Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Recenze sporttesteru Garmin Forerunner 205

Petr Syblík | 06.10.2006 | přečteno: 53602×

Hledáte parťáka na úseky a tempo běhy? Chybí vám nekompromisní trenér? Milujete dlouhé běhy v neznámém prostředí? Server behej.com pro vás otestoval pomocníka, který splní všechny tato přání.

To, že Garmin Forerunner 205/305 je prezentován jako osobní trenér, lze jen potvrdit. Díky zabudovanému p?ijíma?i GPS (SiRFstarIII) informuje nejen o ub?hnuté vzdálenosti, ?ase, nadmo?ské výšce, ale jehForerunner 205o hlavní výhoda spo?ívá v záznamu trasy do mapy. 

Údaje z p?ístroje lze do sytosti analyzovat bu? p?ímo na displeji anebo v po?íta?i. Pot?šující je, že balení obsahuje všechny nutné sou?ásti pro komunikaci s PC. K recenzi jsme obdrželi model 205 s anglickým menu a model 305 s ?eským menu. Druhý model se od dv?st?p?tky liší rozší?ením o kódovaný sníma? tepové frekvence a možností dokoupení sníma?e kadence šlapání pro cyklisty. 

První dojmy

Celé balení p?sobilo velmi zajímav?, zaujala hlavn? p?iložená mini-vidli?ka k vým?n? pásku. V balení je totiž p?iložen ješt? jeden pásek pro sportovce s mohutn?jším záp?stím. Po celou dobu testu sed?l p?ístroj výborn? na ruce.

Forerunner 205

Balení krom? samotného p?ístroje, mini-vidli?ky a pásku na vým?nu obsahuje CD s programem, manuál, kolébku k nabíjení a p?enosu dat, kabel USB a sí?ovou nabíje?ku. V p?ístroji je nabíjecí Li-on baterie, která podle sd?lení výrobce vydrží na 10 hodin provozu p?ístroje. K jejímu nabíjení p?es kolébku lze využít nejen p?iloženou nabíje?ku, ale baterie se dobíjí i p?i p?ipojení k po?íta?i kabelem USB. 

Instalace programu Training center z CD je sice v angli?tin?, ale se znalostí n?kolika základních výraz? velmi jednoduchá. Za nevýhodu lze považovat to, že pokud p?i instalaci zvolíte volbu complet, instala?ní software se neptá na místo, kam jej chcete nainstalovat. Nainstaluje se sám n?kam do útrob po?íta?e. 

Základní funkce

Pokud zapnete p?ístroj bez p?edchozích zkušeností se systémem GPS, m?žete být udiveni, že se nic ned?je. Dlouho jen ?ekáte, než zmizí z p?ístroje text: „Loading Satellites“. P?íjima? GPS obecn? nefunguje ve vysokých budovách, v úzkých ulicích a pod korunami strom?. Naopak vás mile p?ekvapí, že za?ízení funguje jak v autobuse, tak v tramvaji, a m?žete proto v p?ípad? nouze i poradit ?idi?i správný sm?r. 

Zachycení signálu po zapnutí p?ístroje trvá od pár vte?in až po n?kolik desítek vte?in. To platí nejen p?i zapnutí na stejném míst?, kde byl Forerunner vypnut, ale na míst? vzdáleném více jak 200 km od posledního vypnutí. 

Jakmile je signál zachycen, sta?í stisknout tla?ítko „start/stop“ a m?žete se rozeb?hnout. Na displeji lze nastavit, co na n?m chcete vid?t. Nabídka je vskutku bohatá. Od aktuálního ?asu, p?es ?as celého b?hu, aktuálního kola, ub?hnuté vzdálenosti celkové i v aktuálním kole, rychlost v min/km aktuální a pr?m?rnou, nadmo?skou výšku, chybu p?esnosti m??ení, až po azimut. 

Po p?epnutí jedním tla?ítkem je k dispozici mapa prob?hlé trasy, kterou lze na displeji po krocích zv?tšit i zmenšit. Mapa je v p?ístroji však pouze symbolická. Uvidíte jen k?ivku vašeho b?hu a p?ípadné body, které jste si ozna?ili. Máte sice p?ehled, kudy se vrátit na start, ale jak blízko, respektive daleko, jste od civilizace, se bez papírové mapy nedozvíte. 

Rozší?ené funkce

Navigace

Máte k dispozici jednoduchou navigaci. Na výb?r je navigace k zadanému bodu (bod?m) nebo zp?t na místo startu b?hu. Navigaci ve smyslu „b?ž rovn? a za 200 metr? uhni doprava“ p?ístroj nemá. Ukazuje jen p?ímý sm?r k zadanému bodu. Tyto body lze zadat ru?n?, nebo vložit je p?ímo jako pozici, na které se zrovna nacházíte. 

Trénink

Hlavní devizou p?ístroje je zp?sob ?ízení trénink?. K dispozici jsou funkce pro jeden neopakující se b?h (možno s virtuálním partnerem), dále intervalové tréninky s nastavením vzdálenost b?hu/?as odpo?inku, vzdálenost/vzdá­lenost, ?as/?as, ?as/vzdálenost. Navíc jsou p?ipraveny programy jako nap?. fartlek, které lze navíc editovat a p?idávat nejen p?ímo v p?ístroji, ale i v p?iloženém software. 

Okruh

V?tšina b?há své tréninkové dávky na n?kolika vyty?ených okruzích. Garmin Forerunner 205/305 umož?uje nejen záznam takového okruhu, ale pomocí této funkce umožní sledovat, jak b?žíte sv?j okruh oproti zaznamenanému etalonu. A pokud budete lepší, nic nebrání tomu nahradit starý etalon novým, a tak se sami motivovat k dalšímu zlepšování své výkonnosti. 

Virtuální partner

Virtuální partner je figurka na displeji p?ístroji, která se vám v horším p?ípad? vzdaluje (až úpln? z p?ístroje vyb?hne), anebo b?ží za vámi. Letmým pohledem podle barvy pozadí poznáte, zda máte p?idat, nebo máte rezervu.

Jiné zobrazení partnera ve form? te?ky ve výškovém profilu trati ukazuje fotografie v záhlaví recenze.

Virtuální partner funguje v režimech jeden (rychlý) b?h a okruh. Pob?žíte-li však v režimu s virtuálním partnerem hustým lesem, m?že se stát, že p?i ztrát? signálu zabloudí i virtuální partner. Poté, co dojde k obnov? – zachycení signálu, bude váš virtuální partner klidn? už o 100 metr? jinde, p?estože jste doposud b?želi spolu. 

Kola

Jednotlivé funkce p?ístroje jsou citliv? uzp?sobeny pot?ebám b?žc?. Výhoda GPS se naplno projeví, pokud si nastavíte automatické m??ení kol. Každý pr?b?h stejným místem simuluje stisk klávesy Lap. Nemusíte tak nap?íklad p?i hodinovce na dráze nebo okruhovém ultramaratónu p?emýšlet, zda jste kolo odmá?kli ?i nikoliv. 

Spojení s PC

Software Garmin Training Center dodaný na CD není p?íliš vyda?ený na analyzování zaznamenaných dat, nicmén? umož?uje je uložit do souboru typu „HST“, který lze dále zpracovat v kvalitn?jších programech. Originální software umí zobrazit syrová data v grafu v?etn? kolísání nep?esnosti. Výsledekem spíše p?ipomíná záznam srde?ní arytmie než výškový profil trasy. 

zelená k?ivka - výškový profil, modrá k?ivka - rychlost min/km

Nep?ehledná a symbolická mapa vám sotva p?ipomene nejzajímav?jší místa, kudy jste prob?hli. 

mapka b?hu Vyso?inou z originálního software

Tabulka sestavená z neupravených dat vás také pobaví. Zatímco pr?m?rná rychlost b?hu se vám bude zdát v po?ádku, u maximální se m?žete setkat s výkonem lepším, než má sv?tová špi?ka. 

P?estože není originální software p?íliš vhodný na analyzování dat, má schopnosti, které oceníte p?i tvorb? vlastního tréninku. Umožní jednoduše si p?ipravit trénink a potom jej nahrát do p?ístroje. M?žete si tak p?ipravit trénink i n?kolik dn? dop?edu. 

Rovn?ž oceníte sdílení tras s jinými uživateli. M?žete do svého p?ístroje nahrát trasu, kterou prob?hl kamarád, a pak si zasout?žit, zda ji zvládnete rychleji. 

Co se tý?e ostatního software pro analýzu nab?haných kilometr?, jist? zaujme internetová aplikace MotionBased.com, na kterou odkazuje letá?ek p?iložený v balení. Bohužel základní p?ístup do systému je omezen nahráním max. 1 MB dat, což odpovídá sotva pár kilometr?m. 

Nezbývá tedy, než hledat jinde. Jednoduchý, p?ehledný, ale zárove? výkonný je SportTraks. Nejenže ub?hlou trasu p?evede do satelitní mapy, ale výškový profil trasy a další p?ehledy už dávají smysl. Vytvo?ené grafy a mapu umí bez problém? exportovat do formátu JPG.

profil odpovídající realit? ze software SportTracks

 

stejná mapka b?hu Vyso?inou

Výdrž

P?ístroj byl vyzkoušen na zá?ijovém b?hu kolem republiky. Protože byl p?ístroj p?i delších pauzách vypínán, vydržel m??it celý den od 7:20 do 20:30. Ke konci sice hlásil slabé baterie, ale podle zkušenosti s modelem 305 zbývají od první výzvy k dobití ješt? zhruba dv? hodiny provozu. S údajem výrobce o výdrži 10 hodin se lze tedy ztotožnit. 

Podsvícení

Technická dokonalost nastavení této zdánlivé mali?kosti pot?ší. M?žete si vybrat, zda podsvícení bude trvat stále, 15 vt., 30 vt., 1 nebo 2 minuty. Sv?tlo lze samoz?ejm? jednoduše vypnout opakovaným stiskem tla?ítka. 

P?esnost

Okamžitá p?esnost zam??ení polohy je slabinou systému. Odchylka se m?že pohybovat až do 12 metr?, a to i v p?ípad?, že stojíte v klidu na jednom míst?. 

Na druhou stranu certifikovaný Kladenský maratón Forerunner zm??il na 42,4 km, což v absolutním vyjád?ení d?lá stále akceptovatelnou chybu 0,5 %. I další m??ení prokázala, že zatímco okamžitou rychlost je nutné brát s rezervou, na ub?hnutou vzdálenost a pr?m?rný ?as se lze spolehnout. 

 

záznam z maratónu v Kladn?

U kóty 710 metr? nad mo?em Forerunner 205 nam??il 713 metr?/n.m. a ukázal p?esnost (maximální odchylku) 7 metr?. 

Záv?r

P?ístroj je p?ímo nabit funkcemi, které obohatí vaší p?ípravu. Za p?im??enou cenu získáte osobního trenéra, kterého se vám sotva poda?í obelhat. 

Petr Syblík

Garmin Forerunner 205/305 zap?j?ila k testování firma GPSCENTRUM


Blíže o výrobku na stránkách výrobce v?etn? video ukázky.