Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

PRAŽSKÝ MARATON: Jak skloubit práci a trénink

PRAŽSKÝ MARATON: Jak skloubit práci a trénink

Zdenek Buldok, Miloš Škorpil | 27.03.2008 | přečteno: 12067×

Zdravím vás ve čtyřicátém třetím tréninkovém dni přípravy na Pražský maraton pod vedením Miloše Škorpila a jeho skvělé knihy „Maraton za 100 dní“. Po běžeckém víkendu na Vysočině se cítím báječně a po radách trenéra a Franty Holého jsem připraven se s úsměvem vrhnout do dalších běžeckých tréninkových dní. A vy, milí čtenáři, můžete být při tom. Jdeme na to!

Ned?le 16. 3.
Po probuzení do druhého dne na Vyso?in? krapek krápalo. Dali jsme si zdravou a vydatnou snídani a za ho?ku a p?l jsme ve skupin? s ostatními b?žci a jednou b?žkyní Lenkou pod vedením Franty Holého vyb?hli k osmikilometrovému úseku krásnou krajinou v okolí Chytrova. Franta nám ukázal pár správných cvik? na uvoln?ní kloub? a sval? a také protahovacích cvik? v terénu. Franto, díky, a? to b?há!

Pond?lí 17. 3.
Dnes jsem si dal volní?ko a myslím, že po b?žeckém víkendu si ho zasloužím. Volno jsem využil nejen k regeneraci, ale také k vy?ízení osobních v?cí. A hlavn? k hledání práce, po víc jak p?lro?ním pracovním p?stu, zavin?ném mým neš?astným zran?ním. To je našt?stí pry?.

Úterý 18. 3.
Po týdenní odmlce zavin?né bolestmi kolena jsem se vrhnul do schod? u nás v dom?. Schody jsem seb?hl a vyšel, zase seb?hl a vyšel a naposledy seb?hl. Dole jsem procvi?oval cviky na rozhýbání t?la a po sklapova?kách jsem dal kvalitní stre?ink. Dopoledne jsem vyst?ídal b?h ve fítku za b?hání v terénu a s úsm?vem jsem vyb?hl do Mod?anské rokle. B?žel jsem k vodní nádrži a ješt? n?jaký ten kousek za ni do dosti slušného kope?ka, pak jsem se protáhl a rozcvi?il. Potom jsem b?žel nazpátek. Za tuhletu dobu jsem ub?hl osm kilometr? v ?ase n?kde kolem 80 minut, takže v klíde?ku. Odpoledne jsem m?l úsp?šný pracovní pohovor s b?žcem Vlá?ou Novákem, kterého tímto zdravím.

St?eda 19. 3.
Ráno jsem dal schody, bylo jich 330, po nich sklapova?ky a stre?ink. Dopoledne jsem se odebral sm?r fítko, kde jsem si nastavil na b?žeckém trenažéru 100 minut a ub?hl je v poklidném tempí?ku pro odstran?ní laktátu ze svalové hmoty. Po dob?hnutí jsem si dal bazén 2× 30 min a nezapomn?l jsem mezitím na pár minut sko?it do sauny. Cítím se velmi dob?e. Zítra je m?j první pracovní den po zran?ní, jsem v o?ekávání, jak to dopadne.

?tvrtek 20. 3.
Po ránu vynechávám schody a s úsm?vem vyrážím sm?r Slapy do práce. Trochu jsem m?l obavy, abych zase nespadl ze st?echy, našt?stí st?echa byla hotová a tak jsem se vrhl s ostatními ?emeslníky do stav?ní kamenného plotu. Byla to dobrá posilovna nejen pro ruce, ale hlavn? pro záda, které to zvládly v pohodovém klidu. Nave?er se vracím dom?. Po dob?e odvedené práci jsem strašn? unaven, takže místo tréninku ulehám a usínám. Probouzím se pozd? v noci, nakroutím budíka a zase usínám.

Pátek 21. 3.

Moc se mi vstávat nechce, bolí m? celý ?lov?k. Ale nedá se nic d?lat, ?íkám si, hola hola práce volá. Vynechávám schodíky a vyrážím sm?r do práce. Op?t je na programu kamenný plot, dílo nám jde od ruky, jen to po?así nep?eje. Trochu sn?ží a je chlad, ale sem tam na nás mrkne sluní?ko. Nave?er p?ijíždím po pracovní posilovn? dom?, unaven, ale š?asten, že záda nebolí, což je výborné zjišt?ní.
Po velkém sebep?emlouvání vyrážím do Mod?anské rokle na menší b?h, cca 70 minut stylem jogging, abych trochu protáhl nohy. Již zítra m? ?eká další závod a dal jsem si za cíl nedob?hnout poslední.

Sobota 22. 3.
Šimráním mne probouzí paprsky sluní?ka, vstává se mi báje?n?. A jak by ne, když svítí Oskar a nepadá sníh. Po snídani vyrážím na m?j t?etí závod do Chuchle, kde m? ?eká Martin (Oslík) na zastávce, nabírám ho a vyrážíme sm?r Chuchelský háj. Po odebrání startovacího ?ísla se jdeme prob?hnutím zah?át, dáváme jedno kolo trat?, abych se náhodou neztratil jako na Vyso?in?, až mi všichni ute?ou.  Dáváme abecedu, rozcvi?ení, stre?ink a hurá na start.
Jak to vypadalo z mého pohledu v závod? v Pražské Chuchli, se dozvíte na mých stránkách www.buldok-tym.estranky.cz  Te? snad jen to, že jsem dob?hl t?etí od konce, ale byl to boj a sáhl jsem si na dno svých sil. Splnil jsem si ale to, s ?ím jsem do závodu šel, nedob?hnout poslední.

P?íští víkend mám p?ed sebou p?edmaratonský test: po boku trenéra Miloše Škorpila a Lenky Balíkové se pokusím ub?hnout Pražský p?lmaraton, tedy 21 km. Takovou dlouhou trasu jsem v život? neub?hl a budu rád za povzbuzení b?hem závodu nejen mého Buldok-týmu, ale i ostatních lidi?ek. P?ij?te i vy za?áte?níci, kte?í jste na tom stejn? jako já a spole?nými silami tento závod zdoláme!

Pokud chcete pomoci lidem, kte?í využívají centra Paraple, není nic jednoduššího než zaslat n?jakou tu ka?ku pro lidi?ky s poran?nou míchou a stát se tak ?lenem Buldok-týmu.
Ú?et centra Paraple 10006–18831021/0100 a za své jméno p?ipište Buldok-tým, abych vás s radostí mohl p?idat do mého Buldok-týmu.

Buldok
www.buldok-tym.estranky.cz


Buldok kone?n? maká a p?estává mít roupy, to je první, co mne napadne p?i ?tení jeho ?ádek. Navíc potvrzuje to, co n?kte?í komentáto?i naz­na?ovali, že jeho „nez?ízené" a ne?iditelné tréninkové úsilí je dáno i tím, že nechodí do práce. Jsem moc rád za to, že se mu poda?ilo najít práci a že nyní je pro n?j b?h tím, ?ím má být, tedy prost?edkem k odpo?inku a „zrovnovážení“ toho, co nám p?inášejí b?žné dny, tedy i prost?edkem k regeneraci.

Ano, ano, možná se p?i pomyšlení toho, že se Buldok p?ipravuje na zdolání maratonu podivíte, že zde mluvím o regeneraci, ale je to tak. B?h v té podob?, jak ho našt?stí chápe v?tšina t?ch, kte?í p?icházejí na behej.com a jak by na n?j m?l po svém úraze nahlížet i Buldok, je p?edevším prost?edkem k regeneraci a získání dobré kondice.

Je samoz?ejm? i prost?edkem k získání ?ady dobrých p?átel, což ostatn? Buldok už poznal v Chytrov? a ur?it? pozná v sobotu i p?i pražském p?lmaratonu. Jinak já osobn? chystám pro ty, co pob?ží se mnou, malé p?ekvapení, možná jim z toho pak bude zvonit trošku v uších :), ale je fakt, že tyhle b?hy si žádají trošku toho povzbuzení na trati. B?žci ve druhé p?lce startovního pole ho pot?ebují o to více, ?ím déle se na trati pohybují, a tak se krom? svých ove?ek budu snažit zatáhnout do závodu i diváky. No uvidíme, jak se mi to povede.

Pokud se zrovna v sobotu nechystáte vyrazit na tra?, ale jen se p?ijít podívat na ty, co se s t?mi 21 095 metry jdou popasovat, zkuste vymyslet n?jaký nový fígl, jak jim tu d?inu zp?íjemnit. Nenechávejte to jen na kapelách, které budou podél trati, každý dobrý nápad b?žci a b?žkyn? ocení a vy si tak jako oni odnesete dom? dobrý pocit, že jste byli sou?ástí n??eho velkého.

T?ším se na Buldoka, t?ším se na Lenku, t?ším se na všechny, kte?í se rozhodnou b?žet s námi, ale t?ším se i na ty, kte?í p?ijdou origináln? povzbudit.

Miloš Škorpil


Buldok Tým tvo?í: Zdenek Buldok, Porcelan delux, Rostislav Tomeš, Blanka Živná, Lenka Lasková, So?a Otavová, Zora Hackerová, Behej.com sro, Peter Kovalík, Ivo Peterka, Hana Taslerová, Kate?ina Gališová, Tomáš Vorlí?ek, Vladimír Novák.


Miloš Škorpil je jedním z trenér? behej.com, kte?í nabízejí osobní trénink v rámci nabídky placených služeb.


Na seriálu o p?íprav? Buldoka na maraton se podílejí:

Sportsclinic

Porcelán delux

ST?ECHY Bohá? & Marek

 


Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 27.03.2008 10:07:46

Zdeňku, Modřanská rokle je na běhání super – taky jsem tam běhával, když jsem v Modřanech bydlel.
Miloši, kde bude sraz tvé skupiny před půlmaratonem? Sice si optimisticky plánuji lepší čas, ale rád bych se potkal s lidmi, kteří poběží v tvé skupině.

administrator 03.04.2010 13:32:25

Zdravím vás ve čtyřicátém třetím tréninkovém dni přípravy na Pražský maraton pod vedením Miloše Škorpila a jeho skvělé knihy „Maraton za 100 dní“. Po běžeckém víkendu na Vysočině se cítím báječně a po radách trenéra a Franty Holého jsem připraven se s úsměvem vrhnout do dalších běžeckých tréninkových dní. A vy, milí čtenáři, můžete být při tom. Jdeme na to!


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.