Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Cooperův test ano či ne?

Cooperův test ano či ne?

František Holý | 02.07.2008 | přečteno: 38294×

Je tento běžecký test synonymem odporu ke sportu a sportování, nebo je přínosem a možnou vstupenkou do světa běžců – vytrvalců? Máte, nebo nemáte vlohy pro běh a vytrvalostní sporty? Je možné zjistit skutečný stav zdatnosti a výkonnosti jedince? Dávají naměřené hodnoty absolvovaného testu adekvátní odpověď? To záleží především na znalostech příčinných souvislostí.

P?ed více než 40 lety vypracoval americký vojenský léka? a fyziolog Dr. Kenneth H. Cooper (nar. 1931) na základ? laboratorních a terénních m??ení tém?? 30 000 muž? a žen r?zného v?ku b?žecký test a nazval jej test vytrvalostní zdatnosti. 

Protože p?esná m??ení aerobní kapacity (VO2max. – jako základní ukazatel vytrvalosti b?žc?) se provád?la a provádí pom?rn? složit? ve speciálních laborato?ích, navrhl Cooper adekvátní a jednoduchý praktický test, b?h na 12 minut.  Nejlépe na dráze, kde jsou ješt? vyzna?eny desítky metr?. 

Pro jednotlivé v?kové kategorie (13–19let, 20–29let, 30–39let, 40–49let, 50–59let, 60 a více), pak stanovil limity – hranice ub?hnuté vzdálenosti v metrech za dobu 12 minut.

Hranice interval? Cooper rozd?lil do 6 skupin, které charakterizují ur?itý stupe? vytrvalosti: I. velmi slabá, II. slabá, III. p?ijatelná, IV. dobrá, V. velmi dobrá, VI. vynikající. 

Pro? 12 minut? Protože je to z fyziologického hlediska dostate?ná doba na rozvinutí všech kardiovaskulárních, respira?ních a katabolických proces? v lidském t?le p?i vykonávané námaze. No a protože je b?h považován za druhý nejp?irozen?jší pohyb ?lov?ka, nebylo pochyb, že jakákoliv jiná „modelová nebo simulovaná“ námaha bude p?edstavovat pro v?tšinu populace složit?jší ?innost než b?h.

Mezi 12timinutovým b?žeckým testem a laboratorními výsledky byla zjišt?na pozoruhodn? vysoká shoda – index korelace dosáhl neuv??itelné hodnoty 0,9! 

Vlastní test se provádí ve dvou variantách:

a) b?h na 12 minut (m??í se ub?hnutá vzdálenost za daný ?as) 

b) b?h na 1,5 míle (m??í se ?as b?hu na danou vzdálenost) – jednodušší varianta

Možná, že více známé jsou až upravené a modifikované b?žecké varianty test?, nap?. kdy se m??í ?asy na ub?hnuté 3km vzdálenosti. ?asy pak lze p?epo?ítávat a porovnat s Cooperovými tabulkami standard?. 

Tabulka – muži a ženy, sou?ást textu na www.sportvital.cz.

K nám se Cooperovy testy s hodnotícími tabulkami (komparativními standardy zdatnosti a fyziologické ekvivalenty V02 max. populace) dostaly n?kdy v 60. a 70. letech. Okamžit? se staly st?edem zájmu ministerstva národní obrany a ministerstva školství. Že byly testy aplikovány v ?eskoslovenské lidové armád? celkem chápu, celá US armáda se podle t?chto testu ?ídila a stále ?ídí, ale ve školství to byl krok vedle. Hlavn? v metodice p?ípravy testovaných i samotné interpretaci výsledk?. Kvantifikovat obecn? t?lesnou zdatnost populace nebo stav p?ipravenosti vojsk v armád? bylo najednou jednoduchým ?ešením – ale testy nep?ipravených „nedobrovolných dobrovolník?“ bývají k ni?emu. 

Samotný test není jednoduchým hodnocením bez znalosti p?í?inných souvislostí. Z vlastní zkušenosti vím, jací byli v t?ch 60. a 70.letech nap?. n?kte?í u?itelé t?locviku. 

V dnešních osnovách ZŠ, pokud vím, je Cooper?v test modifikovaný. ?íká se mu také Test t?lesné kondice, ale s kondicí nemá zase až tak „blízký“ korela?ní vztah. Samoz?ejm?, že byla pro školní pot?eby upravena také p?vodní 6-ti stup?ová charakteristika zdatnosti do 5-ti stup?ové klasifikace vytrvalostní zdatnosti (kondice) žák? : 

1. velmi špatná, 2. podpr?m?rná, 3. pr?m?rná, 4. nadpr?m?rná a 5. vynikající. Klasifikace je pak vztažena na chlapce a d?v?ata ve v?ku od 10ti let, viz. tabulka.

Zkusme se nyní zamyslet nad objektivitou a vypovídající schopností testu. Domnívám se, že ne každý z osob provád?jících test, do?etl návod do konce: … b?žecký test provád?jte s žáky i s dalšími aktéry až po minimáln? 6týdenní adekvátní p?íprav?! Po „30“ – ne bez léka?ského vyšet?ení! B?h by m?l být v maximálním úsilí do maximální intenzity! Dr. Cooper otestoval 30tisíc muž? a žen a pouze v jednom p?ípad? došlo k selhání (infarkt myokardu u 51letého muže). No a práv? zde vidím ten nejv?tší problém testu – b?h na 12minut i varianta 3km b?hu, bez p?ípravy, je pro 99% populace tém?? smrtící. 

Ješt? k p?vodním výsledk?m, kdy Dr. Cooper porovnává ub?hnutou vzdálenost 12minutového testu s laboratorní aerobní kapacitou b?žce.  Maximální aerobní kapacita, nebo také max. spot?eba kyslíku, ozna?ovaná VO2 max. (rozm?r je v ml kyslíku na 1kg hmotnosti za 1minutu), je velice p?esným ukazatelem vytrvalostní zdatnosti. Vyjad?uje max. množství kyslíku, které se dopraví do organismu za podmínek dynamické zát?že a které se i p?es pokra?ující zát?ž dále nezvyšuje. Normální spot?eba kyslíku je pak v p?ímém vztahu k vykonávané práci, v klidu je spot?eba kyslíku p?ibližn? 3,5 ml/kg/min. 

Tabulka V02 max. (?eská populace) na serveru www.sportivital.cz.

 Z Tabulky VO2 max. v p?epo?tu k Tabulce ub?hnuté vzdálenosti nebo ?asu je možné zjistit, jakou máte „asi“ vytrvalostní zdatnost / vytrvalostní dispozice. Zám?rn? ?íkám asi, protože pokud nejste aspo? minimáln? trénovaným a na tuto formu zát?že dostate?n? adaptovaným b?žcem, jsou výsledky zkreslené. Na druhé stran?, pokud se speciální p?ípravou a intenzivním tréninkem dostanete p?i b?hu na 3km za hranici 12minut, nebude se Vám automaticky zvyšovat V02 max. Samoz?ejm? zde záleží na v?ku. Hodnota VO2max. je z 80% dána geneticky a v pr?b?hu let se tréninkem mírn? zvyšuje a pak se dost razantn? snižuje s v?kem). Také testovat ostatní vytrvalostní sporty (kolo, b?žky, aj.) Cooperovým testem není nejvhodn?jší, protože odlišná biodynamika pohybu, nekoresponduje s b?hem a pokud se provádí laboratorní testy nap?. na b?hátku musí se pro ostatní vytrvalostní disciplíny používat empiricky ov??ené korela?ní koeficienty. 

Co dodat k test?m? Ur?it? byly a jsou p?ínosem, pokud je používá znalý „testér“, má dob?e p?ipravené adepty a zná úskalí hodnocení. S výsledky test? se dají sledovat nap?. nelichotivý vývoj vytrvalostní zdatnosti v populaci, ale i monitorovat výkonnostní trendy jednotlivc? v ?ad? vytrvalostních disciplín. Test je pom?rn? specifickým ukazatelem vytrvalosti a dává pom?rn? jednozna?nou odpov?? na adaptaci zát?že p?i opakovaných testech b?žné populace. Také m?že pomoci odhalit p?edpoklad /vlohy/ jedince k vytrvalostním sport?m, zejména b?žeckým disciplínám. Tyto testy byly aplikovány i v tréninkovém a p?ípravném procesu amerických kosmonaut? a osv?d?ily se. 

A? Vám to b?há bez dluhu, samoz?ejm? kyslíkového.

Atlet veterán, Franta Holý


Poznámka redakce: Cooper?v test je sou?ástí projektu „B?hej“, jehož cílem je krom? propagace b?hu ve školách i zjišt?ní kondice d?tí základních škol. P?i první návšt?v? školy dochází k úvodnímu testu, po n?m následuje období b?žecké p?ípravy d?tí a p?i druhé návšt?v?, která se uskute?ní s odstupem n?kolika m?síc?, bude proveden druhý srovnávací test.


Diskuse o Cooperov? testu na fóru

 

Komentáře (Celkem 6)

Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

HMP

Celkem 303 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:47 (2008)
půlmaraton: 1:38:13 (2008)
maraton: 3:41:51 (2006)

Machy muž 02.07.2008 00:59:52

Cooper? Ano. Naposled jsem ho dokončil před dvěma hodinama, a proto ještě nespím. Moje oblíbená disciplína, kterou spojuju s vynášením koše :)
Navíc běhat na dráze je jak běhat s tachometrem, ideální pro kontrolu tempa. V kombinaci s odhadem ekvivalentního času podle výsledku predikuju čas na jiných tratích.

Motto: Všechny malé prohry jsou součástí jednoho velkého vítězství.
avatar

Praha-Bohnice

Celkem 22706,27 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:02 (2010)
půlmaraton: 1:20:21 (2010)
maraton: 2:58:29 (2009)

BuckTheBug muž 02.07.2008 16:39:47

Toto je právě kámen úrazu: „pokud je používá znalý "testér“, má dobře připravené adepty a zná úskalí hodnocení." Když si vzpomenu na poslední test zdatnosti ve škole, který byl první jarní týden, po volné hodině (tj. po obědě) a byl samozřejmě na známky! ;) A pak se divte, že jsem se tak nelichotivě vyjadřoval o tělocvikářích u jednoho z minulých článků! :-P

Motto: "6:47, to není zlý čásek na kilásek. Škoda že jsem běžel jen 300 metrů.", Arnold J. Rimmer
avatar

Praha|Dresden

Celkem 8561,3 km
Minulý měsíc 36,25 km
10 km: 0:46:18 (2009)
půlmaraton: 1:41:37 (2009)
maraton: 3:39:19 (2007)

dees žena 03.07.2008 11:41:55

S Cooperovym testem jsem se setkala poprve (a pak pravidelne) ve skole. Bohuzel ne vzdy doslo ke spravnemu zhodnoceni podminek pro beh, bylo to proste naplanovano na ten a ten den, i kdyz pak zrovna bylo 30 ve stinu a behalo se na slunku (tj. vysledkem casto nevolnost, aspon tech, co se „hecli“). Ale jinak jsem vetsinou byli aspon upozorneni, ze treba za mesic neco takoveho pobezime a ze si mezitim muzeme zkusit trochu popobehnout. Pak me jim testovali pri vstupu na VS (tyden po propusteni z nemocnice-to je nezajimalo, rekli bez, tak jsem nejak odkrouzila 2050 m). Nyni si dam Coopera tak 1krat za rok pro orientaci, jestli se aspon trochu zlepsuju.

Motto: Příště poběžíme tu hodinovku rychleji, ať to máme dřív za sebou.
avatar

makys žena 03.07.2008 18:23:19

Mě by zajímal článek kolik tak ty děti uběhli a taky kdyby nějka představili ty talenty a nějak o nich průběžně něco psali..joo a Coopera sem absolsvovala jednou při zkouškách na školu a dost sem se snažila a pak mi nebylo uplně dobře=oD

avatar

Postrizin

Celkem 41 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:30 (2011)
půlmaraton: 1:13:56 (2011)
maraton: 2:39:32 (2011)

SlavoK muž 04.07.2008 20:50:07

Me teda 12mintovka na skole docela bavila, ale nepamatuju si vubec, jaky limit jsem potreboval splnit na jakou znamku. Zda se mi ale divne, ze je jedna kategorie 13 – 19 let, to se snad neda porovnavat, jestli treba 13 kluk ubehne pre 3km tak to je podle me neskutecny talent a jeste dobre trenovany. V 19ti to je slusny vykon, ale nic zvlastniho.

avatar

Brno/Havířov

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:37:27 (2010)
půlmaraton: 1:26:57 (2010)
maraton: 3:14:26 (2007)

forest muž 04.07.2008 21:30:26

>> SlavoK, 4. 7. 2008 20:50:07

Jedna kategorie je z jednoduchého důvodu. V tomto věku není biologický a kalendářní věk totožný.

Motto: Vítěz by se v cíli neměl tak radovat, protože vlastně zvítězil nad slabšími.

administrator 03.04.2010 13:32:31

Je tento běžecký test synonymem odporu ke sportu a sportování, nebo je přínosem a možnou vstupenkou do světa běžců – vytrvalců? Máte, nebo nemáte vlohy pro běh a vytrvalostní sporty? Je možné zjistit skutečný stav zdatnosti a výkonnosti jedince? Dávají naměřené hodnoty absolvovaného testu adekvátní odpověď? To záleží především na znalostech příčinných souvislostí.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 7 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.