Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Nová generace GPSed: běhejte a foťte

Nová generace GPSed: běhejte a foťte

Libor Matoušek | 16.05.2008 | přečteno: 26094×

Ať už běháte, jezdíte na kole nebo jen chodíte do přírody, možná na svých cestách používáte GPS navigaci. Zaznamenané trasy lze ukládat, sdílet a doplňovat fotkami z pěkných míst, na která se dostanete. Ke zvládnutí nemusíte být programátory, stačí uživatelská znalost práce s počítačem… a mapa je hotová!

Loni jste si mohli p?e?íst ?lánek o sledování osob (a jejich mobilních telefon?) pomocí G3 Projektu, služby tohoto portálu se ale od prosince výrazn? rozrostly. P?vodní funkce z?stala dostupná, ale nové – a pro b?žce ješt? zajímav?jší – p?ibyly.

Registrovaným uživatel?m je umožn?no nahrávat své zaznamenané trasy (ve formátu GPX nebo KML) a ty si pak následn? prohlížet v mapách Google. Na výb?r máte ze dvou možností – nechat si trénink jen pro sebe (nabídka Private), nebo se pod?lit s ostatními (volba Public). O svém výkonu se dozvíte vše podstatné:

- za?átek a konec (?asy úpln? neodpovídají – jsou posunuty dozadu, odpovídají GMT),

- doba trvání,

- vzdálenost,

- stát a m?sto (ne vždy údaje odpovídají skute?nosti – podrobnosti dále),

- GPS za?ízení, které jste použili,

- maximální a minimální nadmo?skou výšku,

- pr?m?rnou a maximální rychlost.

Otev?eno m?žete mít n?kolik tras sou?asn?, bez potíží se v nich lze zorientovat díky p?ehledu v levém sloupci. V n?m naleznete zkrácené informace: datum uskute?n?ní, délku trvání, vzdálenost a samoz?ejm? barevné ozna?ení (dá se zm?nit).

Když k?ivky nesta?í – obraz vydá za tisíc slov

Jste-li nejen vášnivým b?žcem (turistou ?i cyklistou), ale také fotografem, budete mile p?ekvapeni další užite?nou funkcí. Jedná se o geotagging. 

Mluvme rad?ji ?esky: p?idávání fotek k míst?m na map? pomocí zem?pisných sou?adnic (podrobnosti na Wikipedii nebo Navigovat.cz). Tuto novinku nabízí uživatel?m celosv?tové portály pro sdílení fotografií Flickr a Picasa, populární Panoramio a nakonec i aktuální novinka od Seznamu.

I vy te? m?žete díky služb? GPSed snadno a rychle p?iložit své fotky k zaznamenané trase, aniž byste v?d?li, kde byla která po?ízena. K tomu totiž posta?í GPX soubor a ?as vyfocení (EXIF). Propojení a vložení do mapy je pak již automatické.

P?iložení fotek ve t?ech krocích

1. P?edpokládejme nahranou trasu a chu? trochu experimentovat s fotkami. Dále k úsp?šnému zvládnutí budete pot?ebovat vlastní prostor pro ukládání fotek – v nabídce jsou Picasa a Flickr. Zvolil jsem první zmi?ované úložišt?:

2. Vyberte galerii s fotkami po?ízenými p?i tréninku (p?edpokládám, že i b?žci se n?kdy kochají krajinou) nebo výletu. P?edpokládám, že snímk? nebude moc a p?ed použitím je zmenšíte:

3. Doporu?uji synchronizovat ?as digitálu s p?esnými údaji z GPS p?ijíma?e. Pokud jste tak neu?inili, lze n?kolik minut p?idat nebo ubrat pro správné umíst?ní fotky k bodu v map?:

Pod?lte se o sv?j trénink s p?áteli

Uložené trasy m?žete uchovávat pro své pot?eby – tréninkový deník, nebo publikovat a pochlubit se svým výkonem (p?ípadn? po?ízenými snímky) vašim známým. Otev?ením zve?ejn?ného souboru na map? mají návšt?vníci možnost poslat autorovi komentá? nebo se podívat na trasy v blízkém okolí.

Služba GPSed by mohla bohatou nabídkou funkcí ud?lat radost nejen majitel? GPS navigací pro b?žce, ale také cyklist?m, turist?m a v neposlední ?ad? i fotograf?m ?i milovník?m p?írody. Zatím jsem nenarazil na jednodušší zp?sob, jak zaznamenané trasy uložit k dalšímu prohlížení, sdílet s p?áteli, p?ípadn? obohatit n?kolika fotkami z cest. Jen mé vlastenecké cít?ní utrp?lo prohru – ani jedna z uvedených tras prý neleží v ?eské republice!?!? Co se dá d?lat, p?íšt? budu muset vyjet / vyb?hnout více na východ!

P?eji vám všem hodn? radosti p?i sportu, pokud bude zájem, p?idám ješt? tipy a triky pro p?evod formát? (nap?. PLT do GPX), p?ípadn? poradím, jak lze oby?ejný telefon využít pro záznam trasy. Snad trocha techniky nezkazila dobrý pocit z tréninku, naopak, bareMapMyRun.comvné ?áry v map? by vám mohly ud?lat radost.

Záv?r

GPSed.com umož?uje ukládat a prohlížet mapy a p?ikládat k nim po?ízené fotky. Uživatelsky velice p?ív?tivé prost?edí jist? ocení ti, kte?í necht?jí u po?íta?e trávit hodiny a p?itom by rádi své výkony sledovali a m?li kdykoli p?ístupné. Nabízí se srovnání s jinými službami – nap?íklad MapMyRun.com (?lánek tady). 

Na MapMyRun sice nelze p?iložit k trase fotky (zajímavé spíše pro turisty), ale má dv? užite?né drobnosti navíc: zobrazuje výškový profil trati a zna?ky kilometr?. V??ím však, že vývojá?i serveru GPSed.com s vylepšováním ješt? neskon?ili a možnosti této skv?lé služby ješt? rozší?í.