Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

G3 Projekt: velký bratr pro běžce

Libor Matoušek | 07.03.2007 | přečteno: 19303×

Nemáte odpověď na časté otázky neběhajících členů rodiny: „A kam poběžíš? A kdy budeš doma?“ Vyzkoušejte G3, s příslušným mobilem a vybavením budou moci vaše kroky sledovat online přímo na počítači v oblíbených Google Maps.

Díky programu Mobile Gmaps lze mapové podklady použít i pro navigaci pomocí javového mobilního telefonu. Nevýhodou je zatím slabší pokrytí ?eské republiky a také velký objem p?enesených dat.

Auto?i G3 Projektu využívají mapy Googlu trochu jiným zp?sobem. Cílem je poskytnout služby pro zaznamenání GPS polohy uživatele v reálném ?ase, to znamená b?hem pohybu, a ukládání tras na serveru pro další prohlížení.

K ?emu je to dobré?
* k zaznamenání výletu v?etn? p?ipojených poznámek k zajímavým bod?m
* pro navigaci v neznámém prost?edí s pomocí „p?ítele na telefonu“ – podobná služba byla kdysi zmi?ována v souvislosti s nevidomými
* pro sledování osob nebo vozidel
* pro p?ímý p?enos z tréninku a závod?

Chcete-li využívat výše uvedených služeb, sta?í se zaregistrovat, po?kat na e-mail, který obsahuje informace o projektu ve formátu PDF a také soubory JAR a JAD ke stažení.

Služba je tvo?ena dv?ma vzájemn? propojenými ?ástmi. V pohybu je mobilní klient, javová aplikace v mobilním telefonu, která p?ijímá GPS signál z Bluetooth modulu a p?es GPRS odesílá polohu v ur?ených intervalech na server. Tuto sestavu používá sledovaná strana.

 

Na druhé stran? je webový klient, ke kterému se sledující p?ihlásí uživatelským jménem a heslem.

Obrázky byly zaznamenány mým bratrem p?ímo p?i mém kondi?ním b?hu. On sed?l v teple svého plze?ského domova a já se se svou ženou ob?toval v?d? b?háním v Chebu. Po návratu pak bylo možné celou trasu zobrazit v?etn? poznámek zaslaných z telefonu v Google Maps nebo v programu Google Earth.


Pro úplnost uvádím tento p?ehled:
* b?h trval 14 minut
* interval zasílání dat byl nastaven na 10 sekund
* GPRS p?enos: odeslaná data 33,9 kB, p?ijatá data 25,2 kB
* byly uloženy poznámky ke t?em bod?m

Tento projekt ukazuje další možnosti využití služeb GPS systému v kombinaci s mobilním telefonem a mapami Googlu. Auto?i G3 Projektu slibují další zlepšování funkcí, zatím se jedná pouze o betaverzi.

Pravd?podobn? bude p?idána možnost odesílání fotografie z uloženého bodu a také zaslání trasy až po jejím zaznamenání. Ne vždy je totiž t?eba p?enášet pohyb v reálném ?ase. Programátor?m jsem navrhnul také rozší?ení nabídky o volbu stažení souboru GPX, pokud možno se záznamem nadmo?ské výšky kv?li profilu trati. Sou?asné KML soubory lze zobrazit v programu Google Earth.

Libor Matoušek


?lánek byl se souhlasem p?evzat ze serveru mobilmania.cz. P?vodní ?lánek je zde. Další zajímavé ?lánky na tomto serveru s využitím pro b?žecké ú?ely jsou t?eba: Test turistické mapy pro Garminy nebo Geocaching: hra pro mozek, nohy a vaši GPS.