Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Ultramaratonec – zpověď nočního běžce

Petr Syblík | 02.11.2006 | přečteno: 18180×

Zavírám knihu všestranného sportovce Deana Karnazese a jsem v rozpacích. Mně, běžci uvízlému navždy v osidlech dlouhých tratí, tato kniha ukázala, že stojím na správné cestě, ale co ukáže ostatním? Najdou v ní odpověď na otázku, proč běhat vzdálenosti delší než maraton?

T?žko ?íct, nejsprávn?jší odpov?dí bude v?ta: „dejte si 80 km a odpov?? naleznete“. Z osobní zkušenosti mohu ?íci, že nelze než souhlasit.

Kniha (nedávno vydaný ?eský p?eklad lo?ského titulu) za?íná strhujícím úvodem, který vás okamžit? vtáhne do st?edu d?ní jednoho z Deanových šílených b?h?. Retrospektivn? se pak vrací ke svému nemén? zajímavému d?tství. Za?átek knihy bezpochyby upoutá. To se však bohužel nedá tvrdit o další kapitole v?nované dospívání a dob? do t?icátých narozenin autora.

Tehdy Dean procitá a ve starých teniskách ub?hne v noci 50 kilometr?. Na m?j vkus až p?íliš naturalisticky lí?í co vid?l, když si po b?hu sundal své boty. Tento zp?sob detailního popisu vrcholí, když si po kvalifika?ním závod? na 100 mil pozvrací celý vnit?ek auta… 

Nej?tiv?jší pasáží celé knihy je práv? popis závodu na 100 mil, na který se úsp?šn? kvalifikoval. Závod s limitem 24 hodin a s p?evýšením 11,6 km pat?í k nejt?žším b?žeckým závod?m na sv?t?. Od p?íjezdu na místo startu až po… (nebudu prozrazovat) je p?íb?h tak dynamický a poutavý, že p?i jeho ?tení bez problém? p?ejedete cílovou zastávku.

Stejn? jako po úvodu i zde následuje slabší místo. P?íliš mnoho údaj? o autorových výkonech zhušt?ných na n?kolika stránkách. Také b?h na jižní pól je spíše ?adou fakt?, než poutavým ?tením. Autorovi se vypráv?ním nepoda?ilo vytvo?it nap?tí, zda bude 

obálka

jižní pól dobyt ?i nikoliv.

D?j se op?t za?íná rozbíhat až po návratu k nosnému tématu celé knihy, kterým je b?h na 320 km. B?hu se zú?ast?ují dvanácti?lenné štafety, zatímco Dean jej b?ží sám na podporu nemocné hol?i?ky.

Kniha utrp?la nep?íliš zda?ilým p?ekladem a v?tami, které gramaticky nedávají smysl. Nap?íklad na str. 105: „Bolelo m? za krkem, v ramenou, bolela m? záda, boky, kolena, nohy a dokonce mi vyst?elovala i do špi?ky nosu“.

Z knihy ne?iší taková radost, jako ze zápisk? jednoho z našich ultramaratonc?. Obsahuje minimum hlubších myšlenek a n?která motta na úvodu kapitol p?sobí až rušiv?. P?estože se v knize n?kolikrát zabývá otázkou „Pro? to d?lá?“, m?žete zapochybovat, zda to vlastn? ví autor sám. Neustále n?co hledá a snaží se posouvat své hranice výše a výše.

Tém?? nic se nedozvíte o jeho vybavení. Oble?ení, boty, pom?cky, to z?stalo utajeno. Strav? je v?nován doslov, ale nehledejte konkrétní návod. Pochopíte, že pokud se chcete v?novat ultrab?h?m vážn?, budete muset brát vážn? i svou stravu.

Pro milovníky dlouhých tratí je kniha p?esto vítaným p?ír?stkem do knihovny. Na ty, jejichž ambice jsou jen si ob?as zab?hat, a na neb?žce m?že kniha p?sobit jako odstrašující p?íklad. Nejen kv?li detailnímu lí?ení t?lesných útrap, ale i proto, že nej?ast?jší slovo v knize je bolest sklo?ovaná ve všech pádech.

Petr Syblík

 

Kniha má 242 stran a vydalo ji nakladatelství Triton.

Více z obsahu knihy naleznete na blogu Tragéda.