Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Buldok Tým běží maraton pro centrum Paraple

Buldok Tým běží maraton pro centrum Paraple

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 14.02.2008 | přečteno: 12311×

Přinášíme vám první díl nového seriálu o přípravě začátečníka na Pražský maraton. Oslovil nás Zdeněk Uhl, přezdívaný Buldok, a myslíme si, že jeho příběh rozhodně není všední. Čeká na něj velmi těžká zkouška: handicap hned zkraje, minimum času na přípravu a téměř žádné běžecké zkušenosti. Zvládne to?

Zden?k si dal za cíl postavit se na start kv?tnového PIM Pražského maratonu a nad jeho p?ípravou bude dohlížet jeden z trenér? behej.com, Miloš Škorpil. Ten hned zkraje Zde?ka musel korigovat v p?íliš ambiciozních plánech, ale oslovil jej i charitativní nádech celé akce. Více již samotný Zden?k.

Zdravím všechny, kte?í si najdou ?as a p?e?tou si tento ?lánek a za to jim moc d?kuji. ?íkají mi Buldok, ale toto „jméno“ jsem dostal v pozd?jší dob?, jmenuji se Zden?k Uhl a rád bych vás seznámil se svým zám?rem, který jsem vymyslel.

Jde o to, že jsem se v prosinci 2007 rozhodl b?žet Pražský mezinárodní maratón 2008 a to z d?vodu sázky, nikdy by m? nenapadlo si troufnout na jakýkoliv maraton, nikdy v mém dosavadním život? jsem neub?hl více jak 10 km najednou.

V zá?í 2007 se mi stal úraz, p?i pádu z cca p?timetrové výšky hlavou a zády na beton jsem si zlomil bederní obratel a výb?žky na druhém a t?etím obratli, utržil jsem tržnou ránu na hlav? s ot?esem mozku a s naraženými žebry a celého t?la m? odvezla „rychlá“ do nemocnice. M?l jsem št?stí v nešt?stí, že jsem neochrnul. Dva dny si léka?i nebyli jistí, jestli ješt? budu n?kdy chodit, protože jsem si zlomil výb?žky u míchy. Našt?stí vše srostlo tak, jak má, a nyní m?žu ?íct, že jsem relativn? zdráv, až na menší bolestivé obtíže.

Jak m? v?bec napadlo ub?hnout maraton po takovém zran?ní?

Rozhodl jsem po rozhovoru mezi známými, ani nevím na jaké téma, každopádn? se se mnou p?eli o slova, za kterými stojím celý sv?j život, to je „když se chce , tak to jde“. V prosinci 2007 jsem p?išel s nápadem, že i po takovém zran?ní, kdy jsem 2 m?síce mohl jen ležet, další m?síc jsem za?al chodit o berlích a postupn? chodit sám, p?ipravím se v rámci rehabilitace na pražský maraton. 

Po?ád tedy rehabilituji, po zran?ní mám bolesti zad p?i cvi?ení, p?esto jsem odhodlán p?ipravit se a ub?hnout Pražský maraton 2008, a to podle knihy „Jak ub?hnout maraton za 100 dní.“To je doba, která mi zbývá do startovacího výst?elu v závod?. A všichni, kdo budete sledovat m?j p?íb?h, uvidíte, že i auto?i, kte?í napsali tuto knihu, jsou stejného názoru jako já, že když se chce, tak to jde a tato kniha a b?h pro centrum Paraple má smysl. Vznikla sázka a já jsem za?al pátrat po závod?. 

Když jsem se zaregistroval na maraton, zjistil jsem, že n?jaká dobrá duše napsala knihu „Jak ub?hnout maraton za 100 dní“ a to byla voda na mlýn. V tuhle chvíli jsem v?d?l, že nejsem sám, kdo v??í slov?m, za kterými stojím, a vše se rozjelo na plné obrátky. P?i registraci byla možnost b?žet pro centrum Paraple, tak jsem dostal nápad. Ukázat nejen mým známým, ale i celému národu, že oby?ejný ?lov?k (?emeslník) m?že dokázat velké v?ci. Protože mi nikdo ne?ekne jinak než Buldok (kv?li mé povaze – houževnatý, neústupný, cílev?domý a s bojovným srdcem), utvo?il jsem tým lidí, kte?í mají dobré srdce a cht?jí pomoci lidem, kte?í to pot?ebují. To je Buldok tým…

Buldok tým

V tomto týmu m?že být kdokoliv, kdo mi v??í, že ub?hnu maraton 2008 a podpo?í m? v den závodu (i kdyby jen tím, že si na m? vzpomene) a je ochoten tak jako já p?isp?t jakoukoliv ?ástkou pro centrum Paraple (i kdyby to m?lo být 10 K?, protože když ji pošle více lidí, každá vaše desetika?ka pom?že lidem, kte?í to pot?ebují, a nezapome?te, že n?kdy i mén? znamená více). 

Aby to m?lo smysl, oslovuji vás, ?tená?e t?chto skv?lých stránek o finan?ní pomoc pro lidi, kte?í nem?li takové št?stí jako já a skon?ili s poran?nou míchou na vozí?ku a využívají pomoc centra Paraple. Protože když p?isp?ji tisícovkou jenom já, tak v centru Paraple budou rádi, ale moc lidem to nepom?že. Když ale p?isp?je víc lidí, je to o n??em jiném a má to efektivní smysl.

Každopádn?, když jsem se rozhodl pro takovou v?c, tak do toho dám všechen m?j ?as a úsilí, nejen s tréninkem podle knihy a odborným vedením Miloše Škorpila, ale také psaním ?lánk? o mém tréninku na stránkách behej.com. Zárove? oslovuji e-mailovou cestou firmy z celé ?eské republiky, aby na centrum Paraple prost?ednictvím Buldok týmu p?isp?ly n?jakou ?ástkou a oslovovat je budu až do startovacího výst?elu pražského maratonu 2008. Díky tomuto b?hu chci ukázat nejen t?mto lidem, ale i jinak nemocným a postiženým, hlavn? d?tem, že nad?je nikdy neumírá a že když se chce, tak to jde.

Rád bych touhle cestou pod?koval Radku Narovcovi a stránkám behej.com, bez jejíchž pomoci bych nemohl uskute?nit sv?j zám?r v takovém rozsahu, aby byl dle mých p?edstav.

Také nem?žu zapomenout na pana doktora Karla Maška, který mi vytvo?í vložky do mých b?žeckých bot zdarma. 

Oslovil jsem i pana Ji?ího Nikodýma z TV Prima, který zvažuje, jak celé v?ci pomoci, aby byla co nejefektivn?jší a za to mu také moc d?kuji. Samoz?ejm? nem?žu zapomenout na Miloše Škorpila, kterého jsem oslovil a poprosil o radu, jakožto zkušeného a uznávaného ultramaratonce a trenéra, jak za?ít s tréninkem. Milošovi se m?j zám?r natolik zalíbil, že mi poslal knihu a vypracuje mi tréninkový plán a bude sledovat a radit v celé mé p?íprav? na maraton zcela zdarma a za tuto pomoc mu moc d?kuji.

Oslovil jsem všechny tyto lidi, aby se m?j zám?r dostal mezi co nejvíc lidí, ne proto, abych se sám zviditelnil, ale proto, abych pomohl lidem, kte?í nem?li takové št?stí jako já a aby se pro tyto lidi vybralo co nejvíc penízk? prost?ednictvím centra Paraple. Jsem sám zv?davý, kolik lidí v naší zemi opravdu pom?že a nebude o tom jen mluvit.

Tak co, lidi, jdete se mnou do toho? Jakožto Buldok – tým!!!

Vše, co se tý?e centra Paraple, najdete na stránkách www.paraple.cz . Darované peníze prosím posílejte p?ímo na ?íslo ú?tu centra Paraple 10006–18831021/0100 a do zprávy pro p?íjemce nezapome?te napsat „Buldok tým“ a vaše jméno nebo název firmy, abychom poznali, kdo zaslal pen?žitý dar a m?že být zve?ejn?n na stránkách behej.com jako pod?kování.

Všechna jména i názvy firem budou zve?ejn?na vždy následující m?síc, z d?vodu obdržení m?sí?ního výpisu centra Paraple. Pokud budete mít zájem o zve?ejn?ní ihned, zašlete prosím na e-mail kopii potvrzení o vložení jakékoliv ?ástky. Pokud naopak nebudete mít zájem o zve?ejn?ní jména na stránkách behej.com, informujte mne taktéž e-mailem na adrese buldok-tym@email.cz

Všechna jména a názvy firem, které finan?n? p?isp?jí pro centrum Paraple prost?ednictvím Buldok-týmu, budou zapsáni na triku, ve kterém Pražský mezinárodní maraton 2008 pob?žím. Bude to takové moje pod?kování vám, kte?í pom?žete dobré v?ci. V??ím, že také rádi pom?žete a všem p?edem za jakoukoli pomoc pro centrum Paraple d?kuji.

Zdenek „Buldok“

Se Zde?kem – Buldokem jsem se sešel a musím ?íct, že mne jeho zaujetí pro život a pro sport velmi zaujalo. Uv?domil jsem si, že mám p?ed sebou ?lov?ka, který má ohromnou v?li. V?li až sebezni?ující a bude dost t?žké jej ko?írovat tak, aby se nezni?il ješt? p?ed samotným maratonem. Na druhou stranu je tu nad?je, že to, co jej v život? už potkalo, mu umožnilo se trošku nad tím, co dosud d?lal, zamyslet a vzít si z toho alespo? to ponau?ení, že cesta sebedestrukce k cíli nevede. 

Zden?k má velký sen, stejný jaký jsem m?l celý život já: ú?astnit se jednou Olympiády jako aktivní sportovec. Moc mu p?eji, aby to nebyla Paralympiáda a pokud bude brát mé rady alespo? trošku vážn? a bude se jimi ?ídit, jsem p?esv?d?en, že do cíle maratonu 11. kv?tna dob?hne. 

Zden?k bude trénovat podle naší knížky „Maraton za 100 dní,“ to znamená, že bude b?hat podle ov??ených trénink? a tudíž by je m?l bez problém? zvládnout. I když si jsem samoz?ejm? velmi v?dom toho, ?ím prošel a kde dnes po fyzické stránce je. On je ale Buldok a na mysli bude mít i ty, jimž chce pomoci. Je natolik silnou osobností, že ani tohle mu ur?it? vaz nezlomí, a bude si pak moci v cíli maratonu zak?i?et radostí, že vyhrál první závod, kterým se odrazil ke svému olympijskému snu.

Miloš Škorpil

Miloš je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

 

Komentáře (Celkem 18)

Nalezené položky: 19 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Nové Zámky, Slovensko

Celkem 1170 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:45:28 (2006)

aja muž 14.02.2008 05:45:14

Tento článok je príkladom toho, že neexistujú „obyčajní“ ľudia.

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 14.02.2008 09:52:36

Ahoj Buldoku
držím palce a jelikož maraton neplánuji ještě letos běžet, mám takový návrh, vyzývám všechny kdo také neplánují letos běžet PIM maraton udělejme firemní tým (štafeta) Buldok týmu a nebude to na čas, ale budeme se řídit časy Buldoka abychom ho co nejvíce po celé trase podpořili a doprovodili ho do úspěšného cíle. Přeji hodně zdaru a sportovních úspěchů

avatar

Praha 5 - Barrandov

Celkem 51512,4 km
Minulý měsíc 119 km
půlmaraton: 1:26:06 (2007)
maraton: 2:58:14 (2008)

Rosťa muž 14.02.2008 09:53:09

Posílám pro Buldok tým na účet centra Paraple svoje honoráře od behej.com za článečky v loňském roce.

avatar

Praha

Buldok muž 14.02.2008 10:48:10

>> Rosťa, 14. 2. 2008 09:53:09

Rosťo mockrát děkuji, moc si toho vážím.Udělal jsi určitě radost nejen mě, ale i lidem z centra Paraple, kteří jsou vděčni za jakoukoliv pomoc. Ještě jednou za sebe i za ně děkuji.
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 14.02.2008 10:52:35

>> Tomas_Pce, 14. 2. 2008 09:52:36

Tomáši děkuji za nápad, budu rád když mě po trase podpoříš a poběžíš v rámci štafety se mnou. Děkuji i všem , kteří se k tobě přidají.
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 14.02.2008 10:53:57

>> aja, 14. 2. 2008 05:45:14

Děkuji, ale jsem fakt úplně „obyčejný“ člověk, který chce jen pomoct dobré věci.
Zdravím tě Buldok

avatar

Praha 4

Celkem 25236 km
Minulý měsíc 155 km
10 km: 0:57:31 (2014)
půlmaraton: 2:11:15 (2013)
maraton: 4:44:49 (2013)

hanice žena 14.02.2008 17:56:43

Buldoku, ahoj, vem me s sebou do smecky bezet i kdybych mohla nejak jinak pomoct,Tvoje „trasa“ se mi libi chtela bych nejen stat pri ni se zatnutymi palci, ale byt primo na ni treba se zatnutymi zuby, ale se smysluplnym cilem.
Zdravim- momentalne behu neschopna s prechozenym zapalem plic (ale posledni antibiotika uz pozitri!), ale pripravena se znovu zapalit- Hanice

Motto: Over and over again.
avatar

Praha

Buldok muž 14.02.2008 19:26:55

>> hanice, 14. 2. 2008 17:56:43

Čauky, zatím trénuji na trenažerech ve fitness. Budu rád, když se přidáš do štafety s Tomášem.Hlavně se brzo uzdrav.
ahojky Buldok

avatar

Praha 4 - Háje

Celkem 1125 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:50 (2006)
půlmaraton: 1:32:19 (2006)
maraton: 3:38:00 (2006)

Tucnak muž 17.02.2008 09:47:28

Skvělý nápad Zdeňku-Buldoku! :)
Minulý rok jsem se také zapojil do projektu (viz. blog: http://tucnak.blogspot.co … ogspot.com) a byl jsem hodně příjemně překvapen reakcemi lidí a celkovou odezvou!

Takže držím palce a nějaké peníze také samozřejmě posílám.

Viktor (Běžící Tučňák)

Motto: Viktor Machek [url=http://www.behej.com]Behej.com[/url] Běžící Tučňák ICQ: 132533346
avatar

Praha

Buldok muž 17.02.2008 19:06:37

>> Tucnak, 17. 2. 2008 09:47:28

Ahojky Tučňáku,

tak to je super, letos nepoběžíš ?
Za příspěvek pro Paraple moc děkuji, vítám tě v Buldok-týmu!!!
Zdravím Buldok

avatar

Praha 4 - Háje

Celkem 1125 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:50 (2006)
půlmaraton: 1:32:19 (2006)
maraton: 3:38:00 (2006)

Tucnak muž 18.02.2008 09:01:05

>> Buldok, 17. 2. 2008 19:06:37

Letos ne. Válčím se zády.

T.

Motto: Viktor Machek [url=http://www.behej.com]Behej.com[/url] Běžící Tučňák ICQ: 132533346
avatar

Praha

Buldok muž 19.02.2008 10:20:40

>> Tucnak, 18. 2. 2008 09:01:05

Držím ti palečky at´se co nejdříve uzdravíš !

avatar

10 km: 0:58:00 (2008)

sara žena 20.02.2008 12:31:14

Dobré věci je třeba podporovat, tak doufám, že i můj příspěvek dorazí na účet v pořádku. Držím palce, ať vše dopadne podle představ. I já jsem se letos v lednu vrátila po letech k běhání a ráda bych touto cestou poděkovala týmu autorů knihy Jak uběhnout maraton za 100 dní, je skvělá. Rozhodně jsi mě okouzlil svým nápadem a udělal ze mě, byť jen pomyslného, člena Buldok týmu. Hodně štěstí!

avatar

Praha

Buldok muž 20.02.2008 21:41:50

>> sara, 20. 2. 2008 12:31:14

Mockrát děkuji za podporu, vítám Tě v Buldok-týmu a přeji Ti, aby se i Tobě v běhu dařilo a běhání Tě bavilo tak jako mě.
Zdravím Buldok

avatar

Praha, Choceň

Celkem 315 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 2:05:20 (2008)

Armorika žena 21.02.2008 08:46:08

Ahoj Buldoku,

srdečně Tě zdravím a moc držím palce ve Tvém snažení, které jsem před chvílí i já podpořila zasláním finančního příspěvku.
Já si na maraton zatím netroufám(rozhodla jsem se nejprve „vyzkoušet“ poloviční trať na březnovém Hervis 1/2 maratonu),ale určitě Tě přijdu v květnu podpořit.

avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 14:14:01

>> Armorika, 21. 2. 2008 08:46:08

Ahojky ženo neznámá,
moc děkuji za finační příspěvek pro dobrou věc.
A mou podporu v květnovém závodě, budu ji moc potřebovat. Já tě příjdu podpořit v březnu na púl maratón, jestli nebudeš proti? Přeji ti z celého srdce hodně krásných naběhaných kilometrů.
S pozdravem Buldok

avatar

Praha, Choceň

Celkem 315 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 2:05:20 (2008)

Armorika žena 22.02.2008 20:05:25

>> Buldok, 22. 2. 2008 14:14:01

Buldoku, jasně, že nemám nic proti – každá podpora se ceni. Zdravi Lenka.

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 22.02.2008 21:22:42

>> Armorika, 22. 2. 2008 20:05:25

Ahoj Lenko
nechceš podpořit Buldoka přímo na trati a přijmout moji výzvu k účasti ve štafetě? Viz výše? A na půlmaratonu se určitě potkáme ahoj Tomáš

administrator 03.04.2010 13:32:21

Přinášíme vám první díl nového seriálu o přípravě začátečníka na Pražský maraton. Oslovil nás Zdeněk Uhl, přezdívaný Buldok, a myslíme si, že jeho příběh rozhodně není všední. Čeká na něj velmi těžká zkouška: handicap hned zkraje, minimum času na přípravu a téměř žádné běžecké zkušenosti. Zvládne to?


Odkaz na článek
Nalezené položky: 19 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.