Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh kolem republiky startuje v pátek!

behej.com | 07.09.2006 | přečteno: 6795×

Již tento pátek v pravé poledne se vydá na nekonečnou pouť kolem republiky ultramaratónec a spolupracovník Behej.com, Miloš Škorpil. Prvním místem na trati dlouhé 1367 km je Znojmo a Miloš poputuje kolem státních hranic proti směru hodinových ručiček.

Do Znojma se chce vrátit již za 17 dní a věří, že jej při jeho pokusu přijdete povzbudit nebo přímo na některé úseky doprovodit.

Běh má za cíl podporovat zdravý životní styl a ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku je zařazen do dlouhodobého projektu Dokurte.cz.

Behej.com Vám bude pravideln? p?inášet informace z pr?b?hu Milošova b?hu, v?etn? fotografií a profilu trati. Vy naopak m?žete kdykoliv kontaktovat Miloše na jeho telefonu 602 193 486 a domluvit si s ním místo setkání nebo jej alespo? podpo?it SMSkou.

„Kdy jindy mne budete mít k dispozici celý den k radám,“ ?íká s úsm?vem Miloš, pak ale zvážní, když odpovídá na otázky k pr?b?hu akce.

„P?edchozí ultrab?hy mne nau?ily, že k nim musí ?lov?k p?istupovat vždy s respektem a skromností. To, že ?lov?k ub?hl množství ultramaraton?, ješt? neznamená, že ten další ho nezlomí. Osobn? rad?ji b?hám po horách než po silnicích a tuto akci beru jako test pro m?j vysn?ný b?h p?es Evropu.“

Jak takový etapový b?h vypadá a ?ím se liší od klasických „jednodenních“ závod??

„Na trase bude vždy jedno, maximáln? dv? místa, kde si bude možné doplnit vodu, p?ípadn? mít p?ipravené ob?erstvení, ostatní si ?lov?k musí nést s sebou. To se netýká jen ob?erstvení, ale i nap?íklad baterky, obinadla apod. P?eci jenom je to b?hání v terénu a po lese a ?lov?k by m?l být p?ipravený i na to, že se m?že ztratit.“

Co když to nohy nevydrží? Dokon?íš akci t?eba na kole? „Tak stát se m?že vše, ale na kolo bych sednul jen opravdu, opravdu v tom nejkrajn?jším p?ípad?.“

Proti Milošovi se postaví dvojice soupe??, kte?í se pokusí ?eskou ultramaratónskou legendu na cest? ze Znojma do Znojma p?edb?hnout. Bude to Martin Hun?ovský a Milan Celuch. Oba si p?edstavíme v n?kterém z dalších díl? naší reportáže.

Více informací o b?hu kolem republiky najdete zde (pozor, jsou mírné zm?ny trasy!) a svou ú?ast m?žete koordinovat s jinými zájemci p?es fórum.

Sportovním oble?ením Miloše vybavila firma Craft.