Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Koloběh: Zábava? Recese? Sport! (1.)

behej.com | 28.03.2007 | přečteno: 14185×

Jízda na koloběžce, neboli koloběh, má mnoho společného s běháním. V seriálu Jardy Koloběžky se v první části dozvíte, jak tento sport vznikl a co s jeho provozováním souvisí. Dalším tématem je závodění, rekordy a limity a nakonec technika jízdy.

Už samo ozna?ení „kolob?h“ prozrazuje, že se jedná o spojení dvou r?zných zp?sob? pohybu nebo chcete-li, dvou druh? sportu. V?tšina lidí takovou nap?l jízdu – nap?l ch?zi, ?adí do kategorie recesistických zábav. 

Ovšem ten, kdo za?ne kolob?žku používat pravideln?, velmi brzy pozná, že kolob?h je sport se vším všudy, co ke sportu pat?í a že dokáže dát t?lu p?kn? zabrat. P?itom jeho velkou p?edností je, že rozhýbe nejen nohy, ale do pohybu se zapojí „celý ?lov?k“. 

K ježd?ní pot?ebujete p?edevším kolob?žku. P?iznám se, že takové ty pr?avé hliníkové kolob?žky ani moc jako kolob?žky ozna?ovat nechci, p?estože si je ?ada z vás vybaví v mysli jako první. Jediné, v ?em vidím jejich prosp?šnost, je to, že v dob?, kdy zaplavily obchody a kdekdo takovou skládací kolob?žku m?l, pomohly tomu, že se ježd?ní na kolob?žce stalo aspo? trochu mén? neobvyklou ?inností. 

Pro vážn?jší ježd?ní je ovšem zapot?ebí kolob?žka, která bere v úvahu fyziologii t?la jezdce a která umožní zaujmout optimální polohu p?i jízd?. Nezáleží p?itom ani tak na velikosti kol, i když pro hrubé rozlišení typu kolob?žky je ur?ení velikosti kol prvo?adé, ale záleží hlavn? na parametrech, které ur?í pozici rukou v??i noze na stupátku. 

detail kolob?žky na startu ?asovkyPro sebe mám vyzkoušen rozm?r, který je dán jako vzdálenost svislého pr?m?tu rukojetí ?idítek do roviny stupátka od pozice zarážky pro patu na stupátku. (Jednoduše ?e?eno: vdálenost paty nohy od ?idítek, ale m??eno vodorovn?.) Vyhovuje mi rozmezí 48–50 cm. Další d?ležitá míra je výška stupátka nad zemí. Závodní kolob?žky mívají tuto výšku už od 30–35 mm (bráno jako sv?tlost, výška vlastního stupátka je v?tší o konstrukci rámu kolob?žky). 

Výška ?idítek bývá taková, aby se p?i nalehnutí hrudníkem na p?edstavec dostal trup do vodorovné polohy p?i natažených nohách. Toto jsou nejd?ležit?jší parametry, které musí jezdci „sed?t“. V jiném p?ípad? se kolob?žec potýká s problémy, jako nap?. bolení zad, ky?elních kloub? atp. a kolikrát ani nep?ijde na p?vod potíží, dokud metodou pokus? nenajde odpovídající nastavení kolob?žky. 

Mezi lidmi lze najít mnohdy unikátní typy stroj?, lišící se konstrukcí, materiálem i velikostí kol. B?žn? se používají kolob?žky s koly o velikosti od 8 do 27". Trend konstrukcí udávají závodní typy. Na závodech se nej?ast?ji setkáte s „velkými kolob?žkami“, které se v posledních letech ukázaly jako nejúsp?šn?jší. 

Ty mají rozdílná kola – 27" vep?edu a 20 nebo 16" vzadu. ?asto se setkáte i se staršími typy osmipalcových kolob?žek. P?ed lety se jezdila pouze tato kategorie. Krom? kolob?žky pot?ebujete ješt? vhodné boty a oble?ení. 

Oble?ení m?že být kombinací vybavení pro b?h a pro cyklistiku. Onou kombinací mám na mysli to, že z cyklistických kalhot vypá?u vyztužení sedu. Na kolob?žce toho opravdu moc nenasedíte. Cyklistický dres a rukavice vyhovují i pro jízdu na kolob?žce tak, jak jsou. 

Rozhodn? se doporu?uje používat cyklistickou p?ílbu. P?i závodech je samoz?ejm? povinná, doporu?uji ji i na b?žné vyjíž?ky. Pády z kolob?žky nejsou výjimkou. Je chybou si myslet, že se z jedoucí kolob?žky dá kdykoliv pohodln? sesko?it. 

Protože „motorem“ kolob?žky jsou vlastní nohy, je pot?eba mít lehké sportovní boty. Není nutné kupovat drahou b?žeckou obuv s kvalitním odpružením. Ne­využije se totiž kvalitní ?ásti podrážky pod patou, protože odraz vychází pouze ze špi?ky nohy. 

Jakékoliv vyvýšení boty v patní ?ásti je spíše na škodu, protože zbyte?n? zvýší pozici nohy, která je momentáln? na stupátku. Jelikož odrazová noha musí dosáhnout na zem, je noha na stupátku nucena opakovat mírné d?epy pro vyrovnání výškového rozdílu. A ?ím hlubší d?epy, tím v?tší d?ina. Pro nezasv?ceného zní trochu paradoxn?, když ?eknu, že leckdy víc namáhaná je práv? ta stojící noha. 

O zp?sobu a frekvenci st?ídání nohou si povíme p?íšt?. Kv?li zna?nému namáhání podrážek bot se n?kterým jezdc?m osv?d?ilo používat horolezecké leza?ky. Takové boty používali n?kte?í finští závodníci, kte?í k nám p?ijížd?jí na závody a ?asto vysbírávají medailová místa. 

Ve Finsku má kolob?h hluboké ko?eny. Ty vycházejí z tradi?ního zp?sobu dopravy po zasn?ženém severu na saních tažených psím sp?ežením. Musher na saních pomáhá p?i jízd? odpichováním, které se velmi podobá odrážení na kolob?žce. 

V ?echách se nejstarší pravidelný závod jel už p?ed 23 lety. Kolob?h se sice stále drží na pokraji zájmu v?tšiny lidí, ale vždy si své p?íznivce našel. V d?ív?jších letech bývaly kolob?žky b?žnou letní variantou tréninku závodník? v b?hu na lyžích. Nedávno jsem v televizním šotu zahlédl, že kolob?h zahrnula do své p?ípravy ?eská reprezentace skokan? o ty?i. 

Pravda, pro své specifické pot?eby si kolob?žku upravili a na rozdíl od b?žné konstrukce mají extrémn? vysoko – až nad hlavu posazená ?idítka. Mimo podobné skupiny jsou u nás i lidé, kte?í kolob?hu propadli a každoro?n? se scházívají p?i sérii závod? ?eské rollo ligy. 

P?íšt? n?co o závodech a o tom, kam až se dá s kolob?žkou dojet. 

S kolob?žká?ským pozdravem … 3,4 trhni si nohou 

Jarda Kolob?žka