Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

RECENZE: Souprava Nike+ celkově za 2 (III.)

behej.com | 31.05.2007 | přečteno: 32488×

V poslední části recenze Nike+ hodnotíme softwarový program iTunes pro správu hudby a možnosti webových stránek www.nikeplus.com, na nichž dochází k ukládání tréninkových hodnot. Nepřehlédněte ani odkaz pod čarou v závěru recenze.

iTunes

iTunes je software, který je nezbytné nainstalovat pro p?evád?ní (synchronizaci) údaj? o tréninku z p?ijíma?e iPodu do webové aplikace www.nikeplus.com. Dále funguje jako správce hudebních nahrávek. 

V tomto sm?ru nevidíme problém, aplikace je srozumitelná a p?ehledná. Vadila nám ?asov? náro?n?jší instalace kv?li nutné registraci uživatele a fakt, že po instalaci dojde k automatickému vytvo?ení playlistu všech nahrávek, které iTunes v po?íta?i nalezne. Znovu musíme p?ipomenout fakt, že uživatel m?že p?i instalaci zápasit s cizím jazykem.

Známka pro itunes: 1–

www.nikeplus.com

Webová aplikace www.nikeplus.com je zjednodušen? ?e?eno tréninkovým deníkem. Krom? p?ehledu o vlastních trénincích umož?uje komunikaci s ostatními b?žci prost?ednictvím fóra (v angli?tin?), porovnávání ?as? svých b?h? s ostatními b?žci (zobrazí se TOP 10, který je možné filtrovat podle zem? a v?kové kategorie b?žc?), stanovení tréninkových cíl? a jejich sledování. Nad aplikací samotnou panovaly spíše smíšené pocity.

Výborným nápadem jsou „Goals“ (cíle) a „Challenges“ (výzvy). První slouží k nastavení vlastního cíle sportovcova snažení a ta druhá k virtuálnímu závod?ní s ostatními registrovanými b?žci na Nikeplus. Sta?í p?es jednotlivé menu „vyhlásit“ závod, pozvat další b?žce (dle informací až 100 dalších lidí) a za?ít závodit.

V praxi to vypadá tak, že nap?. George z Texasu vyhlásí závod o to, kdo nejd?íve ub?hne 100 mil. Pozve Viktora z Prahy (s nímž si píše na fóru a sd?lují si zážitky z b?hání) a další lidi, stanoví datum za?átku závodu a za?ne se. Pr?b?h závodu je uveden ve spole?ném grafu, kde jsou jednotliví b?žci rozlišeni dalším vlastním horizontálním grafem. Ten je aktualizován po každém p?ipojení iPodu a nahrání dalších dat. Jednoduché, ale jako další motivace k b?hání výborné.

Nedostate?n? využitou ?ástí je sledování vlastních trénink?. B?hy je možné pojmenovat a p?ipojit n?kolik stru?ných poznámek, ale potenciál je zde ješt? nevy?erpaný, jak je z?ejmé i z poznámek desítek b?žc? na fóru. Aplikace nabízí možnost vyhledání dalších b?žc? a jejich výkon?, ale poskytnuté informace jsou velmi kusé. Nabízené vyhledávání podle nickname (p?ezdívky) nevede k nalezení b?žce, ale v podstat? vás p?epne do diskusního fóra. P?i prvním p?ihlášení bez varování „o?ízla“ delší nickname na 12 znak? a uživatel pak m?l potíže najít v databázi sám sebe.

„My runs“ (mé b?hy) umí zobrazit tempa po kilometrech u jednotlivých b?h? v?etn? tempa v místech, kdy b?žec p?i b?hu stisknul st?edové tla?ítko iPodu pro získání aktuální informace. Bohužel se neobjevuje údaj o ?ase, kdy byl záznam po?ízen. Dobrou možností je vytvá?ení vlastních map b?žeckých tras s jejich popisem a zaznamenáváním pokroku na nich (?ást „Map it“).

Známka pro nikeplus.com: 2–

P?ehled hodnocení Nike +

NIKE + + Známka www.behej.com
Boty Nike + – výborné tlumení
- stabilita i na kluzkém povrchu
- komfort v p?ední ?ásti bot
- dobré odv?trání vnit?ního prostoru
– nezaznamenali jsme, otázkou je životnost boty 1
iPod – poslech hudby b?hem tréninku
- možnost r?zných variací nastavení tréninku (?as, vzdálenost, spot?eba kalorií)
- získání aktuální zvukové informace o pr?b?hu tréninku
- Power Song
- pochvala p?i p?ekonání rekordu
- kvalita zvuku ve sluchátkách velmi dobrá
- intenzita zvuku p?i tréninku bez problém?
– ukon?ení tréninku nelze provést jediným stiskem tla?ítka
- zna?né odchylky p?i m??ení vzdálenosti
- rušení signálu v ur?itých místech
- komunikace v angli?tin?
- problém s umíst?ním p?i b?hu
- p?i b?hu mohou vypadávat z uší sluchátka
- pocit „tahání“ kabelu
2
Aplikace iTunes – srozumitelnost
- p?ehlednost
– komunikace s aplikací pouze v angli?tin?
- ?asov? náro?n?jší instalace v?etn? nutné registrace
1–
www.nikeplus.com
(správa trénink?)
– komunikace s ostatními b?žci
- možnost závod?ní na dálku s ostatními b?žci
- vytvá?ení vlastních cíl? a jejich sledování
- vytvá?ení map b?žeckých tras s popisem a zaznamenávání pokroku na nich
- p?ehled vlastních trénink?
– nutnost komunikace v cizím jazyce
- nedostate?né záznamy vlastních trénink?
- komunika?ní rozhraní není p?íliš intuitivní
2–
CELKOVÁ ZNÁMKA 2

Shrnutí

Produkt Nike+ umoc?uje zážitek z b?hu poslechem oblíbené hudby, p?ijímáním informací o pr?b?hu tréninku ve zvukové podob? a zaznamenáváním tréninkových hodnot. Radost p?inese i tehdy, pokud jej berete jen jako hra?ku, dopl?ující vaše p?íležitostné b?hy a poskytující základní informace.

Je-li vaším cílem hubnout, oceníte možnost nastavení kalorické spot?eby a její m??ení p?i tréninku. Sledováním p?edem stanovených cíl?, jejich nekompromisním p?ipomínáním a možností porovnávat svou výkonnost s ostatními b?žci prost?ednictvím webových stránek www.nikeplus.com m?že posunout i výkonnost ambiciózního cílev?domého b?žce. 

Takový b?žec však m?že vnímat negativn? absenci funkce m??ení tepové frekvence a významné odchylky p?i m??ení délky b?h?. Výborné hodnocení obdržely boty Nike+. Zavedením GPS by výrobce odstranil nejvíce diskutovanou záležitost, p?esné m??ení vzdálenosti. Výrobce také neuvádí, co d?lat po 2 letech, kdy skon?í životnost vnit?ní baterie iPodu.

Dodate?ným útokem na vaši pen?ženku m?že být Nike+ b?žecké oble?ení s kapsi?kou pro iPod a otvory pro vedení kabel? sluchátek, pokud chcete být in.

Vstupu na ?eský trh by ur?it? pomohl jediný návod k použití pro iPod i internetové aplikace v ?eštin?, stejn? tak rozší?ení ?eské verze stránek aplikace pro správu trénink? – www.nikeplus.cz.


A na záv?r jedno doporu?ení. Nike+ prý p?sobí i jako prevence proti úrazu. Nev??íte-li, klikn?te na odkaz.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

kubajz muž 29.04.2008 23:00:37

Zdravím, prosím mám dotaz. Ono to zaznamenává polohy na mapě tak, že když to píchnu k pc tak mi to ukáže trasu kterou jsem běžel? Ono to má nějaké GPS? … Pak ještě jak je to s baterkou, píšete tady že asi 2 roky, má to někdo odzkoušené? 2 roky je celkem dlouhá doba, kéž by to aspoň tak bylo. Díky moc za odpovědi, s pozdravem, Kubajz.

administrator 03.04.2010 13:32:27

V poslední části recenze Nike+ hodnotíme softwarový program iTunes pro správu hudby a možnosti webových stránek www.nikeplus.com, na nichž dochází k ukládání tréninkových hodnot. Nepřehlédněte ani odkaz pod čarou v závěru recenze.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.