Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: Cycling Diary

Petr Havlík | 18.10.2007 | přečteno: 24188×

Nedávno se nám do rukou dostala freeware aplikace, jejíž autorem je Milan Tuček. I když by její název mohl napovídat, že je určena výhradně cyklistům, není tomu tak. Na výběr je prakticky neomezený počet druhů aktivit (pět přednastavených tvoří cyklistika, plavání, běh, fitness a běžky).

Na domovské stránce deníku Cycling Diary se lze do?íst, že pat?í k nejoblíben?jším cyklistickým deník?m, což dokládá po?et stažení (více než 16 000). Deník jsme za vás vyzkoušeli a m?žeme ?íci, že své uplatn?ní nepochybn? najde i u b?žc?. To už ale p?edbíháme, za?neme krátkým popisem vzhledu aplikace samotné.

Rozd?lení úvodní obrazovky je následující:
* horní menu (nabídka: „Program“, „Diá?“, „Nápov?da“),
* menu vlevo (nabídka: „O programu“, „Skin“, „Databáze“, „Nastavení“, „Uživatelé“, „Statistika“),
* okno se záznamy/statistikou (tla?ítka: „Nový záznam“, „Upravit záznam“, „Odstranit záznam“).

Pro používání je pot?eba vytvo?it nový profil – z menu vlevo sta?í zvolit položku uživatelé, do pole níže vepsat vaše jména a kliknout na tla?ítko „Vytvo?“ (pop?. p?es hlavní menu: Diá? > p?ihlášení uživatele > jméno uživatele). Nyní je již program p?ipraven ukládat vaše tréninkové záznamy. (Za poznamenání ješt? stojí možnost vést deník pro neomezený po?et uživatel?.)

Pro p?idání nového záznamu sta?í kliknout na p?íslušné tla?ítko v hlavní ?ásti okna programu (viz obrázek níže). Pro ukládání jednotlivých tréninkových záznam? nabízí Cycling Diary pom?rn? detailní možnosti, rozd?lené do t?í ?ástí:

1. první poslouží pro výb?r druhu aktivitu a typu – závod/trénink. Popis daného záznamu m?žete ješt? obohatit zadáním teploty, intenzity ?i osobních pocit?.
2. do druhé ?ásti se vkládají hodnoty ?asu a vzdálenosti, majitelé sport-testeru rovn?ž najdou místo pro pro max./pr?m. TF, eventuáln? i p?evýšení.
3. t?etí ?ást poskytuje místo pro poznámky.

Prohlížení/vy­hodnocování záznam? je velice snadné, grafické znázorn?ní jednotlivých údaj? pro daný záznam (vzdálenost, ?as, TF atd.) se totiž zobrazuje p?ímo na hlavní stránce. Mírným nedostatkem ovšem je, že graf nelze nijak p?izp?sobit ?i filtrovat (nap?. zobrazení jen daného typu tréninku), pro základní ú?ely avšak posta?í. K dispozici je také panel statistika (se souhrnnými údaji za daný m?síc/rok), který se zobrazí po zvolení dané položky v levém menu.

Na stránkách Cycling Diary jsou k dispozici dv? verze: 2006 Start a 2005 Standard. Veškeré snímky v tomto ?lánku byly po?ízeny ve verzi 2006 a její používání také doporu?ujeme, nabízí totiž mnoho nových funkcí (nap?. vylepšené zálohování) a je uživatelsky p?ív?tiv?jší rozhraní, které je navíc možno m?nit pomocí tzv. skin?. V p?íprav? je rovn?ž verze 2007, ta se ovšem zatím nachází ve fázi testování a dostupná by m?la být do konce tohoto roku. Jak už bylo uvedeno, jedná se o freeware, resp. donateware, tedy aplikaci zdarma dostupnou.

B?žci, kte?í již delší dobu používají jakýkoliv tréninkový deník, pravd?podobn? m?nit nebudou. Pro ty, co o vedení deník? teprve uvažují, lze Cycling Diary jen doporu?it, zejména pak díky jeho jednoduchému ovládání a faktu, že na uživatele „hovo?í“ ?esky.