Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Příprava začátečníka na maraton: První tréninkový týden

Příprava začátečníka na maraton: První tréninkový týden

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 21.02.2008 | přečteno: 13019×

Týden se sešel s týdnem a já jsem zpět se svým druhým článkem o přípravě na Pražský maraton 2008. Dnes se zaměřím na můj první tréninkový týden a pocity, děkuji za pár slov mého trenéra Miloše Škorpila. Trénink jsem aktivně (tréninkově) začal v sobotu. Podle knihy „Jak uběhnout maraton za 100 dní“ a rad trenéra ve volném tempu kvůli špatné fyzické kondici po zranění.

Sobota 9. 2.

Do b?žecké p?ípravy jsem vb?hnul s úsm?vem a s radostí z b?hu, p?ípravu po domluv? s trenérem jsem za?al na b?žeckém trenažeru v jednom z pražských fitness center. B?žel jsem 40 minut a to joggingem, ve své tepové frekvenci, b?h byl p?íjemný, b?želo se mi velmi dob?e, bez obtíží. Po dob?hnutí jsem si dal 20minutový stre?ink. 

Ned?le 10. 2.

Druhý den bylo na programu volno, venku svítilo sluní?ko a byla úpln? modrá obloha. Teplota kolem 12 °C, a tak jsem neodolal a šel jsem se prob?hnout na mou oblíbenou in-line trasu Praha-Mod?any-Braník. B?h byl úžasný, b?žel jsem joggingem a šel ch?zí asi 60 minut, bez jakýkoliv obtíží, p?i b?hu jsem se kochal pohledem na ?eku, která lemuje celou tuhletu tra?. Po b?hu jsem si op?t dal 20minutový stre?ink.

Pond?lí 11. 2.

T?etí den mé kroky vedly do fítka, kde jsem se lehce rozchodil, procvi?il, dal si leh?í stre?ink a zab?hal jsem si na b?žeckém trenažéru 40 minut. Za tu dobu jsem nepoci?oval žádnou bolest nohou, píchání v boku ani k?e?e. V?bec jsem se nezadýchal, což bylo p?íjemné zjišt?ní po tak dlouhém b?žeckém p?stu. B?žel jsem podle rad trenéra, joggingem ve své tepové frekvenci. Po b?hu jsem dal tradi?ní stre?ink.

Úterý 12. 2.

?tvrtý den následovalo volní?ko, zašel jsem si tedy zaplavat. Krom? 60minutového plavání jsem si dal saunu a whirlpool, v rámci regenerace. Cítím se báje?n? a je mi fajn, t?ším se na další tréninkový den.

St?eda 13. 2.

S nadšením na další trénink jsem se probudil kolem páté hodiny ráno a dostal další nápad – zvýšit si sv?j tréninkový program tím, že budu po ránu nala?no b?hat. 

Rozhodl jsem se pro schody u nás v dom?, které jsem vyšel bez zastávky, po n?jaké dob? je budu vybíhat. Ušel jsem 20 pater a 330 schod?. Odpoledne jsem vyrazil sm?r fitko, na b?žeckém trenažéru jsem strávil 40 minut b?hem ve své tepové frekvenci.

K mému údivu trénink prob?hl v pohod?, bez problém?. Pak jsem si dal 30 minut stre?ink a 30 minut plavání v bazénu. Po tréninku se cítím suprov?.

?tvrtek 14. 2.

Dnes se mi vstávalo taktéž dob?e, po ranní hygien? jsem se pustil do schod?, pak jsem si dal pár cvik? na posiln?ní b?išních sval? a stre?ink. Na trénink jsem šel s tím, že zkusím zab?hnout v daném ?ase co nejvíc kilometr? (v rámci svých možností). 

Ve fitku jsem za?al tak, jak jsem zvyklý: po zah?átí, rozcvi?ení a stre?inku jsem si nastavil 40 minut a po tuto dobu jsem v tempu b?žel rychlostí 8–12 km/hod. 

Za nastavenou dobu jsem ub?hl 9 km a 321 metr?. ?ím více se blížil konec ?asu, tím se mi b?želo lépe a rychleji. Za celý pr?b?h b?hu jsem necítil žádnou bolest ve svalech (jen malé mraven?ení ve stehnech), nep?ekvapila m? žádná k?e? ani píchání v boku a k mému údivu jsem se ani nezadýchal. 

Po dob?hnutí jsem cht?l b?žet ješt? dál, ale držel jsem se Milošových rad, že se nemá nic p?ehán?t, tak jsem si dal 30 min stre?ink a odebral jsem se na bazén, kde jsem si 30 minut do pohody zaplaval.

Pátek 15. 2.

No musím p?iznat, že dnes se mi už tak skv?le nevstávalo, cítil jsem ztuhlost a bolest ve stehnech a bolest zádových sval?. ?ekl jsem si „ouou“ a vyrazil jsem na schody, ty jsem seb?hl a zase vyšlapal a zase seb?hl, abych uvolnil svaly v t?le; pak jsem si dal stre?ink a procvi?il b?icho. 

Dnes je na programu tréninkové volno, takže jsem si vzal opravdu volno. Dopoledne jsem se odebral k 60minutové ch?zi bez p?estávky a k 30minutovému stre?inku, dle rady Miloše, že ve volnu je lepší než ležet zajít pár kilometr?, aby se co nejvíce dostal ze svaloviny laktát. 

Po dobrém a vydatném ob?d? jsem se vrhnul na to, pro co je m?j b?h ur?en a to pro pomoc lidem po ochrnutí míchy, kte?í využívají služeb centra Paraple. Kdo si nep?e?etl m?j první ?lánek, tak a? to ud?lá, najde tam vše, co se tý?e Buldok-týmu a jak m?že pomoci nejen m?, ale hlavn? centru Paraple.

Lidi?ky, tyto ?lánky jsou nejen o tom, abyste se n?co dozv?d?li o p?íprav? za?áte?níka na Pražský maraton, ale hlavn? abyste finan?n? p?isp?li pro centrum Paraple, t?eba i desetika?kou a tím se stali ?lenem „Buldok – týmu“. D?kuji! Maraton pak pob?žím za nás všechny!

P?ipomínám ?. ú?tu Paraple 10006–18831021/0100 a do zprávy pro p?íjemce napište „Buldok-tým“, abychom poznali, kdo je v našem týmu.

D?kuji firm? www.porcelandelux.cz za p?ísp?vek. D?kuji také Ros?ovi za jeho rozhodnutí v?novat honorá?e za ?lánky pro www.behej.com ve prosp?ch centra. Tu??ákovi za mou pdporu a p?ísp?vek pro lidi s poran?ním míchy.

Rád pod?kuji i vám, p?ispívejte prosím a p?íští pod?kování bude pat?it práv? vám.

Takže lidi?ky, všichni se m?jte moc a moc krásn? a p?íští ?tvrtek se na stránkách behej.com zase setkáme.

Zden?k „Buldok“ Uhl

Popravd? ?e?eno, když jsem s Buldokem mluvil poprvé, m?l jsem trošku obavu z toho, jak ho budu ko?írovat. Sálá z n?j energie na sto hon? a jeho ambice mí?í také hodn? vysoko. Není to ale tak strašné, i když co není, m?že být.

Jinou v?cí ale je to, že nyní vidím, jak š?astné to bylo spojení z toho d?vodu, že na n?m a jeho tréninku budu moci ukázat chyby, kterých se b?žci nej?ast?ji v tréninku dopoušt?jí a vysv?tlit jejich následky.

Boty
Nebudu rad?ji komentovat boty, tedy šlupky, v nichž dosud Buldok b?hal. Vid?l jsem toho už hodn?, ale tohle ješt? ne. Kdyby b?hal v pneumatikách od traktoru, bylo by to možná bezpe?n?jší.

Tuhá lýtka
Buldok b?há sice podle plán? uvedených v naší knize, ale jak se mu b?hání zalíbilo a ?ím dál tím víc se mu dostává pod k?ži, za?íná si užívat tempí?ko. To m?lo taky d?sledek – p?i ?tvrte?ním tréninku si sice zab?hl krásný výkon za 40 minut, ale práv? ten se odrazil v tuhých lýtkách druhý den. Prost? to trošku p?ehnal s tempem a laktát se vesele vyplavil. Pokud si dá nyní týden pozor a bude zase b?hat lážo, plážo, laktát se odplaví a bude po bolesti.

Miloš Škorpil

 

Miloš je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

 

Komentáře (Celkem 17)

Nalezené položky: 18 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 22.02.2008 12:07:00

13.2. něco nesedí. Běžel jste 40 minut rychlostí 8–12km/h a uběhl 9km 321m. Při rychlosti 12km/h (pro mě už vcelku svižné tempo) uběhnete za 40 minut 8km. Buďto jste tedy běžel rychleji, anebo jste neuběhl uvedenou vzdálenost.

avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 13:55:28

>> ipeterka, 22. 2. 2008 12:07:00

Ahojky Ivo,
sedí to neboj,začal jsem běžet na 8km/h po pár minutách jsem běžel 10km/h a několik desítek minut před koncem běhu jsem běžel 12km/h a to zapřičinilo že jsem uběhl za 40 min.- 9km 321m. Vím že jsou běžci schopni zaběhnout za ten samí čas více kilometrů jednou se mi to také podaří a nebudu taková houska jako jsem tedˇ.Hele Ivo už jsi přispěl aspon desetikačkou pro dobrou věc, nebo si z těch kecalů co vedou chitrácke řeči, a pro korunu si nechaji vrtat koleno? A skutek utek !!!

avatar

Štěpánovice

Celkem 11490 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:13 (2011)
půlmaraton: 1:39:49 (2010)
maraton: 3:43:18 (2007)

VanaXXL muž 22.02.2008 14:08:29

>> Buldok, 22. 2. 2008 13:55:28

Ne že by to bylo podstatný, ale kdybys běžel celejch 40min rychlostí 12kmph, tak bys uběhl přesně 8km. Ale pro to nepíšu, píšu kvůli tvýmu chování. To, jak si se navezl do kolegy, považuji za sprostý faul nedůstojný tohoto servru. Styď se!

Motto: Life is too short to remove USB safely
avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 15:19:54

>> VanaXXL, 22. 2. 2008 14:08:29

Ahojky VanaXXL,
díky za tvuj názor,ty počty ti moc nejdou kdykoliv můžeš jít se mnou na trénink.Příště když budeš někoho soudit napiš své jméno.
S pozdravem Buldok

avatar

Celkem 2369 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:02 (2009)

keane1980 muž 22.02.2008 19:12:37

>> Buldok, 22. 2. 2008 15:19:54

No VanaXXL to spočítal správně. Abys uběhl vzdálenost co uvádíš za 40 minut, musel by jsi CELOU dobu běžet rychlostí 13,98 km/h. Musel jsi se splést. A že tě na to někdo upozorní ještě neznamená, že ho musíš napadat a psát, že neumí počítat, je chytrák a nic nepřispěl na Paraple. Každopádně, ať se v tréninku daří!

avatar

Pardubice

st.ivo muž 22.02.2008 21:12:32

Už jsme o tom včera rozpředli debatu s kamarádama, a je to přesně, jak napsal Ivo. Protože běháme 12 km okruh na čas, tak to máme docela v hlavě (a v nohách). Ta Budokova reakce je naprosto neadeqátní. Škoda, vypadalo to jako nadějnej začátek. Taky Ivo

avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 22:05:32

>> keane1980, 22. 2. 2008 19:12:37

Ahoj matikáři,
když si tak hrdě stojíš za těmy počty,proč jsi nenapsal své jméno? Nespletl jsem se napsal jsem jen to co ukázal trenažér.Taky ti přeji hodně zdaru v tréninku! Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 22:16:10

>> st.ivo, 22. 2. 2008 21:12:32

Ahoj Ivo,
kdyby jsi raději rozebíral s kamarády,jak této věci co nejlépe pomoci,aby se dostala do podvědomí co nejvíce lidí a jakošto Buldok-Tým společně pomohli co nejvíce lidem, kteří naší pomoc potřebují !!!
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 22.02.2008 22:29:18

Tyto slova jsou určená všem matikářum!!!
To co jsem napsal v článku je pravda,přesně tak mi to ukázal běžícy trenažér v jednom Fitness. Trenažér je stroj a ten může ukazovat špatné hodnoty,ale za to já nemůžu.Jinak to co jsem napsal bylo informativní zdělení pro mého trenéra aby vyděl jak na tom plus mínus jsem. Takže pánové nebazírujte nad ptákovináma a běžte si raději do pohody zaběhat.Jestli jsem někoho svímy slovy urazil tak se omlouvám !!! S pozdravem
Zdenek Buldok Uhl

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 23.02.2008 15:16:32

>> Buldok, 22. 2. 2008 13:55:28

Neboj Buldoku, přispěl jsem. Stejně jako třeba každý rok přispívám na konto Pomozte dětem prostřednictvím DMS (a nejen sem). Tolik tedy k mému charakteru. Ale co se týče té vzdálenosti. Z pozice člověka, který má státní zkoušku z matematiky a didaktiky matematiky na MFF UK říkám: Běžel-li jsi max. 12km/h, nemohl jsi uběhnout za 40 minut více než 8km. Ještě jednou. Když uběhneš 12 kilometrů za 60 minut, tak za 10 minut uběhneš 12/6=2km. Tj. za 40 minut uběhneš 4*2=8km. Ani o metr víc. Jsou to základoškolské počty. Takže jestliže ti ten trenažér ukazoval, že jsi běžel max. 12km/h a po čtyřiceti minutách ti vyhodil víc jak 8km, doporučuji změnit fitness – na nějaké, kde mají správně fungující trenažér.

avatar

Praha 12 - Modřany

Celkem 154616,51 km
Minulý měsíc 851 km
10 km: 0:40:21 (2006)
půlmaraton: 1:26:59 (2008)
maraton: 3:15:43 (2004)

Mirek Kostlivý muž 23.02.2008 20:12:22

Prostě si, Zdeňku, musíš zvyknout na to, že jdeš svým článkem na veřejnost, kde můžeš být upozorněn i na chyby nejenom matematické (ale třeba i na gramatické). Rozčilování pokládám za zbytečné a kontraproduktivní.

Motto: Běhat bez ohledu na věk a okolí !
avatar

Jano muž 23.02.2008 21:35:52

Buldoku, nevšímej si matikářů a počtářů. Buď buldokem, běž si pro radost a své potěšení z toho že se zlepšuješ a uvidíš že když se budeš držet rad Miloše tak to dokážeš. Držím ti palce. Když doběhneš svůj první maratón ( bude bolet )budeš mít pocit skutečného vítěze a budeš to sakra dlouho prožívat. Ahoj Jano Korytár.

avatar

Praha

Buldok muž 23.02.2008 22:07:57

>> Buldok, 22. 2. 2008 13:55:28

Ahojky Ivo, to co jsem napsal 22.2.2008 13:55 bylo neuvážené a nebylo na místě! Omlovám se ti!!!
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 23.02.2008 22:11:44

>> Mirek Kostlivý, 23. 2. 2008 20:12:22

Ahojky Mirku,
s tím rozčilováním máš pravdu.
 Buldok

avatar

Praha

Buldok muž 23.02.2008 22:29:20

>> Jano, 23. 2. 2008 21:35:52

Ahojky Jano,
Mockrát děkuji za tvou podporu moc mě těší. Jsem rád že mám v Týmu takové skvělé lidičky !!! Přeji ti mnoho krásných naběhaných kilometrů.
S pozdravem Buldok

avatar

10 km: 0:58:00 (2008)

sara žena 25.02.2008 07:25:27

Hezký den všem! Jsem docela v šoku, co že se tu vlastně řeší. Jde přece jen o jediné! Trochu sportovat, dobře se u toho cítit a když je k tomu ještě nějaký ten bonus, že to někomu pomůže, je to jen dobře. Předpokládám, že všichni máme nějaké ty sportovní ambice. Zapomeňme na spory a chovejme se k sobě ohleduplně. Je úplně jedno, jestli běháme kilometrů 10 nebo 50 a jakou rychlostí. Všichni bychom měli táhnout za jeden provaz. Nebo se snad pletu? :-)

avatar

Praha

Buldok muž 25.02.2008 16:18:36

>> sara, 25. 2. 2008 07:25:27

Ahoj Sáro,

moc děkuji za tvůj názor, napsala jsi to pěkně a správně, uvědomuji si to a všem se naposledy omlouvám.
 Buldok

administrator 03.04.2010 13:32:22

Týden se sešel s týdnem a já jsem zpět se svým druhým článkem o přípravě na Pražský maraton 2008. Dnes se zaměřím na můj první tréninkový týden a pocity, děkuji za pár slov mého trenéra Miloše Škorpila. Trénink jsem aktivně (tréninkově) začal v sobotu. Podle knihy „Jak uběhnout maraton za 100 dní“ a rad trenéra ve volném tempu kvůli špatné fyzické kondici po zranění.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 18 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.