Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Spring Indoor Brno 2008 - hustej víkend v Brně a okolí

Spring Indoor Brno 2008 - hustej víkend v Brně a okolí

Sváťa Sedláček | 17.02.2008 | přečteno: 8026×

V posledních dnech se znovu hlásí o slovo zima. Alespoň venkovní teplota tomu nasvědčuje. Běžcova mysl je ale již naladěna na jarní vlnu. Kdo v zimě nelenil a poctivě trénoval, má možnost zkusit „hustej“ víkend na počátku jarního období. A protože je opravdu hustej, píšeme o něm raději s dostatečným předstihem. Kromě tréninku nezapomeňte na zajištění dopravních prostředků. Více již v textu Sváti Sedláčka.

Který víkend mám na mysli? Pochopiteln? 28.-30. b?ezna 2008, kdy jen v Brn? má prob?hnout asi p?t oficiálních b?žeckých závod?. N?které z nich jsou spojeny s ultramaratonskou akcí SPRING INDOOR BRNO 2008, ale jsou zde i další. A n?které další jsou v nejbližším ?i vzdálen?jším okolí Brna.

Nabídka závod? je tak hustá, že b?žec je na rozpacích, které si má vybrat. N?co z ultramaratonu v Pavilónu Z? Skalní ultramaratonci nejspíš jednozna?n? volí 48hodinovku, která zde prob?hne jako oficiální mistrovství ?R, ale zárove? jako mezinárodní sout?ž. P?ipome?me si, že práv? loni se zde poda?ilo irskému Tony Manganovi p?ekonat o 3 kilometry ?adu let nedot?ený sv?tový rekord (Viz ?lánek z lo?ského závodu) Jaroslava Kocourka v b?hu na 48 hodin v hale. Bylo p?kné pozorovat, jak nad p?ekonáním tohoto rekordu dohlížel a v záv?re?ných kolech s Tonym b?žel sám Jaroslav Kocourek v roli rozhod?ího. Loni zde m?l také svou premiéru videostreaming zp?ístup?ující pohled na dráhu p?es internet a totéž se p?edpokládá i letos.

Mnozí jiní zkusí 12hodinovku. Tento b?h je již také plnohodnotným ultramaratonem a jeho úsp?šné zvládnutí je podmínkou startu na delších závodech (24 hodin, 48 hodin). Pro mnohé je to p?íležitost zab?hnout si „stovku“. Nebo alespo? zjistit, kolik jsou schopni dát.

P?ed startem 6hodinovky. Vít?z Robert Šamonil s ?íslem 83

6hodinovka je p?edevším p?íležitostí pro nová?ky okusit, jak chutná ultramaraton, ale není ur?ena jen pro n?. Vždy? práv? loni zde padl nový halový rekord v podání Roberta Šamonila (74,5 km), který v oblasti ultra není žádný nová?ek, ba naopak, borec schopný realizovat kdejaký extrémn? náro?ný projekt. Pro n?které m?že být 6hodinovka p?íležitostí zab?hnout si „padesátku“ nebo maraton a podobn? jako p?i garážovém maratonu využít výhodu ve form? konstantních pov?trnostních podmínek (14 –17 °C) a možností p?ijmout ob?erstvení zcela p?esn? podle pocitu.

Letos mají tedy b?žci dost t?žké dilema, který ze závod? si vybrat. 48hodinovka se v sobotu p?ekrývá s posledním závodem BBP, který se podle hlavního sponzora nazývá „?ernohorský soudek“. V ned?li se b?ží v Bratislav? maraton, v sobotu v Praze p?lmaraton, a to zdaleka nejmenuji všechny závody, které jsou v termínovce pro tento víkend.

Pro ty, kte?í mají ve zvyku „žít naplno“ a disponují autem, vrtulníkem a stíha?kou, však mám itinerá?, podle n?jž lze z toho vyt?žit maximum. P?ihlásit se doporu?uji na 48hodinovku, 6hodinovku i na 12hodinovku. Snad bude možné se s ?editelem závodu domluvit, aby kilometry odb?hnuté v 6hodinovce a 12hodinovce mohly být zapo?ítané i do 48hodinovky.

Propozice p?ipoušt?jí po uv?dom?ní rozhod?ích do?asn? opustit dráhu. To by umožnilo ješt? v pátek v 16:20 p?erušit hlavní závod, autem se p?emístit do Olomouce a v 17:00 startovat B?h výstavišt?m Flory. V 17:45 doporu?uji nastoupit cestu zp?t do Brna, abyste stihli start 6hodinovky ve 21:00 hodin a po jejím dob?hnutí mohli pokra?ovat v hlavním závod?.

V sobotu v 10:20 doporu?uji p?erušit, p?emístit se do Bystrce-Rakovce (domluvit s po?adateli, aby neopozdili start v 11:00), desítku odb?hnout pokud možno dost svižn?, nejlépe dost pod 40 minut, stre?ink pak už uskute?nit ve stíha?ce letící do Prahy, kde ve 12:00 startuje p?lmaraton (a t?eba se start i trošku zpozdí). Po odb?hnutí p?lmaratonu (rad?ji jej b?žte trochu pomaleji, spíše tak trochu jako výklus po desítce, a zp?sob jak si užít Prahy) se vrá?te do Brna, abyste ub?hli pár kilometr? v hlavním závod? a byli v?as na startu 12hodinovky ve 20:30. Po jejím skon?ení s v?domím rozhod?ích op?t p?ejd?te do dráhy hlavního závodu a zbytek si do ned?lního dopoledne 10:00 užijete, jak se pro ned?li sluší.

No, vlastn? to bude chtít skon?it o pár minut d?ív, stíha?kou se p?esunout do Bratislavy na maraton a z p?ípadného malého zmeškání startu v 10:00 ned?lat tragédii, ale pot?šit se krásami jarní Bratislavy. Líbí se vám takový víkend? Mimo hlavní ultramaratonský závod to máme krásných 82 km. Tady vás musím trochu zklamat: s nejv?tší pravd?podobností nep?jdou zapo?ítat do výsledku 48hodinovky (zejména také proto, že ten ned?lní maraton se b?ží až po jejím ukon?ení).

Mé nadšení tímto itinerá?em však siln? ochlazuje zjišt?ní, že jsme 28. b?ezna m?li být v Maroku na startu slavného závodu Marathon des Sables. No p?iznejme si, že ?lov?k nem?že být u všeho…P?ihlášení na 6H

P?ihlášení na 12H

Stru?né informace o SPRING INDOOR Brno 2008

Oficiální web po?adatele

Diskuse na fóru behej.com

Rok 2007