Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Craft Pro Zero Extreme - běh s ionty stříbra

Radek Leszczynski | 08.11.2007 | přečteno: 26974×

Podzim nás nutí znovu popřemýšlet o tom, co si na sebe při sportu, a hlavně při běhu v nepříliš příznivých klimatických podmínkách obléci. Zvláště pak běžci, kteří chtějí i dobře vypadat. Každým rokem přichází na trh s funkčním oblečením mnoho nových materiálů a jejich kombinací. Testovali jsme tentokrát funkční trika Craft Pro Zero Extreme.

Nový materiál má být svým složením jednou z nejv?tších inovací ve vývoji prádla pro sport v posledních letech. Jak uvádí výrobce, šestikanálové vlákno „CoolMax Extreme Hexachannel“ na vnit?ní stran? pleteniny má zajiš?ovat maximální odvod potu a p?ebyte?ného tepla p?i intenzivním sportovním výkonu. Vn?jší ?ást prádla je tvo?ena dutým vláknem „Thermolite“, které odvádí vlhkost, ale udržuje v sob? teplo p?i snížené intenzit? pohybu.

Mikroorganismy zachycené v prádle jsou p?í?inou t?lesného pachu. Zabudováním iont? st?íbra p?ímo do t?la vlákna, což p?edstavuje dražší, ale trvanlivou technologii využití st?íbra ve funk?ním prádle, by se podle výrobce m?lo tvorb? pachu výrazn? zamezit. 

Byli jsme tedy zv?daví, jak si toto triko s dlouhým rukávem poradí s nestálým podzimním po?asím, ranními mrazíky, mlhou, dešt?m, nízkými teplotami a v?trem. Trika obdrželi k testování ?ty?i muži a jedna žena. 

Craft Pro Zero Extreme - WomenZa?n?me tedy nejprve s poznatky od b?žkyn?.Po vyndání trika z obalu mne trochu zasko?ila ší?ka samotného trika, vypadalo jako dlouhá nudle a hned mne napadlo, jak mi to bude p?es prsa. Pak jsem ale pochopila, že vlastností trika je také jeho pružnost. Triko se velice p?íjemn? p?izp?sobí tvaru t?la. Na první pohled vypadá designov? velice modern?, zárove? i (jeho varianta v ženském provedení) velmi žensky. Na omak je materiál velmi p?íjemný. Triko je lehou?ké a velmi dob?e skladné. B?žn? nošení mimo sport bez velkého pocení vytvá?í p?íjemné klima. Není v n?m ani horko ani zima, prost? akorát podle pot?eby. Švy nikde nevadí, což je nemén? d?ležité. Ani nevím, že mám n?co na sob?!“

"Rolá?ek je super, nestudí pak zpocený krk. Ovšem po skon?ení b?hání mne studil pot i p?esto, že jsem m?la p?es triko funk?ní sportovní bundu. Napodruhé jsem to zkusila s další vrstvou mezi (sice to byla bavlna), a taky triko studilo. Nem?la jsem pocit, že by se z trika pot okamžit? odpa?oval. Po b?hu jsem byla v triku ješt? n?kolik hodin a schlo postupn?. ?ekla bych, že tém?? jako klasická bavlna. Na k?ži p?sobí triko velmi p?íjemn?, je takové hebou?ké.“

„Po vyprání v tekutém pracím gelu bez aviváže triko vypadalo po?ád jako nové. V?bec se nema?kalo.“ 

Dalším testmanem je zkušený atletický veterán, který má za sebou horu propocených tri?ek z r?zných materiál?. Hodnotí velmi dob?e zajímavé provedení balení, které nemá chybu. 

„Zajímavá plastová mini taška se všemi informacemi o produktu, to je na triko opravdu luxus. Protože již mám starší model trika Craft, p?ekvapila mne jemnost provedení. Ionty st?íbra ve vláknech PES z?ejm? eliminují nep?íjemný elektrostatický efekt a bakteriocidní ú?inky budou jist? dalším bonusem podle mého mín?ní velmi zda?ilého výrobku.“

„Jedinou výhradu tak mám k provedení šv?, které d?ely pod pažemi, nejvíce ze strany zad. Udržení teplotní kapacity povrchu lidského t?la odvodem potu p?es jednosm?rn? propustnou vrstvu hodnotím na výbornou.“

T?etí testující upozornil na úzký otvor pro hlavu, nicmén? i on hodnotí kontakt t?la s materiálem kladn?. O?íškem naopak z?stává volba vhodné vrchní vrstvy od?vu, aby spodní triko mohlo fungovat na sto procent.

„P?i oble?ení na t?lo je triko p?íjemné, žádné kousání ?i jiné nep?íjemné pocity. ?lov?k o n?m ani neví. P?i nedostate?ném oble?ení vrchní vrstvy m? ale nCraft Pro Zero Extreme - Menebylo schopno uchránit p?ed bolestí zad. Ve srovnání jsem však nezaznamenal pozorovatelné zlepšení oproti použití jiných funk?ních trik od Craftu, ur?ených pro nošení na svrchní vrstv? (tri?ko "Traged team“ a tri?ko ?ervené – Craft)".

P?i teplot? kolem 11 °C použil náš testman toto triko jako jedinou vrstvu pod tenkou bundu promokavou za hustého dešt?. Navzdory promoknutí se nedostavil pocit nepohodlí zp?sobený chladem. P?i teplot? v rozmezí asi 4 – 0°C a p?i snížené fyzické námaze m?l pod tenkou bundou st?edn? silné bavln?né triko a pod ním testované spodní triko. P?i stoupání do kopce nebylo zaznamenáno p?eh?ívání a nadm?rné vlhko od potu, p?i klesání (minimální výdej energie asi po hodin? b?hu) neza?alo být zima. Bavln?né triko bylo samoz?ejm? d?kladn? mokré, rovn?ž tak i bunda, ale b?žec nem?l pocit vlhkého chladu. A navíc se asi projevila antibakteriální funkce spodního trika, takže horní triko nevydávalo p?i schnutí ani po n?kolikerém použití zápach.

„Moje k?že na triko nikterak nereagovala, p?estože mám choulostiv?jší k?ži, jsem alergik a trpím na ekzémy. Transport vlhkosti do další vrstvy funguje dob?e, triko velmi rychle schne. Samoz?ejm? je-li vrchní vrstva totáln? nasáklá, je to trochu t?žší, ale i tak se zdá, že to funguje.“ 

„Celkov? však triko nem?žu p?echválit, protože mám dobrou zkušenost i s vrchními funk?ními triky, takže pocit, že by použitím spodního trika došlo k dalšímu výraznému zlepšení, jsem nemohl zaznamenat.“

Sou?asn? testoval triko sportovec v?nující se krom? b?hu i mountainbikingu a veslování. První v?c, která ho na tri?ku p?ekvapila, byla až p?ílišná délka trika. B?žn? „v civilu“ nosil triko pod jiným normálním trikem a tato kombinace mu vyhovovala. Vždy, když byl v pracovním stresu, spodní vrstva Craft pot úsp?šn? pobrala a na vrchním triku to nebylo tém?? znát.

Triko testoval v t?chto situacích: 2× týdn? b?h (cca 10 Km), 3× týdn? kolo (cca 20 Km), 1× týdn? veslování + orbitrek, a jednou s ním podstoupil i MTB XC závod. Výsledek byl více než uspokojivý. „Triko jsem v tomto po?así samoz?ejm? nemohl nosit jen tak samostatn?, a tak jsem ho využil v kombinaci s bundou Craft Double X. P?i t?chto aktivitách triko nevadilo v pohybu, jeho tvar byl tém?? ideální a díky jeho malé hmotnosti jsem nev?d?l, že ho mám na sob?.“ 

Vyzkoušeli jsme triko i p?i b?hu v dešti a s prom?nlivým v?trem. To byl další úkol pro tento materiál, kdy jako druhá vrstva byla taktéž použita „mikina“ z funk?ního materiálu plus vesta s teflonovou vrstvou. „?ekal jsem, že dojde k oboustrannému promo?ení všech vrstev oble?ení a možná i k prochladnutí. Nepotvrdilo se. Pot se sta?il celkem rychle odpa?ovat ven, triko op?t udržovalo stálé mikroklima.“

Výrobce upozor?uje, že své vlastnosti triko ukáže v plné „kráse“ pouze za p?edpokladu p?ilnutí na t?lo, ?ili dvakrát zkoušet než jednou koupit!

„Dávám známku 1 mínus, a to proto, že materiál se zcela lehce zadrhne o jakýkoliv více ?i mén? hrubší povrch ?i ost?ejší p?edm?t a poškodí triko vytažením jednotlivých vláken. To se mi u jiných podobných produkt? nestává.“

SHRNUTÍ

CRAFT Pro Zero Extreme ocení p?edevším ti, kte?í p?i sportech, kde se b?hem výkonu m?ní intenzita zát?že a také klimatické podmínky, o?ekávají, že prádlo p?izp?sobí svou funkci m?nícím se pot?ebám organismu. Díky aktivní ochran? proti lidskému pachu bude ale spokojený každý zákazník, který se chce p?i sportu cítit maximáln? p?íjemn?.

Triko funguje bez chyb, ani zpocené nezapáchá, dob?e schne, ale ne?ekejte zázrak proti jiným funk?ním trik?m. Cenou pat?í spíše do „high-endu“.

+ triko na t?le sedí, díky tenkosti jej nebudete ani vnímat
+ p?íjemný design
+ udržuje funk?nost i po vyprání
+ rychle schne a nezapáchá

- h??e se natahuje p?es hlavu
- tenká vrstva neodolá velkému chladu po dob?hu, je t?eba velmi pe?liv? volit horní vrstvy, aby byla zachována plná funk?nost spodního trika (což je ale obecný problém u všech podobných výrobk?)
- tahají se nitky
- delší rukávy koukají zpod horních vrstev

NAVŠTIVTE PRODEJNU TRIEXPERT, PARTNERA BEHEJ.COM