Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Test: World Class Fitness Center Chodov

behej.com | 14.02.2007 | přečteno: 19833×

Souhrou mnoha okolností jsem i já objevila fitness club, o kterém Vám chci napsat. Tohle fitko změnilo moje chápání posilovny coby upocené tmavé místnosti plné bolesti, potu a smradlavých prsících se chlapů a stalo se pro mě místem opravdové relaxace.

Do fitka jsem se p?vodn? p?ihlásila proto, abych posílila svalíky a nebolela m? záda z celodenního sezení u po?íta?e a abych ve dny, kdy se venku dá b?hat jen st?ží (inverze, velké mrazy), mohla chodit na b?hátko.

Nakonec to dopadlo úpln? jinak. Do fitka si chodím odpo?inout a b?hám tam více než jsem p?vodn? plánovala. Od léta zápasím se zdravotními obtížemi, které mi nedovolují b?hat venku na chladném pov?t?í, takže jsem již ?tvrt roku odkázaná jen a pouze na „inside“ b?hání, takže rozhodnutí koupit si ?lenství ve fitku bylo opravdové ?ízení osudu.

Lokalita:

Fitko se nachází cca 5 min p?šky od metra Chodov v areálu administrativních budov. Dopravit se tam lze metrem, autobusem ?i autem – parkování je možné v p?ilehlém obchodním centru (5 hodin zdarma). Výhoda této posilovny je, že je umíst?ná v p?ízemí a má prosklené zdi, takže vidíte do p?ilehlého par?íku s jezírkem a p?i delších b?zích m?žete sledovat, co se venku d?je, mávat na okolojdoucí atp.

Otevírací doba:

Ve všední dny je otev?eno od 6:00 hod do 22:00 hod, o víkendech od 8:00 do 20:00 hodin.

A te? to nejd?ležit?jší – b?hátka:

Ve fitku je celkem p?t b?žeckých trenažér? zna?ky Life Fitness – ješt? nikdy se mi nestalo, že bych musela ?ekat, až se n?jaký uvolní. Výb?r je tak veliký, že i ve frekventované hodiny je aspo? jedno b?hátko volné pro vás.

 Je to osobní záležitost, ale zjistila jsem, že je mi p?íjemn?jší, když nejsem na b?hátkách úpln? sama, p?ítomnost dalších lidí na m? p?sobí spíš motiva?n? a rozbíjí stereotyp – dávám si cíle typu „pob?žím déle než ten chlápek vpravo a než ta sle?na na stepperu za mnou“. Výhodou b?hátek je, že pokud si p?jdou zab?hat dva r?zn? zdatní lidé, mohou b?žet po?ád spolu a nikdo nikomu neutíká :o).

B?hátka jsou umíst?ná tak, že sice h??e vidíte na obrazovky nad vámi (celkem 5 obrazovek), kde b?ží n?kolik spíše zahrani?ních stanic bez zvuku, ale zato jste p?ímo u prosklené st?ny, takže si m?žete krátit ?as sledováním p?ilehlého okolí a pokud se setmí, fungují skla jako zrcadla, takže vidíte, jak se klátíte/p?edklá­níte/mácháte rukama … prost? dobrá zp?tná vazba. B?hátka umí vše podstatné: od p?eprogramovaných trénink? až po ru?n? nastavitelnou tra?.

Volíte dobu trvání tréninku, rychlost b?hu, stoupání (klesání nastavit nejde), zadáváte váhu (pro výpo?et spálených kalorií). V pr?b?hu b?hu m?žete ?as prodlužovat i zkracovat a m?nit rychlost b?hu i stoupání. Jakmile uplyne vámi p?ednastavená doba b?hu, b?hátko se nezastaví, ale zpomalí a nabízí vám 5ti minutový výklus. Všechny p?ístroje též dokáží m??it tepovou frekvenci, hrudní pásy (zna?ky Polar) jsou k dispozici na recepci.

Další aerobní p?ístroje:

Crossové trenažery jsem ve World Classu na Chodov? napo?ítala celkem t?i. Dále jsou zde ješt? dva steppery a ?ty?i rotopedy. Ve vedlejším cvi?ebním sále jsou dále k dispozici speciální kola na cycling. 

Ostatní možnosti cvi?ení:

Cvi?ební sály jsou celkem dva, jeden s posilovacími p?ístroji a aerobní zónou s výše zmín?nými b?hátky, rotopedy a crossovými trenažéry. Druhý sál je ur?ený pro vedené hodiny. Já tento sál využívám na záv?re?né protažení – k dispozici podložky na protahování, balan?ní mí?e na posilování, pytel na boxování atp.

Posilovací stroje zn. Life Fitness jsou ve výborném stavu, na každém je nálepka s nápisem, zobrazením sval?, které posilujete a schéma správného použití. V nabídce je dále cycling, pilates, jóga, stre?ink a r?zná další speciální cvi?ení.

Vzduch:

Regulovatelná klimatizace, podle subjektivních pocit? funguje dob?e, nezažila jsem špatný vzduch.

Obsluha:

Milá a p?íjemná, ve frekventovanou dobu je k dispozici trenér, kterého se m?žete ptát. Mezi zam?stnanci jsou i b?žci, kte?í dokážou dát b?hátkovým za?áte?ník?m i dobrý typ (nap?. vždycky si dát aspo? n?jaké stoupání). Osobní program a vlastní hodina s trenérem jsou samoz?ejm? za poplatek.

Možnosti relaxace po výkonu:

V provozu neustále sauna, chybí však samostatná odpo?ívárna. Je samoz?ejm? i možnost masáží a solárium.

Šatna a sprchy:

Šatny jsou nadstandardn? p?kné, zatím vždycky jsem dostala velkou sk?í?ku, kam se s p?ehledem vejde i dlouhý zimní kabát (ve sk?í?kách jsou dv? ramínka). Sprchy jsou prostorné, nicmén? jen t?i – zato v provedení, že si nemusíte namo?it vlasy, když venku mrzne a vy nemáte ?as se zdržovat fénováním (proud vody st?íká jen ze strany nebo shora).

Pokud nechodíte v dobu, kdy za?íná nebo kon?í spinning ?i jiné cvi?ení, máte šatnu více mén? pro sebe. Pokud se do šatny nahrne celá t?locvi?na lidí, je to klasická šatní ma?kanice a zápas o sprchu a fén, který je k dispozici pouze jeden (a ješt? ne p?íliš výkonný).

Cena:

Asi trochu vyšší než pr?m?r, ale rozhodn? za ni dostanete co si zaplatíte – 11.880,– K?/rok (12×990,– K?). ?asto se konají r?zné slevové akce, nap?. 13 m?síc? za cenu 12ti. Cena obsahuje vstup kdykoliv na jakkoliv dlouho a volný vstup na všechna cvi?ení v nabídce, v p?ípad? nemoci a dovolené možnost zmrazení ?lenství na ur?itou dobu.

Shrnutí:

Nejv?tší p?ekážkou, kterou jsem musela p?ekonat, abych se do World Classu v?bec vypravila, byl vedle vyšší ceny hlavn? m?j mylný p?edsudek, že se jedná místo, kde se potkávají snobové vzájemn? si prezentující sv?j vzhled. Trochu luxusn? p?sobící prost?edí a z ?ásti i zahrani?ní klientela k t?mto myšlenkám prost? svádí. Po n?kolika návšt?vách jsem však zjistila, že to je ze?, kterou jsem si vystav?la sama.

Podle mého nejtypi?t?jší pro World Class je to, že je zde všechno p?izp?sobeno tomu, aby se mohl ?lov?k pln? v?novat pohybu podle své chuti a nemusel bojovat s nep?íjemnostmi typu smrádek ze špatn? klimatizovaných prostor a starých koberc?, boj o cvi?ební stroje atp., takže jediný boj, který tu svádíte, je ten se sebou samým.

Já jsem si na tento komfort celkem rychle zvykla a nestydím se za to pohodlí. Chodím tam s chutí a mám víc sil rozdat si to sama se sebou. A jestli si z posilovny ud?láte p?edvád?cí molo poslední módy, anebo místo aktivní relaxace, je jen na vás.

A nakonec: v Praze jsou celkem 3 pobo?ky World Classu, p?i?emž se liší jak cenou, tak prost?edím. To na Chodov? je nejlevn?jší, nejkomorn?jší a dle mého názoru prost? unikátní tím, že si tu díky velkým okn?m nep?ipadáte jako v kobce.

Všem, koho m?j popis zaujal a má to dopravn? blízko, doporu?uji se do World Classu zajít podívat. „Zkušební hodina“ je zdarma.

Hana Šlegrová


Kontaktní údaje:
World Class Fitness Center Chodov
V Parku 2308/8
148 00 Praha 4
tel.: 272 912 530
fax: 272 912 539
kontaktní osoba: Petr Mudra, Sales Account Manager
e-mail: petr@worldclass.cz
URL: www.worldclass.cz