Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh za tmy zpříjemní čelovka

behej.com | 14.12.2006 | přečteno: 38372×

Každým dnem nám noc ukrajuje stále více a více denního světla a zkracuje čas, po který se dá běh provozovat bez obtíží. Vyběhnout před nebo po práci pro většinu běžců znamená běžet za tmy, protože ne vždy je možnost běhat v osvětleném par­ku.

Po?así je stále velmi p?íznivé a byla by škoda neb?hat jen kv?li tomu, že není vid?t na cestu. Repliku o tom, že neexistuje špatné po?así, ale jen nevhodné oble?ení, bychom mohli zm?nit na: „Neexistují špatné podmínky, jen nedostate?né vybavení.“ Jak tedy dostate?n? osv?tlit b?žeckou stopu?

?ešení je velmi jednoduché a díky konkurenci cenov? dosažitelné všem. P?enosná svítilna upevn?ná na hlav?, pro kterou se vžil název „?elovka“, osv?tlí cestu alespo? tak, abyste nep?ehlédli vysypanou popelnici. S t?mi kvalitn?jšími se m?žete vydat i do terénu. 

Na trhu narazíte na n?kolik technologií, p?i?emž platí pravidlo, že ?ím lepší technologie, tím vyšší cena. Nejlevn?jším typem je ?elovka s oby?ejnou žárovkou a lampy s „oby?ejnými diodami“. Další skupinou jsou ?elovky s vysoce-svítivými diodami. M?žete si také vybrat z ?elovek obsahující kombinaci žárovky nebo halogenu a diod. Z?ejm? nejvysp?lejší technologií jsou svítilny využívající jako zdroje sv?tla jedinou vysoce výkonnou LED diodu s výkonem 1–3 W (Luxeon), které kombinují vysoký výkon a dlouhou výdrž. Jejich svítivost je na úrovni xenonové žárovky (desítky metr?) a výdrž baterií je v porovnání s xenonem n?kolikanásobn? delší. 

Svítilny s oby?ejnými diodami nebo žárovkou se pohybují v cenách kolem 200 K?. ?elovky s vysoce-svítivými diodami stojí od 600 do 1000 K?, kombinované svítilny a lampy s xenonovou žárovkou stojí mezi 1000 – 2000 K? a top modely stojí p?es 2000 i 3000 K?. 

Hlavním požadavkem na výb?r ?elovky pro b?žce bude svítivost a výdrž. Pro b?haní v parku bude bohat? sta?it ?elovka do 600 K?, která vydrží dostate?n? svítit i více než 100 hodin (LED technologie). P?i výb?ru svítilny do terénu se vyplatí si p?iplatit. Budete preferovat kvalitní kužel sv?tla. M?žete si vybrat z typ? s xenonovou žárovkou (výdrž podle modelu do 8 hodin, cena kolem 1000 K?), z kombinací žárovky s LED diodami pro nouzové svícení (do 1500 K?, ale i 3000 K?) a z ?elovek s diodou Luxeon (2000 – 2700 K?).

Nemén? d?ležitým faktorem p?i výb?ru ?elovky je její upínací systém. Zatímco podstatným hlediskem je ší?e upínacího pásku, druhý jistící popruh p?es temeno hlavy nehraje pro b?žce velkou roli. 

Kladli jsme si otázku, zda cenový rozdíl mezi nejjednodušší a top technologií je obhajitelný a zda se vyplatí investovat do baterky na hlavu i 3000 korun. Tak jako každá koup? si ob? kategorie najdou své zákazníky a mají svá pro i proti. 

Testovali jsme ?ty?i výrobky. M?li jsme k dispozici Energizer Headlight, Princeton Tec Aurora, Silva L4 a Silva L1. Všechny modely byly nakláp?cí ve vertikálním sm?ru a šel tak regulovat úhel dopadu sv?tla. 

Energizer v prodejní cen? 600 K? je osazen t?emi LEDkami vedle sebe, dv?mi jasn? bílými a jednou ?ervenou, které se p?epínají posuvným p?epína?em. Velmi ?asto se stalo, že se nám poda?ilo místo bílého sv?tla zapnout ?ervené. Svítilna je napájena t?emi bateriemi AAA. 

Výrobcem uvád?ná hodnota 50 hodin provozu souhlasí. Co však nesouhlasí a vyvolalo úsm?v na tvá?i, byl uvád?ný dosah až 65 metr?. Tato ?elovka pat?ila v našem porovnání k nejslabším a její použitelný dosvit se pohyboval v ?ádu metr?. Velkým nedostatkem je úzký pásek, který m?l za následek „skákání“ svítilny na hlav?. 

Model Silva L4 v cen? kolem 700 K? švédského výrobce má rovn?ž diody umíst?né vedle sebe. T?i bílé a jednu ?ervenou. Silva L4Napájení t?emi bateriemi typu AAA zajistí p?i nejnižší intenzit? až 150 hodin provozu. Silva L4 disponuje p?ti režimy, které se postupn? p?epínají tla?ítkem: ?ervené nep?erušované sv?tlo nízké intenzity, bílé nep?erušované sv?tlo nízké, st?ední a vysoké intenzity a blikání s vysokým jasem. 

Výrobcem uvád?ný sv?telný dosah 20 metr? není vypovídající o použitelnosti pro b?h. ?elovka osv?tlí cestu do p?ti metr? p?ed vámi, ceduli ve vzdálenosti 20 metr? však nep?e?tete. Upínací pásek o šírce 24 mm zajistil dostate?nou stabilitu svítilny na hlav?. ?elovka je použitelná nejen do parku, ale s opatrností i na známou nezpevn?nou cestu. 

Priceton Tec AutoraAmerický výrobek Princeton Tec Aurora za 900 K? má podobné parametry jako švédská Silva. Nedisponuje sice ?ervenou diodou, ale její rozmíst?ní t?í diod do trojúhelníku poskytuje lepší sv?tlo než Silva L4. Paprsek není tak rozptýlen a barva sv?tla má blíž k halogenové žárovce. Upínací pásek má ší?ku rovn?ž dostate?ných 24 mm a i zapínání je stejné, jen s menší prodlevou. 

Top model mezi ?elovkami zastoupila v našem malém srovnávacím testu švédská Silva, model L1. Je opat?ena jedinou 3W LED diodou Luxeon. Se ?ty?mi tužkovými bateriemi (typ AA) poskytuje i p?i nejnižší intenzit? více sv?tla, než výše uvedené svítilny. Baterie jsou umíst?ny ve dvou samostatných pouzdrech spojených s vlastní lampou kabelem. Docela jsem se v?tší hmotnosti sady baterií na hlav? obával, ale díky rovnom?rnému rozložení sedí pásek velmi dob?e. Pásek je navíc oproti modelu L4 pogumován. Ani po sedmi hodinách nep?etržitého no?ního b?hu se neprojevil n?jaký nep?íjemný pocit pramenící z p?ítomnosti t?žší lampy na hlav?. 

Silva L1Velkým plusem ?elovky byl dodaný b?žecký pásek a pouzdro na ?ty?i mono?lánky p?ipevnitelné k pasu. Výdrž svícení se díky siln?jšímu zdroji ztrojnásobí a hmotnost baterií na boku je neznatelná. Výrobcem uvád?ná výdrž p?i ultra jasném osvitu 2 a ¼ hodiny byla p?ekro?ena. Elektronika umíst?ná v t?le lampy p?epnula ultra jasný režim na jasný až po 3 hodinách a 20 minutách. Teprve po dalších 22ti hodinách nep?etržitého svícení klesla úrove? osvitu na rove? modelu nejvyšší intenzity L4. Tím byla p?ekro?ena i maximální výdrž uvád?ná výrobcem: 24 hodin. 

?elovka Silva L1 pohodln? osvítila v ultra jasném režimu cestu v lese pro dv? dvojice b?žc?. Je to svítilna, se kterou se proto bez obav m?žete vydat i do terénu. S kuželem sv?tla byly dob?e ?itelné nejen n?kolik desítek metr? vzdálené cedule (výrobce na balení uvádí 63 metr?) ale byl dob?e vid?t i profil b?žecké trat?. Barva sv?tla je velmi p?irozená a má blíže k normální žárovce než halogenu. 

To, že Silva L1 je velmi kvalitní svítilnou, nevyplývá jen z našich subjektivních vjem?, ale i z podrobn?jšího srovnávacího testu konkuren?ních výrobk?. Rozhodnutí, zda se vyplatí investovat n?kolikanásobek do kvalitního osv?tlení necháme na vás. Já se budu se Silvou t?žko lou?it…

Petr Syblík 
Výrobky Silva zap?j?ila firma Vavrys CZ s.r.o.