Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh a svět IT: vytvořte si vlastní časopis o běhu

Petr Havlík | 15.02.2007 | přečteno: 26653×

Čtete pravidelně Behej.com, blogy Aerobního tragéda, Běžícího tučňáka anebo Wittyho svět? Zajímavých stránek jsou po internetu tisíce a nové se objevují jako houby po dešti. V dnešním díle seriálu o běhu a IT se podíváme na technologii RSS a zkusíme si vytvořit „vlastní“ běžecký magazín.

Zkratka RSS znamená Real Simple Syndication. Jednoduše lze ?íci, že se jedná o zp?sob publikování informací. Pomocí RSS m?žete být ihned informováni o nových ?láncích t?ch autor?, které máte rádi, bez nutnosti otev?ení okna prohlíže?e a opakovaného vy?ukávání dlouhých adres mnoha stránek.

Sta?í, když za?nete používat RSS ?te?ku, tedy program, který je schopen p?e?íst informace uve?ejn?né v RSS formátu, a ušet?íte sv?j ?as.

Než se však dostaneme k návodu, podívejme se krátce do historie. První verze RSS (RSS 0.9) se datuje do roku 1999, která byla v b?eznu p?edstavena pro užití na My Netscape portálu. Za „duchovního otce“ se pokládá Ramanathan V. Guha. V té dob? to však neznamenalo nic p?evratného a dalo by se ?íci, že RSS formát upadl na dobu t?í let do zapomn?ní, by? se do?kal n?kolika vylepšení (RSS 0.93).

V zá?i roku 2002 se objevilo RSS 2.0, které s sebou krom jiného p?ineslo také zm?nu názvu, ?i lépe ?e?eno zkratka RSS získala nový význam, a to Really Simply Syndycation, což lze p?eložit jako opravdu jednoduché publikování.

O dva m?síce pozd?ji zavedl New York Times na svých stránkách možnost získávat (a vybírat si) zprávy práv? prost?ednictvím RSS. Tento okamžik m?žeme ozna?it za p?elomový bod – RSS se de facto stalo standardem a od té doby je používáno ?ím dále tím více.

V roce 2005 si pro ozna?ení RSS kanálu zvolil oranžovou ikonku , která byla do té doby používána jen v prohlíže?i Fi­refox, také nap?íklad Microsoft ?i konkurující Opera. Dnes je možné r?žovou ikonku s logem nebo nápisem RSS spat?it pomalu na každé stránce (Behej.com není výjimkou).

Pokud jste se rozhodli RSS vyzkoušet, prvním krokem je stažení RSS ?te?ky, kterých je na internetu nespo?et. Nemáte-li náladu na hledání, zavítejte nap?íklad na stránky Gigamanie a stáhn?te si GreatNews. Bude k vám sice mluvit anglicky (než si nastavíte ?eskou verzi), avšak nic nestojí, je elegantní a její používání je velice jednoduché. 

Po instalaci vám již nic nebrání v používání. Zkopírujete odkaz RSS kanálu do okna, jež se vám objeví po stisknutí tla?ítka „Add a news feed“.

GreatNews poté pravideln? kontroluje, zda se na vaší oblíbené stránce, resp. stránkách, objevil nový ?lánek. Jakmile se tak stane, dá vám v?d?t a bez nutnosti spušt?ní prohlíže?e si ?lánek p?e?tete v samotném programu. 

V jednoduchosti spo?ívá krása. A RSS je pravd?podobn? tím nejjednodušším a nejpohodln?jším zp?sobem, jak sledovat obsah vašich blog? a stránek, které pravideln? navšt?vujete.

Behej.com pro vás navíc p?ipravilo soubor OPML (stáhnete jej zde p?es pravé tla?ítko myši a volbu Uložit cíl jako…). Ten obsahuje to nejlepší z ?eských b?žeckých blog?. Sta?í je jen importovat do programu GreatNews, a to pomocí p?íkazu Import Feed from OPML/XML File, který najdete v horním menu v nabídce Tools. Další blogy se objevují závratným tempem, ty lepší najdete na stránce Odkazy v hlavním Menu stránky Behej.com.

Jakmile za?nete RSS používat, již vám nic neunikne!

Petr Havlík