. Irena Šádková i Iva Milesová se podílely na medailových ziscích ?eské republiky na minulých MS a ME a Tá?a Metelková – by? v reprezentaci nová?ek – je v terénu výborná a pro tým bude ur?it? posilou.

Po p?ti letech se do mužské reprezentace v b?zích do vrchu op?t vrátil Petr Losman, juniorský mistr sv?ta 1997, který získal sv?j titul na trati, jež je prakticky shodná s letošní. Losman závodí v posledních letech za profesionální švédský klub orienta?ních b?žc? a v ?ervnové kvalifikaci byl naprostým suverénem. O co nejlepší umíst?ní budou krom? n?j bojovat v ?eském dresu  zkušení b?žci Mirek Vítek a Jan Havlí?ek a ur?it? se neztratí i nejmladší z družstva Pavel Brýdl.

B?ŽET M?ŽE KAŽDÝ

Zvláštností mistrovství sv?ta a Evropy v b?zích do vrchu je, že krom? mistrovských závod? je organizátor povinen  p?ipravit i ve?ejné b?hy pro p?íchozí. Po?adatelé proto zvou všechny p?íznivce b?hu na víkend  8. a  9. ?ervence do Malých Svato?ovic. První ve?ejný závod se bude konat v sobotu 8. ?ervence ve 12:30 hod. pro kategorie muž?, žen, veterán?, veteránek, junior? a juniorek. B?žci zm??í síly na krátké, pouze ?ty?kilometrové trati z nám?stí brat?í ?apk? na Žaltman. P?edehrou mistrovství Evropy  pak bude ned?lní závod  po trati ME ( 2 okruhy v celkové délce 7740m se sou?tem stoupání a klesání cca 600m). Ten odstartuje již v 9 hodin dopoledne.

Do Podkrkonoší vás po?adatelé zvou samoz?ejm? i jako diváky, kte?í mají p?ístup na tra? zdarma. V roce 1997 tleskalo b?žc?m p?i MS zcela zapln?né svato?ovické nám?stí, další tisíce divák? lemovaly tra?.  Bude tomu tak i letos?

Ivo Domanský

více na www.maratonstav.cz 

me.jpg

P?edchozí Místa konání ME:
1994 Quantin (Itálie)
1995 Valleraugue (Francie)
1996 Llanberis (Wales)
1997 Ebensee (Rakousko)
1998 Sestriere (Itálie)
1999 Bad Kleinkirchheim (Rakousko)
2000 Miedzygorze (Polsko)
2001 Cerklje (Slovinsko)
2002 Camara de Lobos (Portugalsko)
2003 Trentor (Itálie)
2004 Korbielow (Polsko)
2005 Heiligenblut (Rakousko)