Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Ultramaratonské ohlédnutí za 13. Jarní Brno Spring 48 h

Ultramaratonské ohlédnutí za 13. Jarní Brno Spring 48 h

Pavel Košťál | 08.04.2008 | přečteno: 10526×

Týden uběhl od konání ultramaratonu v Brně. Ten jste mohli sledovat na našich stránkách online, o něm jste mohli číst krátkou reportáž i osobní vyprávění Daniela Orálka. Nyní přinášíme podrobnější a hlubší zamyšlení nad závodem a výkony jednotlivých borců z pera Pavla Košťála.

Fevjate apo to dromo, erchete o Vasilias – uvoln?te cestu, p?ichází král! ?ecko – ?esky ?e?eno: z vrcholu vytrvaleckého Olympu sestoupila poprvé do Brna b?žecká ikona Yiannis Kouros, aby v brn?nské Zetce p?edvedla všem p?ítomným svou božskou nad?azenost. Nekompromisní tažení ?eckého dobyvatele rekord? a výher zapo?alo ihned úvodní hodinou páte?ního dopoledne, kdy tento proslulý suverén ultrastopy nasadil vražedné tempo a za?al se bezproblémov? vzdalovat 35 soupe??m. Po prvních ?ty?ech hodinách vytrvaleckého koloto?e, což v podání milovník? veledlouhého trápení vlastního t?la zna?í prvotní testování sil roz?epý?ených kohout?, se v ?ele stihatel? bájného ?eka skv?le držel Br?an Daniel Orálek. Jeho kilometrový náskok na tradi?n? úto?n? naježenou ruskou dámu Irinu Kovalovu nebyl však v tu dobu ani zdaleka rozhodující.

Yanis Kouros: úsporný, ale p?ece energický pohyb rukou a nohou.

Lo?ský hrdina brn?nského závodu na 48 h Ir Tony Mangan zvolil zpo?átku umírn?ný zp?sob posunu a nikam viditeln? nesp?chal. Byli p?ed ním i tací, kte?í by halový sv?tový rekord na 48 h tak jako on nep?ekonali, i kdyby si nohy m?li ušoupat. Na ?elních pozicích se až do páte?ního odpoledne ukazovali i ?eští bojovníci Jaroslav Kaše a Miroslav Osladil. P?icházející první sout?žní noc v?bec neunavila další neutahatelnou Rusku Galinu Jereminovu, která zda?ile sekundovala stále ješt? úsm?vy rozdávající partnerce Irin?.

Za strojov? pohybujícím se ?ekem se ve dv? hodiny sobotní noci notn? zm?nila situace. ?len ?eské družiny Kaše viditeln? odpadal, ba i hbitá Irina Kovalova pozvolna ubírala na tempu a na úsm?vu, druhou p?í?ku ztratil natrvalo moravský slávista Orálek. Jako žlutý motýlek ladn? poletující jarní loukou se však stále více zviditel?ovala pohodová ?eška Michaela Dimitriadu. z hloubi pole opatrn? za?al vykukovat exotický Alží?an Kahla Said.

Ir Mangan p?ekvapiv? nezvládl zlé chvilky, které na n?j p?išly, a obhajobu sv?tového rekordu v p?ímém souboji s velmistrem neunesl psychicky. Zahodil ?ip a tím bylo jasné, že vrcholový souboj pro n?j kon?í. Krovky sv?sil nadobro i hanácký rek Mirek Osladil z Irico Olomouc, jemuž letošní pobyt v Brn? notn? zho?kl. Na místa odpadlík? se okamžit? za?ali tla?it ruský bojar Ušakov, ?eští stavové Martin Hun?ovský a Ji?í Hofman, hradbou t?l si drze klestil cestu švédský oblehatel Ritella. v záv?t?í pelotonu ?íhala dob?e p?ipravená ?eská amazonka Martina N?me?ková z Prahy. Na lepší chvíle trp?liv? ?ekali další ?eští zarputilci Dostálek, Solni?ka a Hole?ek. Po dvaceti hodinách únavného pohybu se za záda vytrvaleckého Herkula propracovala ?eská ?ekyn? Míša Dimitriadu, z jejíhož projevu bylo patrné, že se vydobyté pozice jen tak nez?ekne.

Polo?as ultramaratonského duelu vyzn?l jasn? a p?esv?d?iv? pro silami nešet?ícího Kourose, jenž m?l v té dob? na kont? již 246,5 km. v dohledu za dovád?jící Míšou se pohybovali Jereminova s Ušakovem, úsp?šn? další kole?ka hltající Ji?í Hofman, Dan Orálek, Kovalova a osmou pozici zaujal profesor z Neratovic Martin Hun?ovský. Pro tohoto ú?astníka to bylo definitivní vysv?d?ení, nebo? po zdárném absolvování 24 h a zisku bronzu v Mistrovství ?R v b?hu na 24 h dále nepokra?oval.

Sobotní odpoledne bylo velice úsp?šné pro Jirku Hofmana, nebo? p?esko?il Jevgenije Ušakova a za?al mohutn? úto?it i na jeho krajanku Galinu. Stále se lepšil nenápadný Kahla Said, Alží?an trvale usazený v N?mecku. Problémy tíhy okov? p?epadly zejména ruskou kn?žnu Irinu a i na jejím trenérovi Sašovi Alexejevovi bylo vid?t, že nejvyšší p?í?ky jsou pro ni nadobro uzav?eny. Do první desítky se dotáhl Petr Dostálek z T?chonína v Orlických horách, pro kterého to bylo p?i jeho sedmém startu nejlepší zdejší umíst?ní.

40 hodin radostného sportování, což bylo ve dv? hodiny no?ní doby, kdy vládu již p?evzala ned?le, p?ineslo Kourosovi zvýšení náskoku na 53 kilometr?. Byl to však jeho bod zlomu a od této chvíle za?al z?eteln? zpomalovat. Za?ínalo být evidentní, že jeho útok na sv?tový rekord se odkládá. Suverénní výhru ?eckého vzd?lance, básníka, hudebníka a pacifisty to však pranic neohrozilo, nebo? na jeho nast?ádané kilometry již nikdo další v hale nemohl dosáhnout. Vasilias – král ultramaratonu se již nijak neštval a soust?edil se na to, aby jako ?tvrtý ?lov?k historie po Jaroslavu Kocourkovi (2×), Japonci Kenji Okijamovi (2×) a Irovi Tony Manganovi poko?il v hale alespo? hranici 400 km. Jeho výsledný sou?et 408,01 km sv?d?í o tom, že cíle bylo zdárn? a bez p?epínání dosaženo.

Nanejvýš úsp?šn? dokon?ila svoji pou? po betonové podlaze Zetky v novém ženském ?eském rekordu 364,2 km Michaela Dimitriadu z Želvi?ky Praha. Tak trochu dokonala festival ?ecké radosti v Brn?, nebo? i jí koluje v žilách hrdá ?ecká krev. St?íbrná p?í?ka celkov? a zlatá mezi ženami jí náramn? sluší. Také Jirka Hofman z Prahy usp?l. P?i jeho šestém startu mu bylo zaknihováno 351,0 km, t?etí místo celkov? a druhé mezi muži. Sou?asn? se stal ?eským mužským mistrem v b?hu na 24 h a 48 h.

Galina Jereminova uhájila ?tvrtou pozici celkov? s 334,5 km p?ed ost?íleným kozákem Ušakovem. Šestou p?í?ku si vymodlil trp?livý Kahla Said z Alžírska. Daniel Orálek vhozený do jámy lvové byl loni b?žeckými lvy rozcupován k nepoznání. Letos ho podobný osud nepotkal, i když ve druhé sout?žní noci unikal celkem t?žce notn? kulhajíc na pravou nohu z jámové pasti. Sedmou pozici za 317,8 km a dvakrát ?eské st?íbro mezi muži tento letošní zimní mistr Brn?nského b?žeckého poháru ur?it? bere. Osmý stupínek byl odm?nou pro Petra Dostálka za 300,5 km a jeho poctivou pracovitost, za kterou si zasloužil bronz v M?R muž?. Devátá Irina Kovalova jako t?etí žena již na t?ístovku nedosáhla. Desáté umíst?ní nakonec z 250 m dlouhé dráhy vydupal podesáté zde závodící ?eský lev z ?eské Lípy Petr Solni?ka. Pamatuje zde sice lepší ?asy, ale každý den není p?ece posvícení. To houževnatý sportsmen umístivší se hned za ním p?edvedl své dosavadní maximum. Standa Hole?ek, „chodec“ z kraje bitvy t?í císa?? si ur?it? své umíst?ní za 286,1 km považuje. Odsunul za sebe p?evelice t?žké soupe?e: druhou ?ešku Martinu N?me?kovou, Jardu Kašeho, Rusa Sokolova, N?mce Königa, ?echa Tomáše Dittricha, Slováka Bögiho, t?etí ?ešku Pavlínu Procházkovou z Ho?ovic, tentokrát již nežádající o doražení palicí, švédské nájezdníky Skoglunda, Palmqvista a odpadlíka Ritellu, Rusa Litvinova, Rakušana Tocknera, N?mce Damse, Francouzku Cormierovou, ma?arského hulána Horvátha, Slováka Sáraze a Rusa Valugina.

Se 48 hodinami se zda?ile vypo?ádali i ti nejstarší, jimiž byli sedmdesátník N?mec Peter Meyer s dokonalou postavou pruského d?stojníka, šedý vlk Slovák Sigurd Kerekéš a 82letý doyen Blahoslav K?íž z Brna. Ten dokonce p?ekonal sv?tový rekord své kategorie. Zvláštností byla ú?ast t?icátníka Petra Spá?ila ze Zlína, p?íslušníka Sri Chinmoy Marathon Teamu. Ten lo?ské brn?nské umíst?ní neobhájil, zdobí ho však to, že je doposud jediným ?echem, který úsp?šn? zvládl nejdelší závod na okruhu v?bec. 3100 mil v New Yorku loni spolykal za 1260 hodin (52 dní) a letos se chystá na veledlouhý pobyt na dráze op?t. Navíc zvít?zil v 10denním b?hu v New Yorku výkonem 670 mil (1078 km). To už jsou ovšem porce únavy normálnímu vytrvalci zcela nepochopitelné a ?lov?ku, který se musí zabývat b?žnou prací a živit rodinu, absolutn? nedostupné.

Rámcovými závody, které se odbývaly v soub?žné vn?jší dráze Zetky, byly v pátek ráno školní štafety na 10 h, v pátek ve?er byla uspo?ádána 6hodinovka a v sobotu ve 20:30 byl start no?ní 12h štafet dosp?lých a 12hodinovky jednotlivc?. z p?ti družstev ve školních štafetách zvít?zilo SPŠCH Brno a se 166,1 km p?ed svým bé?kem se 163,1 km. T?etí místo vybojovala ZŠ Heyrovského Bystrc se 160,9 km.

Z dvanácti?lenného pole startujících v 6hodinovce se nejlépe p?edstavil Ir O´Kearney se 74,0 km p?ed Ladislavem Tarantem se 66,2 km a Pavlem Vicherou se 64,3 km. ?tvrtá dokon?ila tento b?h Zde?ka Komárková se 62,9 km, když v záv?ru udolala Slováka Michala Fapšo, který na ni ztratil kilometr. Další po?adí bylo: Vostrý 52,4 km, Svozil 51,6 km, Mundok 50,2 km. Devátý skon?il brn?nský veterán Josef Holý, který namotal 50,2 km a odsunul za sebe Kellnera se 47,8 km a ?lenku organiza?ního štábu Vilmu Podmelovou se 46,4 km. P?edposlední skon?il populární brn?nský televizní režisér Karel Fuksa se 46,2 km. Na Barbo?áka z Olomouce zbylo místo záv?re?né.

No?ní štafe?áci dopadli následovn?: nejvíce kilometr? nasbírala štafeta (12 ?len?) NC Vyškov, která pod vedením kapitána Josefa Kunce nab?hala celkem 177,1 km. Další byli Amaté?i (6?l.) 165,2 km, Salesián Sport (6?l.) 117,7 km a Prdlavka SSSR Mod?ice (2?l.) 110,2 km.

Ze sedmi?ky sólist? na 12 h byl nejvýkonn?jší rychnovský doktor Jan Ondruš se 115,1 km. Hranici 100 km prolomili ješt? Pavel Ju?ica z Ostravy se 108,0 km a Petr Kubišta ze Zli?ína se 104,5 km. Jaroslav Kunrt z Prost?jova nasbíral 93,2 km a Štefan Kr? z Tragédu Praha nab?hal 83,5 km. Starý turista Pavel Koš?ál sta?il pouze na 74,2 km. Mirek Osladil si pouze cvi?n? odb?hal další maratonský úsek 42,3 km.

Nezmínit se o t?ch, bez nichž by se závod nemohl uskute?nit, by bylo velkou chybou. Celý organiza?ní štáb v ?ele s Tomášem Ruskem zasluhuje velkou pochvalu. P?i skromných finan?ních možnostech je po?ádání Sv?tového poháru v rámci veletrhu bydlení Mobitex velice náro?né. P?íslove?ná pracovitost „kuchyn?k“ zajiš?ujících ob?erstvování závodník?, je v Brn? skute?n? vzorová. Léka?ské jišt?ní držel i letos MUDr Pavel Homolka, dle jehož vyjád?ení nebylo nutno ?ešit žádné t?žší zdravotní újmy. Vše bylo v norm? i zásluhou st?ídajících se masér?, kte?í si zapracovali na t?lech sportovc? docela zdatn?.

Yiannis Kouros, který p?i svém prvním vít?zství ve Spartathlonu v r. 1983 musel ?asn? ráno budit organizátory, nebo? p?ib?hl z 250 km dlouhé štreky z Athén do Sparty ne?ekan? brzo, dopadl letos v Brn? naprosto opa?n?. P?i vyhlašování výsledk? musel být probuzen ze spánku on. Doufejme, že skv?lý reprezentant slunného ?ecka se do Brna ješt? n?kdy vrátí. v jeho osob? jakoby nás totiž poctil návšt?vou sám bojovník Pheidippides, vystoupivší ne?ekan? z hlubin starov?ku. D?kujeme ti, králi – sas evcharistume, Vasilia.

Pavel Koš?ál


Podrobné výsledky na výv?sce

Komentáře (Celkem 7)

Nalezené položky: 8 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 08.04.2008 19:40:05

V Brně pro mne skvělý běhání-250 m úsek, pořád a pořád, proti času…Stále je ve mně ta radost-zažít to a prožít. Díky za to. Dalo mně to moc, dobrý testík pro mne, jestli se dokážu vrátit zpátky a znovu to rozběhnout. Jo dokážu :-))
PS: A co fotky, jsou (budou) někde na webu? Všechny si Vás stáhnu a schovám na památku.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 08.04.2008 21:22:10

Teda ta poslední věta je jak od Hitchcocka. :D

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 08.04.2008 22:48:28

>> koyama, 8. 4. 2008 21:22:10

To víš-trofej je trofej :-) … takhle mně chytat za slovíčka (nachytat), myslela jsem to úplně „mírumilovně“ žádnej horor.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Brno

Celkem 26381 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:29 (2009)
půlmaraton: 1:33:05 (2008)
maraton: 3:23:02 (2012)

running-observer muž 09.04.2008 07:26:50

Fotek by mělo být jak máku. Jen ty moje zrovna nevyšly nejlépe, bylo těžké nějakou vybrat. Přece jen nemám ani poloprofesionální fotoaparát. A DAO, jak jistě víme, nefotil…

Ale viděl jsem další fotografy, tak doufám, že něco dají k dispozici.

avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 09.04.2008 10:31:50

Sice jsem nefotil, ale fotili jiní mým foťákem. Není to zázrak, ale je to pár fotek:
http://dao.rajce.idnes.cz … V48_hodin

avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 09.04.2008 10:33:25

Jinak pořadatalé posbírali fotky a jako každý rok vydají CD(DVD) s fotkama.

avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 09.04.2008 13:06:25

>> dao, 9. 4. 2008 10:31:50

Díky, už jsou uložené :-))

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt

administrator 03.04.2010 13:32:26

Týden uběhl od konání ultramaratonu v Brně. Ten jste mohli sledovat na našich stránkách online, o něm jste mohli číst krátkou reportáž i osobní vyprávění Daniela Orálka. Nyní přinášíme podrobnější a hlubší zamyšlení nad závodem a výkony jednotlivých borců z pera Pavla Košťála.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 8 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.