Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Nad Stromovkou skoro jasno

Ivo Domanský | 21.10.2007 | přečteno: 7369×

Zrána ukazoval teploměr za mým oknem plus jeden stupeň Celsia. Teplota dobrá na chlazení piva, méně již na běh. Přesto jsem do Stromovky na start 46. ročníku Pražského maratonu odjížděl s pocitem, že zima maratonce od startu neodradí.

Ze 120 p?edem p?ihlášených se sice dvacítka nedostavila, ale vzhledem k tomu, že organizáto?i ne­vyžadují zaslání startovného p?edem, je to procento únosné. Naproti tomu se dalších asi 60 maratonc? p?ihlásilo až na míst?. N?kte?í to vzali hákem – doslova na poslední chvíli. Nevím, kde jinde na sv?t? p?ijímají p?ihlášku na maraton necelých deset minut p?ed startem, ve Stromovce to zvládnou. Což samoz?ejm? nemá být návod pro „mistry posledních chvilek“. 

Po p?íchodu Dana Orálka bylo jasné, kdo bude jedni?kou mezi muži. Danovo tempo se neodvážil akceptovat ani vít?z jednoho z minulých ro?ník? Petr Švarc, ani nikdo jiný z kvalitních maratonc? na startu. Dan b?žel naprosto vyrovnan? (p?tikilometrové okruhy t?sn? pod 18 minut) a v cíli mu rozhod?í nam??ili kvalitní ?as 2:30:13 hod, nejlepší ?as na tomto maratonu dosažený za n?kolik posledních let! Pokud by m?l alespo? jednoho rovnocenného soupe?e, mohli jsme být sv?dky ?asu ješt? o hodn? lepšího.

fotoZajímavý byl boj o další místa. Zkušená dvojice Musil – Švarc b?žela dlouho pospolu, pak však p?íbramský triatlet nasadil k dlouhému trháku a bezpe?n? kontroloval druhé místo. Jirku Musila za?al stíhat vyškovský Milan Adamec, dob?hl jej, ale hlinecký závodník jeho útok s vyp?tím všech sil dokázal odrazit. Za taktickou zralost musíme pochválit velezkušeného Tomáše Ulmu, dob?e b?želi a v pop?edí se umístili také Ji?í Kabelka, Josef Veber a Vlasta Kací?. T?žkou krizi na trati p?ekonal t?etí v kategorii veterán? nad 40 let Dan Klouda; vyrovnaným výkonem si vybojoval vít?zství v kategorii 50–59 let brn?nský Jaroslav Kaše, následován dalšími maratonci „tvrdého jádra“ Vilémem Hrdinou a Josefem Kalátem, jehož finiš bohužel p?išel p?íliš pozd?. Prvenství v nejstarší veteránské kategorii si odvezl slovenský sb?ratel maratonských start? Alexander Simon. Jeho náskok na druhého v po?adí Petra Muchu ?inil pohých šestnáct sekund. T?etí byl (op?t s nevelkým odstupem) Vlastimír Holík. 

Sout?ž žen nem?la jasnou favoritku, ale bylo jasné, že první prob?hne cílem n?která z trojice Faktorová – Vichová – Zbíralová. Nejrychleji za?ala veteránská mistryn? Vichová, ale ob? uprost?ed v?tší skupiny b?žící soupe?ky se s tím nehodlaly smí?it a ješt? p?ed metou p?lmaratonu b?žely už všechny t?i ženy pospolu. Vichová pak už udanému tempu nesta?ila. Rozhodnutí p?išlo necelých deset kilometr? p?ed cílem, kdy Jiho?eška Veronika Faktorová zrychlila a vytvo?ila si nevelký, le? k vít?zství dosta?ující náskok. Radka Zbíralová finišovala bezpe?n? na druhém míst?. Velkým p?ekvapením i pro odborníky byl skv?lý maratonský návrat jedné z nejlepších evropských ultravytrvalky? Michaely Dimitriadu. Míša neztratila maratonskou jiskru ani po sérii start? na vzdálenostech v?tších než 24 hodin! Za pozornost stojí i výkony Vandy Kade?ábkové B?ezinové, která absolvovala první maraton po mate?ské p?estávce a ostravské Aleny Krchákové. 

fotoPražský podzimní maraton dokon?ilo za chladného po?así a místy i protiv?tru 147 b?žc?. Ti si pochvalovali uspo?ádání a tak?ka rodinnou atmosféru, která je pro tento b?h typická. „T?ší nás vzr?stající zájem závodník? z celé republiky,“ ?ekl mi ?editel závodu JUDr. Zden?k Weig. „Dnes jsme ale už byli na hranici možností, co se regulérnosti výsledk? tý?e. Bude nutno uvažovat o zavedení ?ipové technologie, pokud bude po?et b?žc? tímto tempem stoupat.“ Už letos totiž nesta?ila startovní ?ísla a jejich dodate?ná úprava byla pro po?íta?e kol problematická. 

Náš report ze Stromovky by nebyl úplný, kdybychom nepochválili „roztleskáva?e“ ze skupiny, která si dala v 10 hodin sraz u Planetária, b?hala proti sm?ru maratonu a závodníky neúnavn? povzbuzovala. B?žci z okruhu behej.com vytvo?ili n?co jako „p?idanou hodnotu“ podzimního pražského maratonu a jeho ú?astníci toto vystoupení kvitovali vesm?s s povd?kem­. 

Ivo Domanský


Fotografie ze závodu

Výsledky závodu