Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Nike+iPod - Trénink ve třech dimenzích (I.)

behej.com | 17.05.2007 | přečteno: 39993×

Nike a Apple, dvě silné marketingové značky. Co mají společného a co má výsledek jejich partnerství společného s během? Tři týdny jsme testovali jejich společnou hračku se jménem Nike+iPod a nyní vám ve třech dílech přineseme poznatky a hodnocení.

Výrobce sportovních pot?eb Nike a firma Apple, p?sobící v oblasti výpo?etní techniky, spojily své síly a výsledkem tohoto spojení je souprava Nike+. Sv?tlo sv?ta spat?ila v lét? roku 2006, v sou?asné dob? dochází k uvedení na ?eský trh.

Jak vyznívá z propaga?ních materiál?, zážitek z b?hu dostává s Nike+ nové dimenze. Zda tomu tak opravdu je, na to jsme se zam??ili v pr?b?hu našeho testu, jehož výsledky p?inášíme ve t?ech ?ástech. Dnes p?edstavíme možnosti a funkce Nike+, ve druhé a t?etí ?ásti se s vámi pod?líme o výsledky našeho testu.

Soupravu tvo?í b?žecké boty Nike+, ?idlo, iPod Apple (v podstat? mp3 p?ehráva? s rozší?enou funkcí), sluchátka a p?ijíma?. Chcete-li využívat všech možností Nike+, pot?ebujete ješt? po?íta? s p?ipojením k Internetu.

Jaké jsou již zmín?né dimenze soupravy Nike+? Prvním rozm?rem je samotný b?h v botách nové kolekce.  

P?idáte-li k nim iPod Apple a sluchátka, dostáváte se do další dimenze. P?i b?hu si vychutnáváte poslech oblíbené hudby. Dosud vše funguje jako b?hání s jakýmkoli mp3 p?ehráva?em.

Do další dimenze dostanete sv?j b?h tehdy, kdy do p?ipraveného pouzdra pod stélkou levé boty vložíte ?idlo a k iPodu Apple p?ipojíte p?ijíma?. V nabídce menu pak vyberete typ tréninku, bu? s otev?eným koncem, s cílovou dobou b?hu, cílovou vzdáleností (lze nastavit jakákoli), nebo po?tem spálených kalorií. Stisknete st?edové tla?ítko a trénink za?íná.

Na displeji se zobrazuje ub?hnutá vzdálenost, tempo na kilometr a ?as b?hu, po?et spálených kalorií. Máte-li iPod v kapse, nahmatáte st?edové tla?ítko a krátce jej stisknete, ženský ?i mužský hlas (je možné volit v menu) vám sd?lí aktuální informace o tréninku.

Dochází vám síly? V menu je možné nastavit funkci Power Song. To je oblíbená píse?, která se spustí p?i delším stisku st?edového tla?ítka a dodá energii pro zbytek b?hu ?i finiš p?i závod?. Nažhavila vás hudba natolik, že jste dosáhli osobního rekordu v b?hu na 5 ?i 10 kilometr??

Po skon?ení takového b?hu se ozve ve sluchátkách hlas Lance Armstronga ?i Pauly Radcliffe (také možno vybrat v menu) se slovy: „Hi! This is Paula Radcliffe. Congratulations. You’ve just recorded your best time for 5 kilometres.“ (Ahoj. Tady Paula Radcliffe. Blahop?eji. Práv? jsi dosáhl(a) svého nejlepšího ?asu na 5 kilometr?.). Asi tak vypadá trénink s Nike+.

Chcete-li oblíbenou hudbu poslouchat již p?i prvním tréninku, je nutné p?ed ním nainstalovat aplikaci itunes. Instalace je zdarma a vyžaduje registraci uživatele. Slouží pro správu hudebních nahrávek, tzv. playlistu a pro synchronizaci údaj? na iPodu (p?evád?ní záznam? o tréninku) s webovými stránkami www.nikeplus.com.

K p?evedení údaj? dojde po každém p?ipojení iPodu k po?íta?i pomocí kabelu s USB rozhraním. Kabel je sou?ástí soupravy. Na webových stránkách www.nikeplus.com se po p?ihlášení ( Log in = e-mailová adresa + heslo) automaticky na?te váš poslední b?h a zobrazí se ve form? grafu. Ve form? sloupc? obsahujících ?adu údaj? si m?žete zobrazit p?ehled všech trénink? („My runs“).

Po kliknutí na p?íslušný sloupec se rozbalí graf vašeho b?hu s body ozna?ujícími jednotlivé kilometry, tempo na jednotlivých kilometrech, místo, kde jste spustili Power Song nebo stiskli st?edové tla?ítko pro získání aktuální informace o b?hu. 

Odtud se také m?žete p?ihlásit do b?žeckého fóra a vyzvat ke spole?nému závodu b?žce z opa?ného konce sv?ta („Challenges“). M?žete si vytvá?et mapy svých b?žeckých tras, popisovat je, aplikace bude sledovat vaše b?žecké pokroky na t?chto trasách („Map It“).

V ?ásti „Community – Leaderboard“ m?žete sledovat, který Nike+ b?žec dosáhl nejlepšího ?asu na 5, 10 kilometr? a kdo ub?hl nejvíce kilometr?. Údaje m?žete filtrovat podle v?kových kategorií ?i zemí. I vy m?žete být sou?ástí tohoto TOP 10, pokud zvolíte možnost zve?ejn?ní svých trénink?.

M?žete stanovovat také své vlastní cíle („Goals“), nap?íklad to, že za m?síc ub?hnete 5 b?h? tempem 4:30 na kilometr. Aplikace pak sleduje váš pokrok a p?ipomíná, kolik dní máte do spln?ní cíle, spl?ujete-li, nebo zaostáváte.

Možností, které skýtá souprava Nike+, je mnoho. Je všechno opravdu tak úžasné? Narazili jsme b?hem testu na n?jaká úskalí a nedostatky? ?t?te druhou ?ást naší recenze, která vychází za týden. P?e?tete si, co nadchlo ?i naopak rozladilo t?i ?leny týmu behej.com p?i testování soupravy Nike+.

pokra?ování za týden