Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Orálek a Dimitriadu nejlepšími Čechy v ultra tabulkách

Orálek a Dimitriadu nejlepšími Čechy v ultra tabulkách
foto: archiv Dana Orálka

Jaroslav Kaše | 28.01.2010 | přečteno: 7342×

Čeští ultramaratonci se v uplynulé sezóně rozhodně neztratili ani v porovnání se světem. Tabulka výkonů za rok 2009, kterou vydala Mezinárodní asociace ultraběžců, ukazuje, že nemáme jen Dana Orálka a Michaelu Dimi­triadu, ale skvělé jméno nám na mezinárodním poli dělá řada dalších běžců a běžkyň. Co by za takové postavení ve světě daly naše ostatní běžecké disciplíny…

Výsledky Dana Orálka a Míši Dimitriadu na 48 hodin budí ve sv?tovém ultramaratonském hnutí veliký respekt a díky svým výkon?m si zasloužili pozvání na závod na 48 hodin ve francouzském San Surgeres. Na tomto závod? startují pouze vybraní závodníci ze sv?tové špi?ky, takže je pro výše jmenované, jakož i pro ?eský ultramaratonský b?h, velkou poctou, že byli na tento závod pozváni.

V roce 2008 se zdálo, že po delším ?ase budeme mít op?t b?žce v nejužší sv?tové špi?ce v b?hu na 100 km. Dan Orálek famózním vzep?tím ve Winschontenu zab?hl ?as 7:00:10 a výrazn? upozornil, že by se ho soupe?i m?li za?ít bát. Bohužel po lo?ském vynikajícím výkonu na 48 hodin v Brn? následovala mírná ztráta formy a lo?skými výkony na 100 km zaznamenal mírný ústup ze slávy na této trati. Doufejme, že u n?ho není všem dn?m konec.

Samostatnou kapitolou jsou výkony Míši Dimitriadu. Tato naše hv?zda se drží již léta na výsluní sv?tového ultrab?hu, zvlášt? pak na distanci 48 hodin, kde prohání i nejlepší muže. Pro porovnání: Dan ub?hl za 48 hodin 366,872 km a Míša 357,686 km, a to ji ješt? hodinu p?ed koncem po?adatelé stáhli z trati z d?vodu zanedbaného zran?ní, kv?li n?muž nemohla pokra?ovat dál.

Pam?tníci výkon? Tomáše Ruska, Václava Kameníka, Jardy Kocourka, Ji?ího Jelínka, Otty Seitla, Miloše Škorpila a dalších mohou tvrdit, že i ultramaraton ustoupil ze své n?kdejší slávy. Ovšem osobnost srovnatelnou s Jardou Kocourkem je t?žko hledat i ve sv?tovém m??ítku. Vždy? má stále ve svém držení sv?tové rekordy v b?hu na 48 hodin v hale v kategorii M 45 a M 50.

Když jsem ovšem za?al podrobn?ji studovat výkony za?azené do tabulek, musel jsem konstatovat, že klí?, podle kterého jsou zapisovány výkony do sv?tových tabulek, mi z?stává utajen. N?které výkony našich závodník? se v nich neobjevily, a?koli tam svými dosaženými ?asy i distancemi jednozna?n? pat?í. Z mého pohledu je umíst?ní každého borce do první stovky na kterékoli distanci velice slušné a místo v první padesátce je prost? vynikající.

Rozhodl jsem se proto vypracovat upravený p?ehled, do kterého jsou za?azeni i naši b?žci na po?adí, jaké jim dosaženým výkonem pat?í. Tyto dodate?n? za?azené výkony jsou vyzna?eny mod?e. Pro srovnání uvádím nejlepší sv?tový výkon v lo?ském roce na každé distanci a kategorii a pak umíst?ní a výkon našich borc?.

V našem ultramaratonském hnutí nemáme bohužel tak velkou ?lenskou základnu, jakou mají nap?íklad Japonci, Italové, Francouzi, Špan?lé nebo Ameri?ané. Úzká základna nám po léta nedovoluje postavit vyrovnané týmy pro sout?že družstev na MS a ME. B?hem sezóny se objeví pár borc? a borky?, kte?í nazna?í, že by se mohlo blýskat na lepší ?asy, a pak ve finále na nejd?ležit?jším závod? roku v?tšinou kon?íme v druhé polovin? startovního pole (až na n?které sv?tlé výjimky).

Je nasnad?, že v našich podmínkách bude i do budoucna t?žké najít b?žce, kte?í by se cht?li ultramaratonu intenzivn? v?novat. Stav ?eského vytrvaleckého b?hu je dostate?n? znám.
Ultrab?h vyžaduje velké úsilí, sebekáze?, systematický trénink, víc než pevné zdraví a v neposlední ?ad? ?as, ?as, ?as. Skloubit tyto vlastnosti do jednoho ?lov?ka je velice náro?né, zvlášt? pak když v?tšina z nás je nucena dodržovat minimáln? osmihodinovou pracovní dobu, n?kterým p?ibývá ješt? starost o rodinu, bydlení, zví?ectvo apod.

Ale nezoufejme. V hitparád? nab?haných kilometr? na behej.com je dost b?žc?, kte?í tím nazna?ují, že by se snad cht?li ultravytrvalostnímu b?hu v?novat a mají pro to podmínky (zatím nediskutujme o p?edpokladech). Už první náznak konfrontace se rýsuje na Lískovecké šestihodinovce 13. b?ezna 2010, na kterou je p?ihlášena tém?? padesátka borc?. Nejvýznamn?jší domácí událostí by pak m?lo být otev?ené mistrovství ?R na 100 km p?edb?žn? 28. 8. 2010 v Ostrav?.

Kéž by se nám v nadcházející sezón? da?ilo alespo? tak jako loni a kéž by se poda?ilo rozší?it naše laufa?ské ?ady o další nad?jné borce. Lze si jen p?át, aby po zvolení nového výboru ?AU nastalo zlepšení v jeho práci a v neposlední ?ad? p?išel i nár?st ?lenské základny a zlepšení výkonnosti na ultradistancích.


OFICIÁLNÍ STATISTIKY IAU

UPRAVENÁ TABULKA VÝKON? ZA ROK 2009

DOSUD ZNÁMÉ TERMÍNY LETOŠNÍCH ULTRAB?H? V ?ESKÉ REPUBLICE

Komentáře (Celkem 8)

Nalezené položky: 9 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 4475 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:49 (2010)
půlmaraton: 1:36:11 (2009)
maraton: 3:32:58 (2009)

Forest Gump muž 28.01.2010 09:53:14

Chystam se na Silva Nortic Run 75km, zatim jsem v treninku nejvic bezel 50km za 4:28:29.

avatar

Hořovice

Celkem 32023 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:04 (2011)
půlmaraton: 1:39:38 (2011)
maraton: 3:42:11 (2008)

pavli žena 28.01.2010 10:33:42

>> Forest Gump, 28. 1. 2010 09:53:14

Letos bude trasa dlouhá 84 km.

avatar

Ivo Domanský 28.01.2010 14:10:24

Statistika je, jak praví známý bonmot, přesný souhrn nepřesných čísel. Při srovnání umístění českých výkonů 2009 na 100 km (stovku miluju, byla to moje srdeční záležitost mnohem víc než třeba maraton) v oficiálních performances Heinze Klatta s pořadím, uváděných Jardou, jsou výrazné diference. Shodný je pouze nejlepší světový výkon Japonce Noja, ale zatímco Jarda uvádí Danův čas 7:22:15 na 42. místě světových tabulek, Klatt jej uvedl v neredukovaných světových tabulkách až jako 50. v pořadí, vyškovský Milan Adamec má být 98., ale u Klatta figuruje svým časem až na 130. příčce. Jarda eviduje 111 individuálních výkonů pod 8 hodin, Klatt 150.
Další disciplíny jsem takto detailně nestudoval, takže pouze dvě poznámky:

  • výkon Martiny Judové ze Sergana není možná uveden, protože se výsledky Klattovi nedostaly vůbec do rukou,s precizností italských pořadatelů mám své zkušenosti
  • zařazení Zuzany Dócziové do českých tabulek je možná sporné, tato závodnice se v roce 2008 v Praze ve Stromovce prezentovala za Slovensko, pokud ale má dvojí občanství, je to v pořádku
avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 28.01.2010 22:06:19

>> Ivo Domanský, 28. 1. 2010 14:10:24

Může být i problém v tom, že IAU zahrnuje jen výkony , které byly v závodech s Labelem od IAU.

avatar

Ivo Domanský 29.01.2010 09:08:42

>> dao, 28. 1. 2010 22:06:19

Ale to by pak měli být Orálek i Adamec v tabulkách Heinze (Jindřicha – H. Klatt je původem z Čech,legálně se vystěhoval z ČSSR do západního Německa v 70. letech a pak vydával nějakou dobu společně s Burghardtem Swarou časopis Marathon – Aktuell) výš a ne naopak…

avatar

Rentia muž 29.01.2010 10:04:57

Já jsem si pro zajímavost porovnal výkon Daniela Orálka na 48 hod. s výkonem ultrachodce Iva Majetiče, který v roce 1994 zašel chodecký ultravytrvalecký závod Paříž – Colmar /525 km/ za 64,5 hodiny, tj. šel to průměrnou rychlostí přes 8,1 km/hodinu, tj.asi o půlkilometr rychleji než Dan Orálek. Tím ani v nejmenším nechci výkon Dana Orálka nijak snižovat. Nejspíš je to tím, že chůze je daleko ekonomičtější a to hlavně proto, že při ní nedochází ke změnám těžiště. Petr Adam.

avatar

Brno

Celkem 39675 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:29:52 (1994)
půlmaraton: 1:04:33 (1994)
maraton: 2:26:58 (2011)

dao muž 29.01.2010 17:13:16

>> Rentia, 29. 1. 2010 10:04:57

JJ. Standa Holeček loni v Brně ušel pouhou chůzí přes 300km. Problém není v průměrném tempu, ale v „množství“ odpočinku. Je to vidět i na rozložení. Za prvních 24 hodin jsem dal 218 a za druhých ten zbytek.

avatar

Vonoklasy & Hořovice

Celkem 57033 km
Minulý měsíc 320 km
10 km: 0:39:30 (2013)
půlmaraton: 1:29:37 (2012)
maraton: 3:09:11 (2013)

Aktuář muž 30.01.2010 13:08:58

Mohl bych se zeptat, proč v těch tabulkách chybí (například) výkony z Brdské padesátky?Nebo se jenom špatně koukám? Díky.

administrator 03.04.2010 13:33:10

Čeští ultramaratonci se v uplynulé sezóně rozhodně neztratili ani v porovnání se světem. Tabulka výkonů za rok 2009, kterou vydala Mezinárodní asociace ultraběžců, ukazuje, že nemáme jen Dana Orálka a Michaelu Dimi­triadu, ale skvělé jméno nám na mezinárodním poli dělá řada dalších běžců a běžkyň. Co by za takové postavení ve světě daly naše ostatní běžecké disciplíny…


Odkaz na článek
Nalezené položky: 9 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.