Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Reebok Premier Verona KFS

TEST: Reebok Premier Verona KFS
foto: Aleš Tvrzník

Aleš Tvrzník | 21.11.2008 | přečteno: 21522×

Do redakčních rukou se nám tentokráte dostal zástupce mezi českými běžci méně rozšířené značky Reebok. Potvrdí i Premier Verona KFS celkové minoritní postavení značky v tomto segmentu, nebo naopak běžce mile překvapí a zařadí se mezi samotnou elitu běžeckých bot? Jak se bota chová při běhu za různých podmínek a pro koho je vhodná?

CHARAKTERISTIKA

Dle údaj? výrobce je Reebok Premier Verona KFS velmi tlumivá bota ur?ená pro b?h na tvrdém povrchu, která by ovšem díky tzv. Kinetic Fit systému m?la disponovat i pot?ebnou flexibilitou pro svižn?jší b?h.

Jakmile botu, která je u nás k dostání za 2799,– K?, vezmete poprvé do ruky, vedle povedeného designu a temperamentního vzhledu vás zaujme více zvednutá špi?ka. P?i pohledu shora je také nápadné šn?rování, které výrazn?ji zasahuje až do p?ední ?ásti boty. Jeho úkolem je více fixovat i užší nohu a spole?n? s elastickým systémem Kinetic Fit v p?ední ?ásti boty podporovat aktivní a ve v?tším rozsahu provedený odraz.

Na první pohled u boty nelze ani p?ehlédnout robustní konstrukci st?edního m?stku, která by m?la p?i b?hu dostate?n? podpírat podélnou klenbu nohy. Jelikož ale mezipodrážka na vnit?ní stran? neobsahuje další  podporu, ?adí se Reebok Premier Verona KFS mezi neutrální b?žecké boty, a tudíž je ur?en b?žc?m s bezproblémovou biomechanikou oporové fáze (dokroku a odrazu).

Horní okraje mezipodrážky z tradi?ního materiálu EVA tém?? po celém obvodu o n?kolik milimetr? p?esahují nohu do meshového svršku boty a vytvá?ejí tak pro ni jakousi vani?ku. Spole?n? s konstrukcí paty (technologie DMX RIDE) by takto m?ly p?i b?hu lépe fixovat prakticky celou nohu.

P?i prohlídce vnit?ku boty nás nemile p?ekvapily masivní švy (zejména na ko?eni jazyka), nicmén? ani p?i dlouhých b?zích jsme nezaznamenali otlaky ?i puchý?e.

PRAKTICKÝ TEST

U všech tester? jsme zaznamenali vesm?s velmi pozitivní hodnocení st?ihu boty, která jim vždy po pár minutách b?hu doslova splynula s nohou v jeden funk?ní celek. P?i praktickém testování nás ovšem ze všeho nejvíce zajímaly funk?ní vlastnosti a chování bot.

Ve shod? s údaji výrobce je pro Reebok Premier Verona KFS je p?ízna?né vynikající tlumení, p?i?emž p?i b?hu p?es patu bota neztrácí dynamiku p?i p?echodu do odrazu. Na záb?ru rychlob?žné kamery je vid?t jak tlumení p?i došlapu, tak i „zhoupnutí“ p?es špi?ku do odrazu.

 

K této technice odrazu jakoby bota skute?n? vybízela. Jeden z našich tester? k tomu p?ímo dodává: „Verona mi p?ijde jako hodn? fajnová bota pro st?edn? t?žkého hobíka. Díky agresivn? zvedlnuté špi?ce, pevnému st?edním m?stku a celkov? kulat?jším proporcím skv?le p?enáší energii z dopadu do odrazu.“

Tímto zp?sobem se chová p?i b?hu p?es patu na tvrdém povrchu p?i pomalejším a st?edním tempu. Na tenzometrické desce Footscan jsme v tomto p?ípad? nam??ili v p?ední ?ásti pravé boty silové p?sobení p?ibližn? 400 N. P?i snaze o výrazné zrychlení p?i této technice b?hu se ale bota brání a špatn? akceleruje.

reebok_1a_978

P?i p?echodu na rychlejší b?h s aktivním došlapem p?es špi?ku bota už vlivem vyšších p?sobících sil více tlumí pod b?íšky prst? (což za této situace zhoršuje dynamiku následného odrazu) a sou?asn? vás nutí hodn? dop?edu. Jak ukazuje další obrázek, v tomto p?ípad? už se jednalo o tém?? dvojnásobnou sílu (tém?? 800 N). 

reebok_2a_554P?i dotaženém odrazu ovšem máte pocit plného kontaktu prst? s podložkou a to už bez dalšího zbyte?ného tlumení. Odrazit se potom m?žete skute?n? naplno bez dalších energetických ztrát. Vysoká flexibilita p?ední ?ásti boty je dána i p?í?n? segmentovanou podrážkou. Tuto vlastnost ale naplno využijete až p?i velmi rychlém b?hu, pro který se ovšem bota nehodí z d?vodu vyššího tlumení a hmotnosti ve srovnání s polozávodními nebo závodními speciály.

Opatrn? s výb?rem trasy, Reebok Premier Verona nepat?í mimo mate?ský zpevn?ný povrch. Jeden z našich tester? k tomu dodává:

„Pokud s Veronou vyb?hnete mimo pevný povrch, za?ne p?ipomínat vzpouzejícího se h?ebce a je t?eba ji hodn? krotit. Na louce a drnech to n?kdy bylo o kotníky.“

A?koliv si bota libuje na tvrdém povrchu silnice, p?íliš ji nevyhovují mokré hladké povrchy, na kterých si není úpln? jistá a ob?as podklouzne. Struktura podrážky „nechytá“ v?tší ani drobn?jší kameny, její ?išt?ní je bezproblémové a dá se i snadno omýt.

ZÁV?R
Bota Reebok Premier Verona KFS se sm?le za?adila mezi své renomovan?jší konkurenty jiných zna?ek. Tento fakt jen podtrhuje velmi p?íznivý pom?r cena/výkon. Mezi nejv?tší funk?ní p?ednosti modelu pat?í vynikající tlumení a dynamika p?i rovnom?rném pomalejším i tempovém b?hu p?es paty. S botou budete ur?it? spokojeni, pokud pat?íte mezi b?žce se st?edn? vysokou ?i vyšší klenbou bez nadm?rného vnit?ního propadu kotníku p?i došlapu. „Jako ulitá“ vám bota padne díky flexibilnímu šn?rování v p?ípad? užší, ale i st?edn? široké nohy.

KLADY
+ vynikající tlumení
+ výborné obepnutí nohy
+ atraktivní design
+ p?íznivý pom?r cena/výkon

ZÁPORY
- klouže na hladkých mokrých površích
- horší akcelerace do vyšších rychlostí
- nevhodná bota pro rychlý b?h p?es špi?ky


VÝROBEK DO TESTU POSKYTL REEBOK ?R. BOTU NABÍZÍ NA ?ESKÉM TRHU ZATÍM VÝHRADN? GIGASPORT.