Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

RECENZE: Nike+. Opravdu jen plus? (II.)

behej.com | 24.05.2007 | přečteno: 42079×

V předešlé části recenze jsme představili soupravu Nike+. Dnes přicházíme s prvními výsledky testu, který prováděli zkušení vytrvalci s různým stupněm záliby v technice. K dispozici byly dva typy bot Nike+: Airzoom Vomero+ 2 a Nike Air Equalon+.

B?hem testu jsme se soupravou Nike+ nab?hali celkem 261 kilometr?. Test probíhal po dobu t?í týdn? v období druhé poloviny dubna a po?átku kv?tna. V tuto dobu panovalo nezvykle teplé a suché po?así, a tak jsme nem?li možnost vyzkoušet funk?nost p?i b?hu v dešti.

Pro hodnocení jsme použili školní stupnici 1 – 5. Každý z recenzent? ud?lil známku jednotlivým složkám soupravy, pr?m?rem jsme pak získali známku celkovou.

Boty 

Airzoom Vomero+ 2: Výrobce udává, že boty jsou ur?eny pro b?žce vyšší hmotnosti nebo b?žce s vysokým po?tem nab?haných kilometr?. Bota perfektn? tlumí, zpev?uje nohu p?edevším v patní ?ásti a šet?í tak namáhané klouby a vazy. I odraz je velmi dobrý.

V p?ednB?žecké boty Nike Air Equalon+í ?ásti poskytuje dostatek prostoru pro prsty. Odv?trání vnit?ního prostoru je velmi dobré. P?estože jde o tréninkovou botu, dob?e posloužila i p?i závod?.

Bota je ur?ena k b?hu na silnici a zpevn?ném povrchu.

Nike Air Equalon+ (viz foto): Boty p?ed?ily naše o?ekávání. Prost? nás nadchly. Velmi dob?e tlumí, poskytují komfort pro nohu a výbornou stabilitu. P?estože nejde o krosovou obuv, bota držela stabilitu i na kluzkých površích (št?rk a lesní p?da). Noha v bot? sedí jist?, p?i odrazu drží sm?r a šet?í kotníky. Pro krátkou dobu testu neposuzujeme životnost bot.

Známka pro boty Nike+: 1

Sluchátka

K souprav? byla k dispozici sluchátka typu „špunt“. Intenzita zvuku je velmi dobrá ve vnit?ním i venkovním prost?edí. Kvalita zvuku je pro daný ú?el posta?ující. Ekvalizér rozpoznateln? rozlišuje výšky a hloubky a dokáže ze sluchátek dostat maximum. Ta n?kdy p?i b?hu vypadávala z uší, vše vy?ešily až molitanové návleky použité z jiných sluchátek. I tak však b?žec ob?as poci?oval tahání p?ívodních kabel?. Kdyby i sluchátka byla bezdrátová, bylo by to vynikající.

Známka pro sluchátka: 2

Nike+ iPod

Nabídka funkcí iPodu je široká. Krom? funkce klasického hudebního p?ehráva?e nabízí iPod možnost získávat p?i b?hu do sluchátek informace o probíhajícím tréninku. Skv?lé je získání aktuální informace jediným krátkým stisknutím st?edového tla?ítka. 

Líbila se nám pochvala od Lance Armstronga ?i Pauly Radcliffe v p?ípad?, kdy jsme p?ekonali sv?j osobní rekord, stejn? tak jako možnost spustit oblíbenou „Power Song“ v p?ípad?, kdy pot?ebujete dodat energii.

Ovládání iPodu m?že zpo?átku ?init problémy. Ovládací tla?ítko reaguje na dotyk podobn? jako tomu bývá u notebook? a listování stránkou nahoru a dol? se d?je pohybem prstu po ?i proti sm?ru hodinových ru?i?ek. Zvykli jsme si ale rychle. Pozor je t?eba dávat na tla?ítko „Hold“ na horní hran? iPodu, jímž se dá iPod zamknout proti samovolné zm?n? nastavených funkcí p?i b?hu. To je sice dobrá v?c, ale pokud jej zapomenete po dob?hu odemknout, iPod nereaguje na stisk tla?ítka pro ukon?ení m??ení, ?as je m??en dál a výsledné hodnoty tréninku tak mohou být zkreslené. Než na to p?ijdete, m?že to trvat t?eba minutu.

V menu lze nastavit jako ovládací jazyk ?eštinu. Prodeji na ?eském trhu by ur?it? slušelo, kdyby i hlas komunikující s b?žcem byl ?eský. Ne každý b?žec ovládá angli?tinu. iPod s p?ipojenými sluchátkyZrovna tak manuál k ovládání nebyl v ?eštin?. To by mohlo b?žce, kte?í neovládající n?který ze sv?tových jazyk?, odradit.

Baterie má slušnou výdrž. Dobití se d?je p?i každém p?ipojení iPodu k po?íta?i p?es USB rozhraní. Problém, jak nabít baterku, nastává v p?ípad?, kdy se rozhodnete vzít iPod na cesty a b?hat v místech, kde nemáte p?ístup k po?íta?i. Je možné dokoupit nabíje?ku s USB rozhraním, myslíme ale, že by m?la být sou?ástí základní soupravy.

Pro ú?ely tréninku je nejd?ležit?jším ukazatelem m??ení délky b?hu. P?ijíma? dostává z ?idla v bot? informace o ?ase, po který je noha v kontaktu se zemí. Výrobce uvádí, že po kalibraci dosahuje p?esnost m??ení délky b?hu až 99% a výsledek ovliv?uje povrch, p?evýšení ?i styl b?hu.

Potvrdilo se nám, že i po kalibraci byla iPodem nam??ená vzdálenost hodn? ovlivn?na zm?nou stylu b?hu zp?sobenou únavou, delším krokem p?i závod? nebo tím, zda b?žíte do kopce ?i z kopce (p?i 50kilometrovém b?hu p?i závod? ?inil rozdíl 2 km, p?i dalším 15 km závod? 230 metr?, na 400metrovém úseku se sklonem 8% nam??il zkalibrovaný iPod 430 metr? p?i b?hu do kopce, p?i b?hu dol? 390 metr?).

?ísl?m uvád?ným výrobcem jsme se ale p?i kratších b?zích velmi p?iblížili a p?i závodech jsme dosahovali p?esn?jších hodnot, než tomu bylo u krokom?r? našich soupe??.

V ur?itých místech jsme z blíže nezjišt?ných p?í?in zaznamenali rušení signálu probíhajícího mezi ?idlem a p?ijíma?em.

Další hodnotou podstatnou pro sledování tréninku je m??ení tepové frekvence. Tuto funkci iPod nenabízí.

Problémem z ergonomického hlediska bylo umíst?ní iPodu p?i b?hu. Firma Nike sice vyrábí pouzdro pro upevn?ní k paži ?i b?žecké oble?ení (trika, šortky a bundy) s pr?vlaky pro kabel sluchátek a kapsi?kami šitými na míru iPodu, vše však vyžaduje další investice.

Známka pro Nike+ iPod: 2–

V poslední ?ásti recenze se zam??íme na softwarový program itunes pro správu hudby a na možnosti webových stránek www.nikeplus.com k ukládání tréninkových hodnot. Shrneme naše hodnocení, ud?líme celkovou známku a p?ijdeme i s dalším +.

pokra?ování za týden