Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Transmoravský masochistický terénní běh – online reportáž

Transmoravský masochistický terénní běh – online reportáž
foto: archív TMMTR

behy.cz | 18.07.2009 | přečteno: 12998×

(Článek bude průběžně aktualizován) Skoro každý rok se uprostřed července koná Transmoravský masochistický terénní běh, závod na 100 mil neboli na 161 km na obrátkové trati mezi Olešnicí na Moravě a Lulčí. Tentokrát termín startu připadá na sobotu 18. července ve 2:00 ráno. Trasa vede po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách, i těch nezpevněných, s náročným profilem. AKTUALIZOVÁNO, KVŮLI POČASÍ ZÁVOD PŘEDČASNĚ UKONČEN. Přidán článek Pavla Košťála

Závod startuje ve 2:00 hodiny nad ránem z Olešnice, úsek 22,5 km k prvé ob?erstvovací stanici v Lysicích se b?ží zcela za tmy, v pr?b?hu následujícího úseku lze o?ekávat rozednívání. Ostatní úseky mezi ob?erstvovacími stanicemi m??í zhruba 15–15,5 km. Každá ob?erstvovací stanice má stanoveny „ordina?ní hodiny“, takže kdo dob?hne „po limitu“, musí si ob?erstvení obstarat sám. Na ob?erstvovací stanici na obrátce v Lul?i lze b?žce o?ekávat od 10 hodin dopoledních, polední a popolední slune?ní žár se dá o?ekávat v Rakoveckém údolí p?i cest? zpátky. V pr?b?hu závodu není dovolena technická pomoc ani podání ob?erstvení jinou osobou mimo ob?erstvovací stanice, doprovod je povolen pouze v záv?re?ných úsecích, pokud v nich závodníci probíhají za tmy. Celkový limit závodu je 30 hodin.

Podle aktuální p?edpov?di po?así se b?žci asi nemusí obávat horka, ale po 9. hodin? nastupujících a kolem poledne vrcholících hustých (i p?ívalových) deš??.  

17. 07. 2009 21:00 – 5 hodin do startu. U fotbalového stadionu v Olešnici na Morav? se sešla celá sestava b?žc? odhodlaných p?ekonat vzdálenost 100 mil. Po technické konferenci a pou?ení o trati se všichni chystají ke spánku. Ty 4 hodiny spánku do budí?ku v 1 hodinu no?ní budou velmi pot?ebné. Jeden celý spánkový cyklus. Od budí?ku do startu využívají b?žci k oble?ení a úprav? výstroje, k lehké snídani, pop?ípad? k vyprázdn?ní, aby k n?mu zbyte?n? nemuselo docházet p?i závod?.

18. 07. 2009 2:00 – Odstartováno. Skupina b?žc? vybavených ?elovkami opustila areál fotbalového stadionu a v doprovodu vedoucího automobilu sm??uje po silnici k Lysicím. Jak p?ízna?né je, že mnozí z nás se nechali strhnout tempem Dana Orálka a udržujeme aspo? v prvých stovkách metr? kontakt s ?elní skupinou. To ale není tempo udržitelné po celou délku závodu.

18.07. 2009 6:00 – Orálek ve vedení. Na start se nakonec postavilo 8 b?žc?. Chyb?li Carsten Alfred Mattejiet, Hans Dieter Weishaar i polský borec Leszek Rzeszótko. P?ipojil se však Ivan Martynek ze Slovenska, který se pokouší o p?ekonání 100 mil již po n?kolikáté, zatím marn?. Petrovicemi prob?hl jako první Dan Orálek s dvacetiminutovým náskokem p?ed Gleskem, Ondrušem a Svá?ou Sedlá?kem.

18.07. 2009 10:00 - Bažinaté p?ekážky na trase. B?žci v po?adí na t?etím a ?tvrtém míst? mají za sebou úctyhodných 70 km. Vede s p?ehledem Dan Orálek, který nato?il ješt? o p?kných pár kilometr? více. Za ním je o hodinu zp?t Honza Ondruš. Slovák Slavomír Glesk a Svá?a Sedlá?ek ztrácejí p?lhodinu na Ondruše. Vedoucí ženou je Vilma Podmelová, ta je o další p?lhodinu zp?t. Dvojice Sedlá?ek – Glesk probíhá v deset hodin dopoledne obcí Ra?ice. „Tady je to už v pohod?, tra? p?echází do roviny, tak se snad i po?ádn? rozeb?hneme,“ ?íká Svá?a Sedlá?ek. P?edtím se totiž v oblasti Jedovnice b?žci potýkali s rozbahn?ným terénem. „Místy se ani b?žet nedalo, na cest? byly navíc povalené stromy a v?tve, takže to byl spíše chodecký úsek,“ dodává k trati Svá?a. Nakonec se ukázalo, že to tam rovinka zdaleka nebyla. Ale krásný lesní úsek se spoustou bedlí a r?žovek, malin i lesních jahod.

Zatímco na západ? republiky ?ádily v noci bou?ky s p?ívalovými dešti, b?žce bojující na trati TMMTR provázela po celou noc jasná obloha, takže se mohli p?i pr?b?hu lesními úseky místy kochat houba?skou nadílkou podél cest. Oblá?ky se za?aly objevovat až po rozedn?ní. V??me, že svatý Petr z?stane k b?žeckým hrdin?m nadále milostivý.

18.07. 2009  18:30 – Svatý Petr b?žc?m nep?ál, p?esto Orálek vít?zí v tra?ovém rekordu. Když jsme se naposledy lou?ili s reportérem na trati a zárove? ú?astníkem závodu, Svá?ou Sedlá?kem, ujiš?oval, že se brzy znovu ozve, pov?trnostní podmínky byly v té dob? ješt? p?íznivé. P?esto dlouhá odmlka od jeho posledního vstupu byla zp?sobena práv? po?asím. Nad Moravu dorazily pr?trže mra?en.

V cíli je mezitím vít?z závodu, Daniel Orálek. Do cíle dorazil v novém tra?ovém rekordu 15:48. P?ekonal tak výkon Ji?ího Krej?ího. Pr?trž mra?en Dana zastihla v blízkosti budky, v níž se na n?kolik minut skryl. Ne?ekal ale na to, až p?estane pršet, protože toho by se déle než dv? hodiny nedo?kal.  Druhý Jan Ondruš má více než dvouhodinovou ztrátu a do cíle ješt? nedob?hl.

Na trati se v úseku mezi Lul?í a Ra?icemi hledá Martina N?me?ková, bohužel se ztratila v oblasti, kam se nedostanou osobní automobily. 

18.7.2009 19:30 – B?žci staženi ze závodu. Závodníci, kte?í se v dob? pr?trže mra?en nacházeli v oblasti Ra?ic, byli staženi ze závodu. „Tam to bylo o zdraví,“ ?íká Svá?a Sedlá?ek. Našla se už i Martina N?me?ková, které se nakonec poda?ilo do Ra?ic dob?hnout. Jediný, kdo tedy pokra?uje v závod?, je Honza Ondruš.

„Všichni už jsme v šatnách na stadion?, osprchovaní a po ve?e?i. Už si jen ošet?ujeme bolístky,“ uklid?u­je Svá?a všechny, kte?í by se snad mohli strachovat o zdraví ú?astník? b?hu.

P?ed dob?hem Ondruše to vypadá tak, že na prvních t?ech místech se závodníci umístí takto: 1. Dan Orálek 15:48 (tra?ový rekord), 2. Jan Ondruš, 3. Svatopluk Sedlá?ek.

18.7.2009 22:00 – Slavnostní vyhlášení. Mezitím dorazil do cíle i Jan Ondruš, který takto zcela promo?ený strávil nejdéle na trati a stal se druhou osobou, která tentokrát zvládla celou tra?.

Takže oficiální po?adí vypadá takto: 1. Dan Orálek (161 km, 15:48:27), 2. Jan Ondruš (161 km, 19:42:58), 3. Svatopluk Sedlá?ek (96 km, 12:02), 4. Slavo Glesk (96 km, 12:37), 5. Vilma Podmelová (96 km, 14:25), 6. Martina N?me?ková (96 km, 14:40), 7. Ivan Martynek (80,5 km, 12:20), 8. Štefan Kr? (65 km, 11:45).

Štefan Kr? ukon?il b?h ješt? p?ed zapo?etím dešt?, a to vzhledem k tomu, že v Rakoveckém údolí siln? zakufroval, p?idal si tam nejmén? dalších 10 km, a to ho stálo nespln?ní nejzazšího limitu pro dosažení kontroly v Ra?icích. Rovn?ž Vilma Podmelová a Martina N?me?ková si v Rakoveckém údolí p?idaly docela dost kilometr? navíc. Sva?a Sedlá?ek byl zastižen p?ívalovým dešt?m uprost?ed louky na za?átku Rakovéckého údolí, takže po chvilce váhání a ?ekání na konec bou?ky a dešt? se rozhodl 4 km b?žet zpátky na kontrolu v Ra?icích.

Pokud jde o bolístky, o kterých byla výše zmínka, zdá se, že jich nebylo až tak moc, jen Martina v Rakoveckém údolí získala n?jaké škrábance na nohách od d?íví, které stálo v cest?. Na puchý?e si nest?žoval kupodivu nikdo.

Nálada ve?er byla dobrá, každý si odnášel spoustu skv?lých dojm? a zážitk?. I ten déš? byl ostatn? silným zážitkem. Pochopiteln? radost byla u v?tšiny snižována pocitem nedosažení cíle, ale dojmy pozitivní jen p?evládaly.

Op?t nezbývá, než ocenit skv?le fungující organiza?ní tým pod taktovkou Iva Šikuly. Organiza?ní tým  zanechal na závodníky obrovský dojem. Nejde jen o zabezpe?ení ob?erstvovacích stanic po celou dobu závodu na trase 80 km, ale p?edchozí obrovský kus p?ípravné práce, k níž pat?í mimo jiné vyzna?ení trasy, které bylo provedeno velmi pe?liv? a d?kladn?. P?ípadná zakufrování padají spíše na vrub chvilkové nepozornosti b?žce než kvalit? zna?ení.

B?žci se lou?ili pozdravem „tak zase za rok nebo ješt? d?íve…“

Výsledky

?lánek podle Pavla Koš?ála

Komentáře (Celkem 13)

Nalezené položky: 14 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha 4

Celkem 25236 km
Minulý měsíc 155 km
10 km: 0:57:31 (2014)
půlmaraton: 2:11:15 (2013)
maraton: 4:44:49 (2013)

hanice žena 18.07.2009 19:40:07

hezky nam mapo najdete !!! :-)

Motto: Over and over again.
avatar

Brno

Celkem 80953,24 km
Minulý měsíc 526 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 18.07.2009 21:55:14

Všichni, kdo se vydali na start, zaslouží obrovský obdiv a gratulaci! Jste opravdu Borci (úmyslně píšu velké B)! Škoda jen, že to počasí nebylo příznivější.

Motto: Jestliže poběžíš, neklopýtneš. :-)
avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 19.07.2009 13:07:55

Malá chybka.
V roce 2007 jsem zaostal za traťovým rekordem o 10 minut. Do včerejška ho držel Jiří Krejčí.

avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 19.07.2009 14:24:25

Zatím jen krátce, ještě určitě něco připíšu. Asi chybka-Vilma byla rychlejší než já. Podle výsledkovky 96 km za 14:25 a já za 14:40.
Já se neztratila, běžela jsem k 4.(6.) obč.stanici a kousek za ní (už nebyla na původním místě) mně naložili do auta (byl konec závodu).

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

Slavkov u B.

Celkem 2724 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:54:21 (2010)
půlmaraton: 2:07:00

Majka1 žena 19.07.2009 16:02:51

Myslela jsem na vás jak asi v té průtrži běžíte a kde vás to chytne. Jela jsem zrovna busem z běhu okolo Vyškova. Všem můj velký obdiv, jste neskuteční!!! Dan snad není ani člověk, doufám, že mi dá jeden podpis na tričko, třeba při LBP. Mapo, doufám, že jsi tu nohu nedorazila.

Motto: Bože, dej mi víc trpělivosti, ale prosím tě hned!
avatar

Brno

Celkem 26381 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:29 (2009)
půlmaraton: 1:33:05 (2008)
maraton: 3:23:02 (2012)

running-observer muž 19.07.2009 16:41:41

>> mapo, 19. 7. 2009 14:24:25

Chybka (překlep 1 místo 4) opravena.

Jinak doufám, že opravdu něco napíšeš :-)

Vím, že ses neztratila, protože se ztratit nemůžeš, ale ztratila ses z pohledu nás ostatních, neb jsme nevěděli, kde přesně se nacházíš a delší dobu jsme o tobě nevěděli. Ba měli jsme o tebe starost…

avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 19.07.2009 16:44:33

Měl jsem mimo trasy minimálně 15 km, z Jedovnic do Račic mi to trvalo 5 hodin, normálně bych měl takovouto trasu (16,50 km) zvládnou i v takovém terénu za max. 2,5 hod. Napíši do blogu.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Praha 12 - Modřany

Celkem 156179,51 km
Minulý měsíc 887 km
10 km: 0:40:21 (2006)
půlmaraton: 1:26:59 (2008)
maraton: 3:15:43 (2004)

Mirek Kostlivý muž 19.07.2009 17:37:51

>> Štefan, 19. 7. 2009 16:44:33

Štefane, nic si z toho nedělej, já bych dopadl se svojí orientací ještě hůře!
Já tušil, že problém s orientací bude vedle počasí pro všechny z Vás největším nepřítelem. O to větší obdiv všichni zasloužíte.

Motto: Běhat bez ohledu na věk a okolí !
avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 19.07.2009 20:57:17

>> Mirek Kostlivý, 19. 7. 2009 17:37:51

Nedělám si z toho nic, mne se to líbilo – tedy ne to bloudění, ale ten závod.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Slavo G muž 19.07.2009 22:28:06

Jaj jaj, škoda toho počasia, bol totiž tajný plán nás Slovákov zhruba okolo 15:00 zahájiť stíhačku na Dana.Dážď nám to trocha prekazil -)Ale bolo fajn, že sa tohto roku zúčastnili za SVK tri kusy a tiež dve bojovníčky nežnejšieho pohlavia, čo myslím si za posledné ročníky nebolo.A taktiež bola trať obohatená premiérovo o " taxisov priekop ", čo nieje v reportáži spomenuté -)Pripájam sa tiež k poďakovaniu Ivovi a spol.za výbornú starostlivosť o učinkujúcich. S pozdravom Slavo

avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 20.07.2009 08:39:06

>> running-observer, 19. 7. 2009 16:41:41

Měli jsme o Martinku téměř strach. I když vím, že Martina je nezničitelná. Kdyby ji Ivo nepočkal doběhla by až do cíle.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Praha

Celkem 53203 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:47:15 (2010)
půlmaraton: 1:46:26 (2010)
maraton: 3:46:35 (2012)

mapo žena 20.07.2009 11:16:59

>> Štefan, 20. 7. 2009 08:39:06

Štefane, že bych doběhla do cíle si nejsem jistá, více na
http://forum.behej.com/…tr-2009-str2#…
a děkuji všem za podporu.

Motto: ------------------ vytrvale jako smrt
avatar

vili žena 20.07.2009 13:48:09

Teda priznam se opravdu bezva, touha byla odbehnout 161km…
Nezadarilo se pocasi krute…
Jeste se priznam mela bych aspon o 1 1/2hod lepsi cas…
Ale to je tim ze bezim, do usi radne hraje muzika a pak se zapomene koukat…
No pres 100km je take nabehano :-)))
4× jsem Němečkovou s Krčem předbíhala :-)))
A to jsem na obcerstvovacce byla driv vzdy jak oni :-)))
Ne musim priznat ze bezva z organizovane, co se tyce obcerstvovacek, co se o nas starali s jidlem , pred startem a v cili… No a Sikula to bezva zvladl se vsim vsudy…
Jsou to bezva vzpominky…
Takze uvidi se pristi rok .....
Mimo jine vysledky a foto jsou na http://ultramarathon.czechian.net
Foto je od Glesk Slavosacka, fotil to mobilem vetsinou takze to neni moc kvalitni,ale aspon neco…

administrator 03.04.2010 13:32:59

(Článek bude průběžně aktualizován) Skoro každý rok se uprostřed července koná Transmoravský masochistický terénní běh, závod na 100 mil neboli na 161 km na obrátkové trati mezi Olešnicí na Moravě a Lulčí. Tentokrát termín startu připadá na sobotu 18. července ve 2:00 ráno. Trasa vede po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách, i těch nezpevněných, s náročným profilem. AKTUALIZOVÁNO, KVŮLI POČASÍ ZÁVOD PŘEDČASNĚ UKONČEN. Přidán článek Pavla Košťála


Odkaz na článek
Nalezené položky: 14 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.