Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Funkční trika Newline příjemně překvapila

behej.com | 18.01.2007 | přečteno: 24910×

Kombinace chladu a pocení je obvyklou příčinou nemocí, zejména v zimním období. Přinášíme vám výsledky testu funkčních triček firmy Newline, tak jak je viděla jedenáctka čtenářů Behej.com. Většina z nich hodnotila produkt jako špičkový a funkčně plně srovnatelný s renomovanými konkurenty.

Dámský model„Vysoce funk?ní termo prádlo (100% PP micro), které zabezpe?í maximální komfort p?i Vaší sportovní aktivit?. Schopnost odvodu potu je u tohoto výrobku na nejvyšší možné úrovni a prádlo je schopné udržet v suchu po celou dobu sportovní aktivity. Rovn?ž termo efekt je na velmi vysoké úrovni.“

Tolik prohlášení zástupce firmy Newline.

Samotné testování probíhalo zhruba 2–3 týdny. Nutno podotknout, že testovaný výrobek ur?en p?edevším pro teploty výrazn? nižší (-20 až 0 stup?? Celsia), než jaké panovaly v dob? testu, takže ?elil svým zp?sobem extrémním podmínkám. Tes­tující m?li za úkol posoudit trika podle p?ti kritérií, dát body od jedné do desíti (deset je nejvíc) a vy?knout celkový záv?r. 


Jak triko padne (pr?m?rn? 8,6 bodu)

Hodnocen byl st?ih, volnost pohybu v triku, schopnost materiálu obepnout t?lo. Výsledky spíše odrážejí r?znorodost postav, neodhalují žádný zásadní problém.
* „Byl jsem p?íjemn? p?ekvapen prodlouženým zadním dílem. Rukávy nem?ly ani p?i dlouhých b?zích tendenci se vysoukat.“
* „Rukávy bych ur?it? prodloužil.“
* „Nevyhovovala mi volnost rukávu za podpažím.“
* „Triko trochu nesed?lo v ramenou, ale po vyprání se srovnalo.“
* „Padne dob?e a není ani moc t?sné.“
* „P?i zvednutí rukou nad hlavu malinko táhne.“
* „Triko nikde neškrtí, díky klínovému st?ihu se rukávy nevytahují a umož?ují volnost v pohybu paží. Delší zadní díl se nevytahuje z kalhot.“
* „Jen jednou po cca 23 km za?alo d?ít na krku.“
* „Pot?šily mne ploché švy, vedené vždy mimo krizové partie.“


Jak je triko p?íjemné k pokožce (9,3 bodu)

Hodnocen subjektivní pocit z nošení prádla, jeho jemnost nebo naopak drsnost, pocit spíše bavlny nebo um?liny. Podle tohoto hlediska bodoval výrobek úpln? nejlépe.
* „První vrstva materiálu je p?íjemn? m?kká, p?i nošení jsem si ho ani neuv?domoval.“
* „Vnit?ek nedává pocit um?lého vlákna.“
* „Velmi p?íjemné, jemné, pocit asi spíše um?lého vlákna.“
* „Velice p?íjemné, mám zkušenosti s jinými podobnými výrobky, ale toto triko se nosí nejp?íjemn?ji.“
* „Spokojenost, pokožku nedráždilo.“
* „Nep?irovnávali bych to bavln?, um?lému vláknu ani ni?emu jinému. Prost? pocitov? p?íjemné.“


Jak odvádí pot od t?la (8,6 bodu)

Hodnocen pocit vlhka a chladu p?i sportovní zát?ži, doba, po kterou výrobek udrží t?lo v suchu a teple.
* „P?i pohybu jsem se cítila v pohod? a teple.“
* „P?i b?zích jsem o n?m ani nev?d?l.“
* „Ve své t?íd? výborný odvod potu, pochopiteln? nižší ve srovnání s tenkým termo prádlem, o to vyšší je však teplotní komfort.“
* „Ur?it? se hodí jako samostatná vrstva do podzimního po?así, kdy je na tenké triko už zima, ale mikina moc teplá. Vn?jší hrubší strana ?áste?n? brání v?tru, ale se zvýšeným pocením se tento efekt vytrácel a ?lov?k leh?eji prochladl než u jiného prádla, vnit?ní strana ale z?stávala tém?? suchá.“
* „P?i tréninku to bylo snad poprvé, co mne v?bec nestudila záda, i když jsem cítila, že je triko na omak mokré.“
* „Odvod potu je celkem dobrý oproti konkurenci, ale neodvádí jej zcela dostate?n?, jak bych si p?edstavoval.“


Rychlost schnutí (7,8 bodu)

Hodnocena doba pot?ebná ke schnutí po vyprání v porovnání s bavln?ným trikem a funk?ními výrobky jiné zna?ky. Newline má v tomto ohledu nevýhodu vyšší gramáže (více vrstev).
* „Rychlost schnutí je proti bavln? neporovnateln? vyšší, srovnatelná s jinými materiály – tedy skv?lá. Výborné rovn?ž je, že se nemusí žehlit jako bavlna.“
* „Rychlost schnutí je ovlivn?na tlouš?kou materiálu, ale srovnatelná s konkurencí.“
* „Po vyprání trvalo vysušení pro mne p?ekvapiv? o n?co déle než u ten?ích funk?ních tri?ek. Oproti bavln? a funk?nímu prádlu s p?ím?sí bavlny schne výrazn? rychleji.“
* „Bavlna je jiná liga. Rozdíl od jiných zna?ek skoro neznatelný, možná trošku déle trvá schnutí na samotném t?le.“
* „V každém p?ípad? je možné triko po ve?erním tréninku vyprat a ráno oblékat op?t suché.“


Zm?na materiálu po vyprání (8,5 bodu)

Hodnotila se srážlivost, žmolkovitost a jiné zm?ny materiálu. Hlubší analýzu však nebylo možné provést vzhledem ke krátké dob? testu.
* „Nepozoruji žádné estetické zm?ny k horšímu, ale doba na hodnocení byla p?íliš krátká.“
* „Vypráno pouze párkrát, zatím žádná zm?na.“
* „Praní a žmolkovitost jsem nehodnotil, ale zklamalo mne, jak je materiál výrazn? náchylný na suché zipy, nap?íklad na b?žeckém pásu s pitím.“
* „Možná subjektivní pocit, ale po druhém vyprání se za?aly objevovat malinké žmolky.“
* „Beze zm?n a to jsem ho pral dvakrát v pra?ce na 40 stup?? s ostatním funk?ním prádlem. Nev??ím, že by n?kdo pral všechno b?hací prádlo v ruce…“ (pozn.red.: výrobce uvádí možnost praní v pra?ce až na 60 stup??)
* „Triko si zachovalo barvu, tvar i velikost. Dokonce se i po vícenásobném vyprání zachovala informace o ošet?ování, velikosti a materiálu.“


Záv?re?né hodnocení

Výrobek v testu obstál na výbornou, v souhrnném hodnocení jednozna?n? p?evažovala chvála. Nejvýše byla hodnocena p?íjemnost mikrofleece p?i kontaktu s t?lem, prodloužená délka zad a vícemén? vyhovující st?ih. Nezanedbatelné bylo i to, že ani p?i intenzivním zpocení triko nezapáchalo.

„Triko je p?íjemn? m?kou?ké a teplou?ké, ale zájemci si musí dát pozor na správný výb?r velikosti, aby triko obeplo t?lo a nebylo volné. Oproti konkuren?ním výrobk?m mi p?ijde Newline výrazn? p?íjemn?jší, ur?it? bych jej doporu?il ke koupi.“

Naopak nejv?tší výhrady byly k malé odolnosti materiálu k drhnutí p?edm?ty kolem pasu, respektive suchými zipy. Toto je však tradi?ní problém drtivé v?tšiny sportovního prádla.

Pánský model„Zatrhávání materiálu je nejv?tší problém technický funk?ních materiál?, nejenom u naší zna?ky, a je nutné s ním po?ítat. Samoz?ejm? se situace výrazn? lepší rok od roku a tahle nová generace spodního prádla ud?lala i v tomto sm?ru obrovský pokrok,“ uvedl pro Behej.com zástupce firmy Newline.

Obvyklým, by? nep?íjemným jevem jsou i zna?né potíže p?i svlékání potem nasáklého trika, které doslova p?ilne na t?lo. N?kolik lidí upozornilo na kratší rukávy vzhledem k velikosti trika, je však otázkou, zda mohou výrobci funk?ního prádla vždy absolutn? trefit velikosti, aby triko správn? obepnulo t?lo na všech místech.

„Kdybych toto triko sám netestoval, asi bych si ho za tu cenu nekoupil. Ale te? vím, že za to stojí a doporu?il bych jej i ostatním,“ shrnul jeden z testujících.

Výrobky Newline m?žete zakoupit i v eShopu p?i Behej.com