Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Test trik Devold: stará dobrá vlna od Norů

Radek Leszczynski | 20.09.2007 | přečteno: 24373×

Devold obléká Nory již od roku 1853, zní slogan firmy, jejíž sportovní trika jsme během září měli na testování. Již posádka slavné expedice Fridtjofa Nansena s lodí Fram, která se uskutečnila v letech 1893–1896, byla vybavena oblečením firmy Devold, a některé modely a materiály jsou vyráběny a dodávány na trh dodnes. Jak trika obstála v našem testu?

K testování jsme obdrželi letní variantu spodního prádla, a to konkrétn? trika s krátkým rukávem s ozna?nením MULTISPORT. Jedná se o jednovrstvé spodní prádlo ze 100% Merino vlny. Výrobce doporu?uje své produkty hlavn? na outdoorové aktivity p?i teplot? +20 až –10st.C .

Mají prý jednu obrovskou výhodu: ani po týdením nošení nezapáchají! To nás samoz?ejm? zajímalo asi nejvíce. Ale nep?edbíhejme. Tajemství Merino vlny údajn? tkví ve zvláštním šlecht?ní ovcí, žijících v chladných oblastech. Vlákno se vyvinulo výrazn? jemné, a proto je jeho izolace a prodyšnost vyšší.

Také je mnohem jemn?jší než b?žná vlna. Je p?írodn? obnovitelné a biologicky odbouratelné. Norové tvrdí: my jsme nic nevymysleli. Tisíc let tu vlnu vyvíjí matka p?íroda, my ji te? jen používáme k tomu stejnému, jako ji užívají ovce – k ochran? p?ed nep?ízní po?así.

Trika testovali dva muži a jedna žena. Všichni jsou b?žci a snažili se maximálním zp?sobem využít r?znorodost po?así uplynulého srpna a zá?í, kdy nebyla nouze o velké teplotní zvraty a rozmary.

Tak tedy – p?ednost má žena! „V tri?ku jsem se rozhodla b?žet maraton. Švy ani p?i delším b?hu neškrábaly. Oprotfoto: www.devold.czi funk?ním materiál?m z um?lých vláken od konkuren?ních výrobc? je vlna Merino daleko p?íjemn?jší na dotek, materiál je jaksi "vlídn?jší“ a m?k?í. "

„Schne možná o n?co déle než trika z um?lých vláken, ale není to žádná tragédie. B?hem nošení se ?áste?n? "vytahá“, ale po vyprání se vrátí do p?vodního tvaru a sedí zase jako ulité a neztrácí ani barvu. Jako žena bych uvítala nápadit?jší design, tri?ko by prost? mohlo být „krásn?jší“. Na druhou stranu: jedná se o funk?ní prádlo – první vrstvu, která tak není vid?t, takže design je opravdu druho?adý."

„Je ideální pro chladn?jší ve?erní b?hání – skute?n? h?eje i vlhké, což je z mého pohledu výhoda oproti um?lým vlákn?m. Navíc díky tomu h?eje i po dob?hu. I po týdenním nošení je bez zápachu, výrobce nelže!“

Sou?asn? triko používal náš druhý testman, závodní bežec, který potem p?i tréninku opravdu nešet?í. Takže volba kvalitního prádla je ješt? d?ležit?jší. „Triko p?sobí solidním dojmem už díky obalu. Prost? triko v papírové krabi?ce se jen tak nevidí. Je vid?t kvalitní a p?esné šití a st?ih, který na pohled i p?i nošení vypadá velmi dob?e.“

„Pocit p?i prvním použití nebyl nijak výjime?ný, triko se zdá o trochu t?žší než nap?íklad bavln?ná trika nebo s obsahem um?lého vlákna. Jedinou výhradu bych m?l, že jsem poci?oval lehké škrabání, když jsem triko oblékl. Jsem hodn? citlivý na škrabavé nebo "kousavé“ materiály. "

„Tento pocit ovšem zmizí b?hem krátké doby. Vzhledem k ?asovému intervalu, kdy jsem triko zkoušel, r?znorodost podmínek nebyla až tak moc velká, ale výkyvy po?así byly p?esto zna?né. V chladném po?así nebo p?i slabém dešti bylo triko teplejší než b?žná trika, která jsem dosud používal. Odsávání potu v teple se mi zdálo o n?co pomalejší, takže p?i náhlém zpocení mne trochu studilo, ale rychle to p?ešlo.“

„Triko jsem prozatím pral pouze v ruce a jediný post?eh je, že se projevuje jeho mírná vodoodpudivost: chvilku trvalo, než se mi ho povedlo namo?it. P?epral jsem jej asi t?ikrát a není na n?m vid?t žádná zm?na v barevnosti nebo tvaru.“ foto: behej.comI když v n?m náš testman absolvoval více trénink? za sebou, údajn? nebylo cítit potem, zatímco trika z um?lých materiál? jsou cítit už p?i druhém tréninku.

T?etí testman zapo?al testování netradi?n?. Po rozbalení se nejprve rozhodl se v triku vyspat, a to hned n?kolik nocí. „B?žn? spím v bavln?ném triku kv?li p?íjemnému pocitu, ale triko MULTISPORT od Devoldu je zase ješt? n?kde jinde. Jak uvedla první testující, je materiál jaksi "vlídn?jší“, takže usínání a samotný spánek je prost? usnadn?n."

„P?i tréninku v horkých dnech, kdy potu je prost? hodn?, se triko postupn? promo?ilo, ale vlhkost se hned rozprost?ela v podstat? do celé plochy trika. Ovšem zcela jinak, než jsme zvyklí u oby?ejných bavln?ných tri?ek. Vlhkost se následn? rychle odpa?uje a z?stává jen pocit mírného propocení a triko dokonce v tomto stavu jakýmsi zvláštním zp?sobem i h?eje. Stejný nebo velice podobný proces prob?hl i p?i tréninku ve vytrvalém dešti.“

Praní trika, to byla další fáze testu tohoto b?žce. Prob?hlo ru?n? p?i doporu?ené teplot?. Ale co to? Kombinace barev oranžová/?erná asi nebyla úpln? správná? Nebo snad vysoká teplota vody? Po vyschnutí se projevilo ono nep?íjemné zaprání ?erné do oranžové. Nebylo to nic markatního, aby se triko nedalo dále nosit. Navíc p?i dalším vyprání už defekt nebyl tém?? znát. Pro sušení v suši?ce je triko upraveno speciálním materiálem Total Easy Care. Triko si udrželo i tvar, což je nemén? d?ležité.

Záv?rem tedy lze tvrdit, že triko MULTISPORT z Merino vlny je více než jen spolehlivým spodním prádlem do extrémn?jších podmínek (Horská služba ?R jimi vybavuje své pracovníky), ale p?edev?ím p?írodním výrobkem, který zvlášt? ocení lidé obracející se zp?t k p?írod?.


TRIKA PRO TESTOVÁNÍ POSKYTLA SPOLE?NOST DEVOLD