Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běhátko jako alternativa při špatném počasí

behej.com | 28.12.2006 | přečteno: 9815×

V zimě musí běžci řešit, jak se vypořádat s častou nepřízní počasí. Známe sice rčení „neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení“, riziko zranění či nachlazení je však v zimě objektivně vyšší, a to i s nesmeky na botách! Jednou z alternativ je trénink na běžeckém trenažéru, neboli česky běhátku. 

I když n?kte?í movit?jší sportovci mají možná b?žecký trenažér doma, v?tšina b?žc? využije nabídky n?kterého z fitness klub?. Jejich nabídka je ovšem z pohledu nás b?žc? dosti rozdílná, nebo? jedno až dv? p?edpotopní b?hátka, na které se navíc stojí fronta, nejsou pro seriózní trénink využitelná.

Proto si v následujících dílech tohoto nového seriálu budete moci p?e?íst recenze t?ch klub?, které p?edstavují pro b?žce „dostate?n? zásobenou“ tréninkovou oázu. A to nejen z hlediska po?tu a obsazenosti b?hátek, ale nap?íklad i ceny, p?ístupu personálu, kvality vzduchu ?i možnosti dlouhodobého tréninku.

A protože trocha teorie nikomu neuškodí, shr?me si nejd?íve pro a proti b?žeckých trenažér?, aby i ti, kte?í b?hátka ješt? neokusili, v?d?li, co je ?eká. Takže nejprve uvedu hlavní výhody:

Nezávislost na po?así

A? už je venku pod nulou a všechny cesty jsou pod sn?hem ?i namrzlé, nebo je naopak strašné vedro, v klimatizovaném fitness klubu Vám na b?hátku nebezpe?í nachladnutí, zlomení nohy nebo naopak p?eh?átí v zásad? nehrozí. A to nemluvím o kvalit? ovzduší, která je p?i inverzích ve m?stech nebo p?i oblíbeném topení uhlím na vesnicích jednozna?n? lepší uvnit?.

P?esné m??ení rychlosti a ub?hnuté vzdálenosti

I zejména zkušen?jší b?žci nejrad?ji b?hají „pocitov?“, pro mnoho z nás je pro plánování tréninku i zp?tnou vazbu d?ležité mít p?esný p?ehled o tom, jak rychle b?žíme a kolik jsme toho ub?hli. R?zné GPS p?ístroje sice v tomto sm?ru nabízejí ur?ité východisko, ne vždy jsou však nejp?esn?jší. Zejména aktuální m??ení rychlosti je t?eba brát s velkou rezervou. P?esné m??ení rychlosti a vzdálenosti je též s velkou výhodou pro rychlostní a intervalový trénink.

Nau?ení se rovnom?rnému tempu

I když existuje více p?ístup? k dobrému zvládnutí maratónského ?i p?lmaratónského závodu, zejména v rovinatém terénu asi nejlépe funguje taktika b?žet po celý závod stejným tempem. Opakované dlouhé b?hy na b?žeckém trenažéru pomáhají zafixovat si rovnom?rné tempo. B?žec je pak schopen rovnom?rné tempo udržovat i za zdmi fitness klubu. Nastavení konstantní rychlosti pásu dále zamezuje podv?domému zpomalování p?i únav? nebo naopak zbyte?n? rychlému b?hu p?i tréninku obecné b?žecké vytrvalosti.

Simulace b?h? do vrchu

Ne každý b?žec ve svém okolí najde vhodné vrchy pro tento trénink b?žecké síly. B?žecké trenažéry umož?ují nastavit sklon pásu až na 15%, což už je hodn? strmý kopec. Navíc b?hátko eliminuje nutnost seb?h?, které v?tšina b?žc? zrovna nemiluje.

Prevence zran?ní

Všechny kvalitní b?žecké trenažéry obsahují tlumící rámy, které zmír?ují negativní d?sledky opakovaných dopad? plné váhy t?la na došlapující nohu a s tím souvisejících ot?es?. Proto b?hátko p?edstavuje rozumnou alternativu nejenom pro rehabilitující b?žce, ale pro všechny, kte?í nemají možnost b?hat v lese nebo na jiném m?kkém venkovním povrchu.

Výše uvedený seznam výhod však samoz?ejm? neznamená, že by nyní m?li všichni „p?esedlat“ na b?žecké trenažéry a nutn? na nich trénovat po celý rok. I b?hátka totiž mají své nevýhody, které bych (aby to bylo spravedlivé) také shrnul do p?ti bod?:

Porušování základního pravidla tréninku

Toto pravidlo ?íká, že trénovat bychom m?li v podmínkách, které jsou nejblíže specifickým podmínkám závodu, na který si p?ipravujeme. Takže pokud nás ?eká nap?íklad PIM na pražském asfaltu, naše klouby a svaly by z tohoto povrchu asi byly hodn? p?ekvapené, pokud bychom trénovali po?ad jenom na b?hátku.

Absence protiv?tru

P?i b?hu na trenažéru (podobn? jako u jízdy na rotopedu) setrváváme prakticky na stejném míst?, takže nemusíme p?ekonávat žádný protivítr. To nám na jedné stran? b?h do ur?ité míry uleh?uje, což zkresluje úsudek o vlastních schopnostech. Na druhé stran? se ovšem b?žec více potí, nebo? nedochází k takovému ochlazování povrchu t?la proudem vzduchu.

Lehce odlišná biomechanika pohybu

U „klasického“ b?hu je podložka nehybná a b?žec se pohybuje kup?edu. Pás b?žeckého trenažéru se naopak pohybuje dozadu a b?žec i p?es sv?j dop?edný pohyb setrvává na míst?. To m?že mít ur?itý vliv na biomechaniku pohybu na b?hátku (nap?. delší oporová fáze, menší p?edklon b?žce). Pokud však ?lov?k neb?há pouze na trenažéru, nem?lo by to mít na nikoho pro ú?ely tréninku žádný zhoubný vliv.

Psychologické aspekty

N?kterým lidem m?že p?sobit problémy, že se namísto neustále se m?nící krajiny vidí p?ed sebou stále totéž nebo že se neustále nacházejí v jedné místnosti. Jiní mohou zažívat pocity nudy nebo se trápit myšlenkami o tom, zda trénink na b?hátku má opravdu stejnou hodnotu jako „klasika“ na venkovní trati.

Dostupnost

Zatímco b?hat se dá tém?? všude, b?žecký trenažér naleznete pouze ve fitness klubu nebo jiném podobném za?ízení. Lze si jej samoz?ejm? i zakoupit, avšak na kvalitní b?žecký trenažér (jiný podle mého názoru nemá smysl kupovat) si p?ipravte minimáln? 45 až 50 tisíc korun.

Nyní – pou?eni teorií – tedy m?žeme vyrazit do fitness klub? a hodnotit. Jako první nás bude ?ekat návšt?va health clubu Holmes Place v obchodním centru Nový Smíchov na pražském And?lu. 

Následovat budou recenze další klub?. Protože ale jeden ?lov?k na vše nesta?í, jsou vítáni všichni dobrovolníci-recenzenti, kte?í již do n?jakého klubu chodí a domnívají se, že jeho vybavení vychází vst?íc i požadavk?m nás b?žc?. Informujte se na behej@behej.com.

Daniel Mališ

Odp?rc?m b?hátek nabízíme zábavn?jší alternativu jejich využití.