Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Jak se rodí běžkyně: Hravě nebo na hraně?

Katka Klouparová | 31.07.2007 | přečteno: 14928×

Začínat se sportem není hračka. Najít čas, chuť a energii. Překonat ostych, přetrpět začátky. Za měsíc dva se sport vklíní do vaší každodennosti natolik, že si neumíte představit týden, kdy byste nevyběhli x-krát („x“ budiž individuální proměnnou), nesedli na kolo nebo se neukázali ve fitku. 

A pak m?že p?ijít okamžik, kdy se k vám zcela nepozorovan? p?iplíží sout?živost, ambice a chu? n?co dokázat sob? ?i ostatním. Se zrakem up?eným v dál sledujete „metu“. Jak moc pak dovolíte sportu plést se vám do života?

B?hat jsem za?ínala n?kolikrát a od rozhodnutí postavit se na start prvního závodu ub?hl necelý p?lrok. Jednou z nejvýrazn?jších zm?n, která za tu dobu nastala, je, že už nemusím ?as na b?hání „hledat“, prost? ho „mám“. Boj na více frontách (rodina, práce, sport…) ale p?ináší úskalí, která jsem si tenhle týden uv?domila o n?co víc než obvykle. 

Snaha „ustát to“ na všech frontách se n?kdy vážn? podobá balancování na hran?. Tím víc, když se na n?kterém z bojiš? rozhodnete zazá?it. Cokoliv bych na tohle téma mohla ?íct, již bylo nebo bude ?e?eno na fóru

Te? ale poj?me b?hat. Minulý týden se b?žecky vyda?il. P?ehoupla jsem se p?es 80 km týdn? a set?ásla nervozitu vyvolanou pon?kud nep?esv?d?ivými výkony týdne p?edchozího. V úterý jsem se vydala na dráhu, pro jistotu se sluchátky na uších, abych odfiltrovala alespo? ?ást poznámek svých ztepilých skoro-p?átel ragbist?. Deset velmi vyrovnaných ?ty?stovek, všechny kolem 1:45 min. 

Ve st?edu a pátek v b?žeckém oble?ku rovnou z práce do Prokopského údolí: b?h do kopce a boj s gravitací, která mi p?ipomíná jedno z letošních (a vlastn? každoro?ních) p?edsevzetí – t?i kila dol?! 

Tento týden jsem tak mimod?k v tréninku objevila a vyzkoušela taktiku, jejíž aplikaci v závodech vážn? zvažuji: pod kopcem zvolit téma, kterého se váš spolub?žec chytne a nepustí. Debatující b?žec je p?eci jen o n?co pomalejší. Ve st?edu jsem se (ve snaze udržet s nimi krok) takhle o kyslík pokoušela p?ipravit Radka, v pátek Justínu. Má to há?ek – moje pot?eba vyjád?it se k tématu vysoce p?evyšuje pot?ebu v?tšiny b?žc?, možná úpln? všech. 

Na ?tvrtek plánovaných 18 km jsem za?ala taktikou ov??enou z minulého týdne: pomalý za?átek a plynule zrychlovat. Lepší pocit jsem z tréninku dlouho nem?la. A nezkazí mi ho ani sobotní stup?ovaný b?h, kdy jsem tempo z po?áte?ních 5:30 vystup?ovala na 5:45 – obávám se, že Ivo Domanský si to p?edstavoval trochu jinak. Takže jsem místo toho stup?ovala v ned?li. Krom? spln?ní plánovaného tempa jsem se pak radovala z toho, že už zase ská?u do kaluží.

?ísl?m a mezi?as?m se snažím spíš vyhýbat, ale ud?lejme výjimku. Ano, o slovo se hlásí ego a pot?eba ujistit se, že jdu správným sm?rem. Snad mi to pro tentokrát prominete.

Srovnání dvou b?h? po 18 km – první z ned?le 22. ?ervence, druhý ten ?tvrte?ní, o kterém byla ?e?: 

2km okruh (pr?m?rné tempo na km):

5:55, 5:35, 5:27, 5:30, 5:22, 5:15, 5:12, 5:03, 5:32

2km okruh (pr?m?rné tempo na km):

5:31, 5:27, 5:24, 5:22, 5:06, 4:56, 5:03, 4:54, 5:38

Podtrženo a se?teno - minulý týden se vyda?il a b?halo se mi vskutku hrav?. Jen snaha být krom? b?žkyn? také zam?stnancem, šéfkou, sestrou, dcerou, nezapomínat na neb?hací kamarády, kulturu a kvalitní regeneraci je chvílemi mali?ko na hran?. I proto jsem tentokrát použila obrázek z dob, kdy jsem byla roztleskáva?kou firemních ve?írk?. Protože nejen b?hem živ je ?lov?k. A protože v??ím, že balanc udržím – stejn? jako na fotografii.

Držím sob? i vám palce, a? vždycky najdete tu správnou rovnováhu vedoucí k naprosté spokojenosti!

Katka Klouparová aka Kaacza
(Katka popisuje svou p?ípravu na první maraton v život? – maraton na Kladn?)

Diskuse na téma Maraton Kladno 2007 na fóru

Diskuse o kladenském maratonu z lo?ska

Fotografie z Kladenského maratonu 2006

Trénink na maraton

Poradna k maratonskému tréninku